Skip to main content
  • Archivaris
  • 416

De zeven wetten van Noach

Geloof is vaak een schizofrene aangelegenheid. In veel opzichten is het een projectie van de menselijke geest, waar goed en kwaad een voortdurende strijd met elkaar voeren.

door Peter Edel

Voor fundamentalisten is het geloof bijvoorbeeld vaak een bron van haat en discriminatie. Maar uit het dualisme van de geest vloeien ook humanistische beweegredenen voort, die hun weg naar het geloof hebben gevonden. Zonder dat bestanddeel had het concept religie zich waarschijnlijk ook niet zo lang op deze planeet kunnen handhaven. Religie is daarmee in principe goed noch kwaad; het is de mens die er een invulling aan geeft.

Het joodse geloof vormt hier geen uitzondering, want evenals andere religieuze systemen, kent het judaïsme, naast het tribale aspect, ook een humanistische verschijningsvorm. Dat komt tot uiting in de zogenaamde "zeven wetten van Noach".
Regels, wetten en voorschriften vormen de basis van het joodse geloof. Voorop staan daarbij zonder enige twijfel "de tien geboden", de regels die Mozes van God ontving op de berg Sinaï. Deze regels zijn zo bekend dat ook andere religies, zoals het christendom, er veelvuldig aan refereren. Daardoor is de indruk ontstaan dat de tien geboden universeel van karakter zijn, maar vanuit het joodse perspectief is dat een misvatting. Religieuze joden zullen hier op passages uit de Thora (het Oude Testament) wijzen, waar staat dat het Opperwezen de tien geboden alleen voor de 'kinderen Israëls' bedoelde. Zo draait Jahweh er in het boek Exodus (19:3-6) niet omheen tot wie Hij zich richt als Hij Mozes toespreekt. Dat zijn zonder enige twijfel de Israëlieten.
De tien geboden zijn van oorsprong dus zeker niet universeel van karakter, zoals vaak wordt gedacht. In plaats daarvan zijn ze gericht op de specifieke taak die Jahweh voor de Israëlieten had weggelegd. Dit wil echter ook weer niet zeggen dat de joodse traditie in het geheel geen regels zou kennen die wel op de gehele mensheid van toepassing zijn. Er staan diverse verwijzingen in de Thora naar deze zeven wetten van Noach, al worden ze daar nergens expliciet genoemd.
In de Talmoed, het monumentale religieuze boekwerk waarin rabbijnen onder andere de Thora van commentaar hebben voorzien, is dat wel het geval. Daar staan de zeven wetten van Noach in het boek Sanhedrin beschreven. Maar de Talmoed is lang niet zo bekend bij niet-joden als de Thora, die ook voor christenen en moslims een belangrijke rol speelt in de religieuze praktijk.

Volgens de traditie werden de door God als universeel bedoelde regels in eerste instantie door Hem overgebracht op Adam, de stamvader van de gehele mensheid. Als God zich later aan de mensheid ergert en met de zondvloed orde op zaken stelt, behoort Noach tot de weinige overlevenden en begint de mensheid opnieuw met hem als stamvader. In navolging tot Adam ontvangt hij daarom de regels die volgens de joodse traditie op ieder mens van toepassing zijn. Joodse schriftgeleerden spreken in dit verband van B'nei Noach, het verbond van Noach.
Noach ontving de volgende wetten van God:
- You shall not commit Idolatry
- You shall not commit Blasphemy
- You shall not commit Sexual Immorality
- You shall not commit Murder
- You shall not commit Theft
- You shall not eat the limb torn from a live animal. Flesh with the life of it, the blood of it, you shall not eat
- You shall practice equity, establish and promote justice

Noach ontving van God om precies te zijn één regel meer dan Adam. Dat komt omdat er in het paradijs nog geen vlees gegeten werd en dat is precies waar de zesde regel betrekking op heeft. Over het algemeen wordt deze overigens vertaald als een verbod op het toedoen van onnodig leed aan dieren. De zeven wetten van Noach bleven een tijd voor de gehele mensheid gelden, dat wil zeggen: ook voor de Hebreeërs. Op Abraham en Jacob waren deze voorschriften derhalve eveneens van toepassing. Dat veranderde pas toen Mozes de 10 geboden van Jahweh ontving, waarmee hij de specifieke religieuze taak van de Israëlieten vastlegde.

Opvallend is dat het aantal universele wetten in de Israëlitische traditie kleiner is dan de specifiek op joden gerichte 10 geboden. Helemaal als daarbij in aanmerking wordt genomen dat de 10 geboden de essentie zijn van in totaal 613 regels. Volgens joodse schriftgeleerden benadrukt dit verschil dat het Opperwezen een bijzondere taak voor de Israëlieten heeft weggelegd, in welk verband het begrip "uitverkoren volk" valt. Oorspronkelijk betekende dit dat joden een bijzondere taak in de wereld hebben, omdat zij een boodschap van God aan de mensheid met zich meedragen; een boodschap over vrede. De joden waren hierdoor zeker niet begunstigd door het Opperwezen, in de zin dat zij bijvoorbeeld op meer rechten terug konden vallen. Integendeel, want uit het veel grotere aantal regels en voorschriften in de Thora specifiek voor joden, volgt dat Hij juist hogere eisen aan hen stelde; om een 'natie van priesters' voor de mensheid te kunnen zijn.
De zeven wetten van Noach zijn ook van belang ten aanzien van de voorspellingen in de Thora dat een joodse Messias het joodse volk zal komen verlossen en vrede op aarde zal brengen. Een Chassidische jood legde mij enige tijd geleden uit dat de gehele mensheid, inclusief de joden, na de komst van de joodse verlosser nog maar zeven wetten zal kennen: de zeven wetten van Noach. Alle andere wetten zullen dan komen te vervallen. Niet alleen de 10 geboden en alle daaraan verbonden 613 regels en voorschriften, maar ook de gehele wetgeving uit de Talmoed. Dat alles gaat volgens mijn rabbi overboord als de joden Hem eenmaal zullen zien.
Alle regels van het joodse geloof in één klap afgeschaft? Ik kon het me nauwelijks voor stellen. Ik vroeg de rabbi zich nader te verklaren. Hij zei: "Peter, laat ik het zo zeggen: als Hij komt, zal ik varkensvlees eten."

Joodse schriftgeleerden van de 'oude school' kennen een speciale positie toe aan iedere niet-jood die de zeven wetten van Noach accepteert en naleeft. Hij of zij was volgens de beroemde middeleeuwse filosoof Maimonides "assured of a portion in the world to come." Bovendien dient een niet-jood die zich aan deze regels houdt, volgens traditionele wetten van het judaïsme met respect en gastvrijheid behandeld te worden. Zo iemand noemt men 'Ger Toshav'. 'Ger' betekent 'vreemdeling' en verwijst naar de naam 'Agar', de bijvrouw van Abraham. In het boek Genesis was zij de uit Egypte afkomstige moeder van Ismaël, de aartsvader van de Arabische volken.

Van oorsprong maakt de vaak complexe wetgeving van het joodse geloof een vreedzame samenleving tussen joden en niet-joden dus zeker mogelijk en dat is een belangrijke les ten aanzien van de actualiteit in het moderne Israël. Want helaas lieten de atheïstische zionisten de zeven wetten van Noach - en daarmee de humanistische kant van de joodse traditie - volledig links liggen toen zij zich in hun lust naar macht meester maakten van het judaïsme. In plaats daarvan kwam de nadruk volledig op het tribale element te liggen, waardoor het thema van uitverkorenheid een invulling kreeg die niets met het origineel van doen had. Onder invloed van het zionisme voelden joden zich niet langer door God uitverkoren voor de speciale taak die hij voor hen heeft weggelegd ten aanzien van de mensheid. In plaats daarvan misbruiken zionisten het concept van uitverkorenheid als argument voor de onderdrukking van andere volken. De conclusie kan dan ook niet anders luiden dan dat het zionisme een karikatuur heeft gemaakt van het joodse geloof; zeker ten aanzien van de daarin verborgen humanistische elementen. Voor alles is het daarom zaak om de zionisten eraan te herinneren dat de Israëlieten volgens de joodse traditie maar om een reden door God werden uitverkoren; uitverkoren om vrede aan de mensheid te brengen.

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 416, 1 september 2006