Skip to main content
  • Archivaris
  • 403

tegen ICAMS!

Afgelopen april is de Europese burgerrechtenorganisatie Statewatch in samenwerking met een aantal andere organisaties een internationale campagne tegen massale surveillance (ICAMS) begonnen.

Wereldwijde "veiligheid" en een "oorlog tegen het terrorisme" domineren nu de politieke wereldagenda. Voornamelijk gedreven door de Verenigde Staten wordt over de hele wereld een groeiend web van veiligheids- en anti-terrorisme maatregelen genomen. Dit nieuwe idee van "veiligheid" wordt gebruikt als excuus voor repressieve anti-terrorisme maatregelen, het terugdraaien van rechten en vrijheden, en voor een toename van politiebevoegdheden met het doel meer en meer controle te krijgen over individuen en bevolkingsgroepen. Waar wij nu getuige van zijn, komt neer op de constructie van een wereldwijde infrastructuur voor registratie en surveillance.
Deze infrastructuur wil regelen dat burgers over de hele wereld geregistreerd worden, dat reisinformatie wereldwijd opgeslagen wordt, dat elektronische communicatie en transacties makkelijk gemonitord kunnen worden en dat alle informatie over individuen, verzameld in openbare en priv├ębestanden wordt opgeslagen, gelinkt, ge-data-mined en toegankelijk gemaakt voor overheidsinstanties.
De toegang tot deze infrastructuur wordt niet beperkt tot gewoon politiewerk, maar is gericht op het massaal in de gaten houden van hele bevolkingsgroepen. Met deze technologische mogelijkheden en wereldwijd bereik vormt deze infrastructuur een ongekend, nooit eerder vertoond project van sociale controle. De regeringen van de Verenigde Staten en van landen binnen en buiten de Europese Unie maken al gebruik van informatie die verkregen is met behulp van deze infrastructuur om andere meningen aan te pakken, grenzen te sluiten voor migranten, vluchtelingen en activisten, en om mensen op te pakken en op te sluiten zonder redelijke gronden hiervoor.
Dit alles speelt zich af in een zeer onheilspellende context - in een tijd waarin de Verenigde Staten en haar bondgenoten een systeem handhaven met veelal geheime gevangenissen waar onbekende aantallen gevangenen geconfronteerd worden met willekeur, detentie voor onbepaalde tijd en martelingen.
De huidige situatie reikt voorbij de privacy-kwesties zoals we die in het dagelijks leven vaak tegenkomen. Waar we mee geconfronteerd worden, is een fundamentele aantasting van de aard van de relatie tussen individu en staat. Fundamentele rechtvaardigheid en mensenrechten worden op het spel gezet en dit zal ons allemaal raken.
Regeringen over de hele wereld moeten stoppen met de binnendringende en discriminerende maatregelen die inherent zijn aan massale registratie en surveillance, en uitgaan van de oprechte bescherming en ontwikkeling van burgers - in de ruimste zin, inclusief de bescherming van onze rechten - bij elke aanpak van "veiligheid".
- Alle verzameling, opslag, gebruik en analyse van data, alle data-mining en uitgifte van data die een aantasting vormen van bestaande data en privacy-bescherming en van andere mensenrechten moeten onmiddellijk ophouden. Regeringen moeten weerstand bieden aan pogingen van de Verenigde Staten en andere landen om ze onder druk te zetten om hun bestaande privacy-normen af te zwakken.
- Er moeten middelen komen voor individuen om persoonlijke gegevens te controleren en te corrigeren en misbruik aan te kaarten (inclusief plaatsing op een "zwarte lijst").
- Internationale uitwisseling van persoonlijke gegevens moet alleen mogelijk zijn binnen de context van offici├źle overeenkomsten en binnen internationaal erkende principes aangaande databescherming.
- Regeringen moeten ophouden op grote schaal en zonder onderscheid gegevens over burgers te verzamelen en te bewaren, inclusief de verwerving van persoonsgegevens waarover bedrijven beschikken.
- Regeringen moeten ophouden met het invoeren van een universeel biometrisch paspoort en het scheppen van "sharing standards" voor passagiersgegevens, tot er op nationaal niveau een openlijk debat heeft plaatsgevonden en maatregelen ter bescherming van privacy en andere mensenrechten ingevoerd zijn.
- Internationale instanties moeten grotere openheid betrachten en verantwoording afleggen. Zij moeten niet verworden tot een manier om burgerrechten en democratische processen te omzeilen. Alle initiatieven moeten de bestaande wetten en regels omtrent data protectie, privacy en mensenrechten respecteren.
- De Verenigde Naties - met name de Office of the High Commission for Human Rights - moet alle beschikbare middelen voor de bescherming en bevordering van mensenrechten aanwenden om de dreiging die gevormd wordt door de ontwikkeling van de wereldwijde surveillance infrastructuur aan te pakken.

Voor meer informatie zie www.i-cams.org en www.statewatch.org

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 403, 10 juni 2005