Skip to main content
  • Archivaris
  • 284

Massaal protest woonlasten

Om te protesteren tegen de steeds verder stijgende woonlasten en de daarbij sterk achterblijvende inkomens is op initiatief van het Woonlastenkomitee Den Bosch een protestbrief opgesteld. Deze protestbrief is gezonden naar die instanties die naar de mening van het Woonlastenkomitee een relevante bijdrage leveren aan de verhoging van de woonlasten. Met de protestbrief wil het Woonlastenkomitee de groeiende problematiek van steeds meer huishoudens aan de orde stellen, huishoudens die van hun inkomen een steeds groter deel moeten afstaan voor het hebben van een dak boven het hoofd. Het hebben van een dak boven het hoofd beschouwt het Woonlastenkomitee Den Bosch als een basisrecht. Door de sterk stijgende woonlasten van de afgelopen en komende jaren wordt dat basisrecht steeds verder uitgehold.
Stijgende huren hebben tot gevolg dat steeds meer mensen de huur niet meer kunnen betalen, met als uiteindelijk gevolg huisuitzettingen en een groeiend aantal dak- en thuislozen.
Stijgende energiekosten hebben tot gevolg dat bij meer huishoudens gas en/of licht zal worden afgesloten, met alle sociale gevolgen vandien.
Het Woonlastenkomitee Den Bosch is van mening dat er een halt moet worden toegeroepen aan de stijging van de woonlasten. En zeker wanneer de inkomens sterk achterblijven bij de groeiende lastendruk. De mening van het Woonlastenkomitee wordt gedeeld door de ondertekenaars van de protestbrief: 35 organisaties op sociaal gebied, waaronder huisvesting, buurtwerk en sociaal werk, die tezamen meer dan 1000 huishoudens vertegenwoordigen en een groot aantal individuele huishoudens.

protestbrief
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders, Den Bosch
Leden van de Gemeenteraad, Den Bosch
Provinciale Staten van Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Stadsgewest Den Bosch
Direktie PNEM, Den Bosch
Waterschap De Aa, Den Bosch
Waterschap De Dommel, Boxtel
Waterschap De Maaskant, Oss
Waterschap Maas- en Diezepolders, Nieuwkuyk
Stichting Hertoghuizen, Den Bosch
SSW, Den Bosch
SWH, Den Bosch
Ons Belang, Den Bosch
Eigen Bezit, Den Bosch

Den Bosch, 21 maart 1995

betreft: Protestbrief stijging woonlasten.

Dames en Heren,

Het Woonlastenkomitee Den Bosch, waaraan afgevaardigden van diverse bewonersgroepen en verontruste bossche inwoners deelnemen, wil U als beleidsverantwoordelijken van het volgende in kennis stellen.

DEN BOSCH VERZUIPT IN DE WOONLASTEN!

Afvalstoffenheffing, rioolrecht, onroerend goedbelasting, waterzuiveringsheffing, eco-tax-heffingen, gas/water/elektra en huur.
Al deze uitgaven zijn de afgelopen jaren schrikbarend gestegen en zullen naar het zich laat aanzien, dit jaar en de komende jaren een stijgende lijn blijven vertonen bij ongewijzigd beleid. Daar staat tegenover dat de inkomens niet stijgen of - sterker nog - veelal sterk achteruit gaan.

Wij protesteren met klem tegen een dergelijk beleid en spreken U als volksvertegenwoordiging, energieleverancier en verhuurder aan op uw verantwoordelijkheden, daar wij desastreuze gevolgen vrezen. Wij denken dan aan de steeds hogere schulden waar vele mensen in terecht komen, dreigende huisuitzettingen (toename van het aantal dak- en thuislozen), steeds kleiner besteedbaar inkomen, etc...

Hoogachtend,
Woonlastenkomitee Den Bosch,
Postbus 1586, 5200 BP Den Bosch.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 284, 7 april 1995