Skip to main content

Informatie over Georgië

Deel 3B: vluchtmotieven De ontwikkelingen in Georgië van de laatste jaren hebben voor verschillende kategorieën vluchtelingen gezorgd. In dit vijfde en laatste artikel zullen we deze verschillende kategorieën nader toelichten. I. Aanhangers van de politieke lijn van Gamsachurdia Na de staatsgreep tegen Gamsachurdia in decembe...

BVD-dossiers

Zo'n kleine vijftig jaar lang gaan de grote politieke partijen, al of niet meeregerend, onverdroten door er een Stasi-achtige geheime staatsdient op na te houden, zulks voor rekening van ons, belastingbetalers. Carrière-jagers zagen (zien) hun kans schoon een baan, bijvoorbeeld die van burgemeester, in de wacht te slepen, mede na gewil...

Kusters: De Leider

De laatste maanden voert het Openbaar Ministerie een proces tegen de fascistische politieke partij CP'86, wat moet resulteren in een verbod op deze partij. In mei 1995 zal de CP'86 hoogstwaarschijnlijk tijdens hun jaarlijkse ledencongres een nieuwe partij oprichten. Hiertegen zullen door diverse anti-racistische groeperingen acties wor...

Agent Joost de Haas!

Jullie hebben het vast allemaal wel eens gelezen en er anders wel over gehoord. In de Telegraaf, nederlands grootste krant, staan regelmatig hetzerige artikelen en één van de onderwerpen waar de Telegraaf regelmatig keihard tegenaangaat is links-aktivisme en -radicalisme. Geen wonder gezien de aandeelhouders en de geschiedenis van de k...

Terugkomst van een tegencultuur?

Zijn er twee mensen op deze wereld die het volledig met elkaar eens zijn? Nee! Mensen hebben verschillende opvattingen, ideeën, ervaringen, waarden. Niets aan de hand zou je denken, ware het niet dat er een heleboel mensen zijn die beweren dat hun persoonlijke meningen, opvattingen, waarden niet alleen voor henzelf gelden, maar voor ...

Artikel 1

Gelijkheid! Gelijkheid? De Grondwet, artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." 'De vlag van onze grondwet' zei minister Ed van Thijn ooit....

grondspekulatie

De gemeente Tilburg heeft op dit moment grote ruzie met de Rosmalense bouwonderneming Heymans (vriendje van Burgers). Dit bedrijf kocht begin dit jaar 40 hectare grond in een uitbreidingsgebied van Tilburg waar de gemeente 600 huizen heeft gepland. Heymans (met meer dan 3000 werknemers en een netto winst over 1994 van 19,7 miljoen guld...

Kort nieuws

Kleurtjes In Den Bosch gaat weer een echte aktie-zeefdrukkerij van start! Leuk hè? Maar dan is er wel inkt nodig! Kleurtjes! Heb je nog wat staan, uit je vorige leven? En misschien nog andere materialen? Bel kleintje even! Kritisch wonen Vrouwenwoongroep "Gangsters" in woon-werkpand De Paap zoekt nieuwe bewoonsters! Op dit ...

kort nieuws twee

Woonlastenkomitee Op maandag 15 mei aanstaande, vanaf 20.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats van het Woonlastenkomitee DenBosch in Wijkwinkel De Klepel, in de houtbouw op de speelplaats van de Hambakenschool, hoek 't Wielsum/Klokkendiep, 's-Hertogenbosch. Op deze plek zijn tevens tussen 20.00 uur en 21.00 uur de GELE KAARTEN af t...

Nagorno-Karabach

De strijd om Nagorno-Karabach is het langstlopende konflikt in de voormalige Sovjet-Unie. Begonnen in 1988 duurt deze oorlog nu ruim 7 jaar. In die periode zijn minstens 25.000 soldaten en burgers gedood en ruim een miljoen mensen op de vlucht geslagen. Kort na elkaar verschenen twee boeken over de strijd om Nagorno-Karabach. Het eerst...

Puntje.

Nu al denk ik met heimwee aan de tijd dat bij het passeren van de grens van wat nu een Schengen-land heet, mijn uiterlijk - door een scheef gerichte blik van een achterdochtige douanebeambte - werd vergeleken met het fotootje op mijn paspoort. Niet dat dit ooit een gebeuren voor me was waar ik me graag aan onderwierp. Integendeel, de c...

De ongrijpbare redder

Bij de voorbereiding en tijdens de UNCED, de grote milieuconferentie die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden, waren de vertegenwoordigers van overheden niet in staat tot het nemen van duidelijke en bindende milieumaatregelen op wereldniveau. Het verschil in posities tussen het Noorden en het Zuiden was te groot. Tegen de achtergron...

Open brief over de situatie in Rusland

Beste vrienden, We zijn genoodzaakt jullie te schrijven vanuit het gevoel dat de verschrikkelijke misdaden, gepleegd door de Russische autoriteiten en strijdkrachten in Tsjetsjenië, geen incidenten zijn en dat wij allen er verantwoordelijk voor zijn. Deze misdaden (volgens getuigenissen van journalisten, verdedigers van mensenrechten e...

de schaamte voorbij!

Onderstaand relaas is op persoonlijke titel opgeschreven door E. Kaszó uit Rotterdam. Wij kregen dit artikel toegezonden en vernamen dat zij grote moeite heeft deze informatie in de nederlandse pers te krijgen. Hier kunnen wij dan een heel klein steentje aan bijdragen. Neem kontakt op met het Kleintje indien je in contact met haar wil ...

Protest Huurverhoging

In Rotterdam heeft men een aardige actievorm gekozen. Zij verspreiden aldaar de volgende formulieren: "Die kamerleden willen de huurverhoging? Dan kunnen ze hem krijgen ook! Geachte meneer/mevrouw (de brief wordt opgestuurd aan Tweede Kamerleden), door de beloftes van u en uw partij, meende ik er goed aan te doen, om bij de verkiezing...

Suharto moordenaar!

Onder de titel "Bon voyage, majesteit" zal een dezer dagen een schotschrift verschijnen van Willem Oltmans. Hij zet hierin uiteen waarom koningin Beatrix aanstaande augustus Indonesië NIET zou moeten bezoeken. Geen handen schudden met coup-generaal en dictator Suharto! Hij beschrijft de ontwikkeling van de staat Indonesië, van de onafh...

Gemeenteraadsverkiezingen DenBosch

Het samenvoegen van Rosmalen en DenBosch betekent niet alleen dat er grote politieke verschuivingen op komst zijn, maar ook dat er dit najaar (waarschijnlijk november) gemeenteraadsverkiezingen in "groot" DenBosch gehouden zullen worden. De politieke partijkampanjes zullen vlak na de zomervakanties beginnen. De recente overstap van CDA...

rubriek: verschenen

XminY fondswijzer Het solidariteitsfonds XminY heeft een geheel herziene en geactualiseerde uitgave van de fondswijzer uitgebracht. In de fondswijzer staan 137 fondsen beschreven. Per fonds is een korte beschrijving van de doelstellingen opgenomen en staan de te subsidiëren activiteiten overzichtelijk gerubriceerd. Indien mogelijk s...

Zwem- en schaatsparadijs uitgesteld!

Jaja, de gemeente DenBosch heeft er weer een groot probleem bij. Zoals wij reeds in Kleintje nummer 283 schreven heeft de gemeente nagelaten een Milieu Effecten Rapportage te maken voor haar sport- en recreatieparadijsplannen nabij stadion de Vliert. Aangezien deze procedure wel degelijk noodzakelijk is bij zulk een gigantisch projekt ...

Vluchtelingen In Nood zoekt vrijwilligersters

Overal in de wereld raken mensen in de knel. Door honger, onderdrukking, vervolging, agressieve wapenhandel, burgeroorlog en andere vormen van machtsmisbruik. Steeds meer mensen worden daardoor gedwongen om hun land te verlaten en zij proberen naarstig hun heil elders te zoeken. Werden de eerste Vietnamese vluchtelingen bijna gezien al...