Skip to main content
  • Archivaris
  • 270

sterfgevallen in nederlandse politiecellen

Open brief van de Coornhert-Liga aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over sterfgevallen in politiecellen.

(overgetiept uit BWO-nieuws, een uitgave van de Bond van Wetsovertreders met de bedoeling dat de politie Den Bosch dit ook zal lezen in verband met haar nieuwe cellencomplex)
"Het is de Coornhert-Liga gebleken dat de richtlijnen inzake de behandeling van zich onder de zorg van de politie bevindende personen van 21 oktober 1987 in onvoldoende mate bekend zijn bij politiefunktionarissen in den lande. Deze richtlijnen werden in 1987 gewijzigd naar aanleiding van berichten van de commissarissen van de koningin, waaruit bleek dat de politiekorpsen in hun dienstvoorschriften nauwelijks rekening hielden met de bestaande richtlijnen van 1979, vooral waar het betrof het regelmatig toezicht houden op verslaafden en het inschakelen van artsen. De gewijzigde richtlijnen zijn in oktober 1987 van toepassing verklaard op alle gevallen waarin de politie op enigerlei wijze in aanraking komt met personen, die kennelijk medische bijstand behoeven, ongeacht of deze zich binnen dan wel buiten het politiebureau bevinden.
De Coornhert-Liga acht het in het belang van zowel arrestanten op de politiebureaus als in het belang van de politiefunctionarissen, dat u de genoemde richtlijnen per ommegaande weer eens uitdrukkelijk onder de aandacht van de politie brengt. Tevens dringt de Liga erop aan dat u de korpschefs opdracht geeft te controleren of de Dienstorders op hun politiebureaus inmiddels zijn aangepast aan de richtlijnen van 21 oktober 1987 en zo niet, dit ten spoedigste alsnog te doen. De Liga gaat ervan uit dat u het nut hiervan onderschrijft.
De aanleiding voor dit verzoek is tweeledig. Uit berichten uit de media naar aanleiding van de dood van Husseyin Kosal, die op 7 januari 1993 werd gearresteerd in Venlo, is gebleken dat de betrokken agenten niet hebben gehandeld conform de richtlijnen van 1987. Voorts bereikte de Coornhert-Liga onlangs het bericht dat de politie te Hoorn bij het overlijden van een arrestant aldaar in december 1991 evenmin conform de richtlijnen heeft gehandeld. Laatst berichtte de procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam naar aanleiding van de Hoornse zaak dat de Dienstorders uit 1985 niet zijn aangepast aan de richtlijnen van 21 oktober 1987. De korpschef van de gemeentepolitie te Hoorn heeft hiervoor als reden gegeven dat "aanpassing van Dienstorders traditioneel met enige vertraging plaatsvindt". De procureur-generaal is echter van mening dat de Dienstorders te allen tijde de actuele stand van zaken op het gebied van circulaires en richtlijnen dienen weer te geven "zeker wanneer het gaat om zich onder de zorg van de politie bevindende personen". De Coornhert-Liga is ernstig bezorgd nu blijkt dat uw richtlijnen van 1987 in 1993 nog altijd niet zijn opgenomen in de Dienstorders van het betreffende politiebureau. Het komt de Liga voor dat deze situatie niet exclusief zal zijn voor de gemeentepolitie Hoorn. Naar aanleiding van de Hoornse zaak is de minister van Justitie in oktober 1992 nog verzocht de richtlijnen 1987 nog eens onder aandacht van de politie te brengen. De minister antwoordde in november 1992 niet op dit verzoek in te zullen gaan omdat de richtlijnen eind 1991 op verzoek van de Tweede Kamer waren geƫvalueerd en de richtlijnen bij die gelegenheid reeds onder de aandacht van de politiekorpsen werden gebracht waarbij de korpsen de gelegenheid was geboden suggesties te doen tot eventuele aanpassing. De Coornhert-Liga acht het in het licht van het voorafgaande van groot belang dat u opnieuw actie onderneemt en de korpschefs opdracht geeft op voortvarende wijze de Dienstorders aan te passen en hun personeel duidelijk te instrueren. Tenslotte wijst de Coornhert-Liga nog op het volgende. Het toezicht op de naleving van richtlijnen voor arrestantenzorg zal niet uitsluitend naar aanleiding van incidenten ter sprake mogen komen. Permanente aandacht is vereist. Mede in dit licht geeft de Liga u in overweging om in de nieuwe politiewet per regionaal korps een commissie van toezicht voor de politiecellen in het leven te roepen."
Meer informatie bij BWO (Postbus 815, 3500 AV, Utrecht (030)332947) of De Coornhert-Liga (Alberdingk Thijmstraat 5, 1054 , Amsterdam (020)833572)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994