Skip to main content
  • Archivaris
  • 305

werk, werk, werk...

Met ingang van 1 januari 1997 heeft de gemeente Sint Michielsgestel (onder de rook van DenBosch) de bijstandsuitkering van Marta Resink volledig stopgezet "wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan." Marta weigert mee te doen aan het spel van schijnsollicitaties en de krankzinnige concurrentiestrijd om de schaarse betaalde banen. Waarom ook, want Marta heeft volop werk, sinds 1994 full-time actief bij Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Maar dat levert geen geld op. De gemeente vindt dat zij zich onverwijld beschikbaar moet stellen voor iedere vorm van ongeschoolde arbeid.

Oproep tot steun en solidariteit
"Door mijn uitkering stop te zetten word ik nu in feite gedwongen om te stoppen met het werk waar ik met hart en ziel mee verbonden ben... Ik ben verbijsterd. Ik had wel rekening gehouden met - opnieuw - een strafkorting, maar deze ongelooflijke beslissing komt keihard aan... Drie maanden of langer zonder een cent inkomen kan ik niet opbrengen. Maar ik wil me er niet door laten weerhouden om door te gaan met mijn/onze strijd voor zelfbeschikkingsrecht en voor een rechtvaardige, schone en leuke wereld voor iedereen. Omdat ik de afgelopen maanden ook al strafkortingen te verduren heb gehad kan ik er niet langer onderuit om toe te geven dat ik nu werkelijk in geldnood zit. Maar, naast financiële steun, vraag ik jullie ook om andere vormen van solidariteit, om op een of andere manier je verontwaardiging om te zetten in een concrete daad. (Ik vind het wel moeilijk om hier nu voor mezelf te moeten pleiten...) Een paar suggesties:
- een brief schrijven aan het College van B&W, Postbus 10.000, 5270 GA Sint Michielsgestel telefoon 073.5531111 & fax 073.5531212. Maak hen duidelijk wat je van hun beslissing vindt en geef zo mogelijk aan wat de maatschappelijke relevantie van het werk van Omslag is;- vraag ook andere mensen en organisaties om protesten te laten horen;
- een adhesiebetuiging opstellen en daaronder zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. Opsturen naar mij of naar de Gemeente;
- schrijf erover in bladen en tijdschriften (niet alleen over mij, maar over bewuste baanloosheid, arbeidsethos, sollicitatieplicht en strafkortingen in het algemeen). Er zijn meer mensen die problemen hebben, maar gelukkig ook een paar hoopgevende voorbeelden;
- schrijf of reageer op ingezonden stukken in de landelijke pers;
- ga in je eigen omgeving zoveel mogelijk de discussie aan over het heersende arbeidsethos en over de waanzin van de economische groei.

Natuurlijk ga ik in beroep tegen de stopzetting van mijn uitkering. Want intussen vraag ik me ook openlijk af waar de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in dit land zijn gebleven. In Utrecht, Sittard en Groningen worden actieve baanlozen vrijgesteld van sollicitatieplicht;
Groningen bepleit zelfs een bonus. Maar Sint Michielsgestel hanteert de botte bijl... Wat staat er ook weer in artikel 1 van de grondwet?: Ieder die zich in Nederland bevindt wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld...(asielzoekers en andere rechteloos gemaakten weten helaas al langer hoe schijnheilig dit artikel in feite is).

Financieel
Verschillende mensen hebben aangeboden een steunfonds op te richten om mij financieel te steunen. Dat heb ik tot nu toe steeds afgehouden. Enerzijds omdat de financiële nood (nog) niet dermate groot was en anderzijds omdat 'giften' op je uitkering worden gekort. Nu ligt de zaak anders, ik heb geen uitkering meer en dus kan de gemeente ook niets inhouden. En omdat ik zeer binnenkort volstrekt zonder geld zit stel ik voorlopig mijn eigen gironummer beschikbaar voor mensen die wat geld willen/kunnen missen (giro 4430301). Intussen zoek ik samen met anderen naar mogelijkheden om een algemeen solidariteitsfonds "Bewuste Baanloosheid" op te richten, dan wel om een bestaand fonds daarvoor aan te wenden. Het lijkt me beter als er een niet persoonsgebonden fonds komt; er zijn immers meer mensen die in financiële problemen zijn/zullen komen. Zodra er een fonds is zal ik het geld dat op mijn eigen giro is binnengekomen, naar dat fonds overhevelen. Laten we op alle mogelijke manieren met elkaar en naar buiten toe de discussie over een andere economie, recht op zinvol werk en een leefbaar (basis)inkomen voor iedereen blijven voeren en voeden. Laat het er niet bij zitten. Bij voorbaat dank voor jullie steun. Veel liefs en sterkte! En een vrijwillig vrolijk en actief 1997.

Marta Resink, Hoogstraat 40-A, 5271 XB, Sint-Michielsgestel 073.5941622 (giro 4430301)

(Dinsdag 14 januari behandelde de president van de rechtbank in Den Bosch inmiddels een verzoek om voorlopige voorziening van Marta Resink, op het moment van opschrijven is het ons niet duidelijk wat hiervan het resultaat zal wezen...)

Verder lezen

Er zijn de afgelopen periode een aantal inspirerende pamfletten over arbeidsethos uitgekomen: Lees bijvoorbeeld de brochures "Vrij Baan: negen mensen aan het woord over baanloosheid" & "Leve de werkloosheid", uitgekomen bij Atalanta, Postbus 24083, 3502 MB, Utrecht 030.2722650. Bij dezelfde club is ook het verslag beschikbaar van een bijeenkomst van "bewust baanlozen" van 9 mei 1996. Bij het CISO (030.2314819) kun je de brochure "Met een klusje in het riet" bestellen, geschreven door Raf Jansen, dat gaat over hoe je invloed kunt uitoefenen op het gemeentelijk beleid van sociale activering. Bij De Vrije Socialist (020.6120518) is in de serie 'Socialisme en Vrijheid' verschenen "Een libertaire visie op de verzorgingsstaat. Een noodzakelijke aanvulling op de huidige maatschappelijke discussie", geschreven door André Bons. Ton Geurtsen heeft in dezelfde serie "De religie van de arbeidsplicht" geschreven en van dezelfde auteur is bij Uitgeverij Papieren Tijger (076.5228375) het boek verschenen: "Nachtmerries op een duivels oorkussen. Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het Westerse arbeidsethos".
Langer geleden verschenen prachtige boeken over dit thema zoals "Het recht op luiheid!" van Paul Lafargue, "Het recht op nuttige werkloosheid" van Ivan Illich en bijvoorbeeld "Werken is niet leuk: over arbeidsethiek en oorlog" geschreven door Stan van Houcke. Zeer inspirerend allemaal. Er zijn ook een aantal organisaties in Nederland actief rondom dit thema. Neem bijvoorbeeld contact op met:

* - Kollektief Rampenplan, Postbus 780, 6130 AT, Sittard 046.4524893
* - Buiten de Orde (blad van de Vrije Bond, basisorganisatie voor zelfbeheer en syndicalisme): Postbus 1338, 3500 BH, Utrecht 030.2945438
* - Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, Da Costakade 148, 1053 XC, Amsterdam 020.6181815
* - Kwerk (blad van de werkgroep Vrije Arbeid), Postbus 18502, 1001 WB, Amsterdam 020.4206764
* - Werklozenbond Utrecht, Oudegracht 229, 3511 NJ, Utrecht 030.2369951
* - Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Postbus 163, 5270 AD, Sint-Michielsgestel 073.5941622
* - Werklozencentrum Unitas, Burghardt van de Berghstraat 114, 6512 DR, Nijmegen 024.3232480
* - Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG), Postbus 62659, 1005 EG, Amsterdam 020.6206313
* - Atalanta, Postbus 24083, 3502 MB, Utrecht 030.2722650
* - Vereniging Basisinkomen, Herman Heijermansweg 20, 1077 WL, Amsterdam 020.5731803
* - Op internet kun je - naast de Kleintje-pagina's (www.stelling.nl) - bijvoorbeeld kijken bij Stichting Sociale Databank (www.worldaccess.nl/~sdn) en bij Konfrontatie (www.xs4all.nl/~konfront)

We zullen voorlopig over dit onderwerp blijven schrijven. Stuur je bijdrage op naar Kleintje Muurkrant, Postbus 703, 5201 AS, DenBosch 073.613927 ("nieuwe ideeën worden altijd met argwaan bejegend en stuiten gewoonlijk op verzet om geen andere reden dan dat ze nog geen ingang gevonden hebben")

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 305, januari 1997