Skip to main content
  • Archivaris
  • 402

Bossche tokkies

Wat is er eigenlijk op tegen om de Europese Grondwet te verwerpen louter en alleen op grond van een diep zittende emotie om datgene te doen waarmee je veel regenten en bestuurders dwars zit?
Oké, het is een onderbuikgevoel. Toenemende werkloosheid, terreur jegens WAO-ers die goedgekeurd worden terwijl er bij zijn die nauwelijks kunnen lopen of bewegen, bijna drie miljoen landgenoten met ernstige geldzorgen, honderdduizenden vierkante meters kantoorruimte leeg, steeds meer ernstige slachtoffers vanwege met "fijne deeltjes" vervuilde binnen- en buitenlucht. Eind maart was er nog zo'n fraai voorbeeld van schandelijk milieuverpesten: op 29 maart riep het Belgische Koninklijk Meteologisch Instituut "alarmfase 8" in Vlaanderen uit: burgers dienden hun ramen dicht te doen, je mocht niet fietsen op drukke verkeerswegen en mensen met luchtwegaandoeningen werd afgeraden buiten te komen. In Nederland - enige kilometers noordelijker - was zogenaamd niks aan de hand... dat wordt dus weer een mooie zomer!
Je hebt niet zo heel veel fantasie en 'politiek gevoel' nodig om de opkomst van Fortuyn enkele jaren gelden te verklaren uit het ontstaan van een groeiende groep mensen die het fundamenteel oneens is met 't graaigedrag van politici ten eigen faveure (eenderde van de kamerleden klust goedbetaald bij) en het arrogante gedrag van bestuurders in de richting van ons - stemvee. Het alsnog op een akkoordje gooien met massaal liegende en frauderende bouwbedrijven met Heijmans uit Rosmalen voorop? Gigasalarissen bij de top van het bedrijfsleven (zie www.bestuursvoorzitter.nl) maar ook op een aantal ministeries en bij diverse adviesorganen van de regering? Megaprojecten zoals HSL en Betuwelijn gewoon door laten gaan terwijl iedere mbo'er je kan voorrekenen dat dit miljarden weggooien is? Politieke partijen wiens beloften vlaknadat de stembuslokalen zijn gesloten reeds gebroken worden? Iedereen kan zeggen wat ie wil maar er luistert niemand meer. Collectieve voorzieningen als nutsbedrijven, openbaar vervoer, volkshuisvesting, de post en de telefoon: alles wordt geprivatiseerd met mooie praatjes over dat de consument er op vooruit zal gaan. Nou mooi niet, alles wordt duurder en duurder en er stroomt steeds meer (belasting)geld rechtstreeks in de overvolle zakken van enkelen die met steeds wanstaltigere automobielen en motorjachten de lucht verpesten. "Stijgende rente leidt tot veel ellende" is een krantenkop die nu al tot veel stress en angsten zorgt, bovenop de kunstmatig frauduleus hooggehouden koopwoningenprijzen.

Ik vind het helemaal niet gek indien veel burgers en buitenlui een enorm grote hekel en haat hebben opgebouwd jegens de hollandse regenten. En hoe kun je die hollandse geldgraaiers proleten nu beter pesten en dwars zitten dan binnenkort "tegen" te stemmen met dat EU-grondwet-referendum op 1 juni aanstaande?

wasverzachter tussen 't Zoab
De Europese Unie is er klaar voor. U ook? Commissies, comités, autoriteiten, agentschappen, bureaus, instituten, fondsen, centra, netwerken en projecten van de EU: CEDEFOP, EUROFOUND, EMA, ETF, EWWD, EMEA, HBIM, EU-OSHA, CdT, EUMC, EAR/ECHO, OLAF, EFSA, FVO/VBB, CFCA, EMSA, EDA, EASA, ENISA, EIPPC, MAHB, ECCAIRS, CEN, ISS, EUSC, EUROPOL, EUROJUST, JRC, MARS, ERLAP, ECB, EURATOM, BELMR, MERCATOR, IRRM, ITU, IE, IPSC, IES, IHCP, IPTS, COST, ESO, EMBL, EUREKA, ESW, COCOLAF, EPA, SIS, IDA I, IDA II, IDABC, TESTA, ENCP, REITOX, ENL, ETSI, ECN, ERCEG, CENELEC, ECTRA, ERO, EURESCOM, ERC, ESA, EUMETSAT, EUROPEES OCTROOIBUREAU, EUR-LEX, CARE, BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COMITE VAN DE REGIO'S, 5 SEAS 1 FUTURE, BALTIC SEA GROUP, CAPITAL CITIES/REGIONS, FROM CONVERGENCE TO COMPETITIVENESS, GREEN INNOVATION IN ACTION, METREX AND LISBON REGIONS, KNOWLEDGE REGIONS, STUTTGART REGION, NATURAL EFFECT REGIONS FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION, BRATISLAVA REGION, VALENCIAN REGION, PARTNERS ON INNOVATION, REGIONS FOR CHANGE, REGIONS FOR NEW DEVELOPMENT HORIZONS, REGIONS OF ROND POINT,
RUP PLUS, THE GATE OF THE EAST, ESEC, NAT, ECO, SOC, REX INTE, SMO, TEN, CCMI, GROUP I, GROUP II, GROUP III, ETUC, CESLINK, COMITE DOUANEWETBOEK, EETF, EGGS, EUROSTAT, COMTE VOOR BEHEER VAN VISSERIJ EN AQUACULTUUR, WTECV, RCVA, GFCM, SCIENTIFIC COMMITTEE FOR DESIGNATIONS OF ORIGIN, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND CERTIFICATES OF SPECIFIC CHARACTER, HIGH-LEVEL CANCER EXPERTS COMMITTEE, PERMANENT COMITE VOOR LEVENSMIDDELEN, WETENSCHAPPELIJK COMITE VOOR DE MENSELIJKE VOEDING, EIB, EOF, EIF, EIB GROUP, ERP-EIF DACHSFONDS, CORDIS, EBRD, ESCB, ECB, EUROSYSTEM, ETSC, CAC, EFTA, EDPS, EUROPESE OMBUDSMAN, EUROPESE REKENKAMER, HOGE CONTROLE INSTANTIE, EUROPESE HOF VAN JUSTITIE, EUROPESE COMMISSIE, EUROPEES PARLEMENT, EUROPESE RAAD VAN MINISTERS, AGIS (GROTIUS, OISIN, STOP, HIPPOCRATE AND FALCONE), PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS, TACIS, TEMPUS, MEDA, AL INVEST, URB-AL, ALFA, CULTUUR 2000, RAPHAEL, KALEIDOSCOPE, ARIANE, MEDIAPLUS, EURES, EFRO, ESF, FIOV, EOGLF, COHESIEFONDS, INTERREG III, LEADER+, EQUAL, URBAN II, DOUANE 2007, INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE, ETAP, CARNOT, SAVE, JOULE-THERMIE, ALTENER, EUROPEES PROGRAMMA INZAKE KLIMAATVERANDERING, FIFTH R&D FRAMEWORK PROGRAMME, PEACE, ENERGY STAR, SURE, SIXTH RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME, GALILEO, INOGATE, TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN, EL.1, NG.1, NG.2, NG.3, NG.4, NG.5, SYNERGY II, FISCALIS, HERCULES, PERICLES, GROTIUS, EUROPE-ACTONPLAN, STOP, DAPHNE, OCTOPUS,
SIGMA, eEUROPE 2005, e-OVERHEID, e-LEREN, e-GEZONDHEIDSZORG, e-BUSINESS, e-INCLUSIE, IDA-PROGRAMMA, INFO2000, EUROPEAN COMMUNITY FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITY, EURID, ANIMO, SHIFT, CIS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, EUROPASS, EURYDICE, ALFA-PROGRAMME, EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE FOR YOUNG PEOPLE, GMES, METOP-1, ERS-1, ERS-2, STAR 21, EDCTP, EPRD, PfA, RESAL, ISPA, SAPARD, SOLIDARITEITSFONDS VAN DE EUROPESE UNIE, EROP, EIC's, RCI's, BIC's, OPET, COOPECO, ELTIS, POLIS, EUROPE AGAINST CANCER PROGRAMME, OPERATIE ARTEMIS, OPERATIE CONCORDIA, POLITIEMISSIE PROXIM, EUFOR, HEADLINE GOAL 2010, EUROPEAN CAPABILITY ACTION PLAN, BATTLEGROUPS, NATO RESPONSE FORCE, EUROPEES BUREAU VOOR BEWAPENING, ONDERZOEK EN MILITAIRE VERMOGENS EDA, EUROPEAN SCHOOLNET etcetera... Onze politici, raden van bestuur, directeuren, directeuren-generaal, secretarissen, secretarissen-generaal, voorzitters, vice-voorzitters, bestuursleden, stafleden, wetenschappelijk medewerkers, beleidsmedewerkers, projectleiders en overig personeel, willen u bij voorbaat danken voor uw investering in hun maandelijkse salaris.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 402, 13 mei 2005