Skip to main content
  • Archivaris
  • 425

Identificatieplicht

54 jaar na het afschaffen van de identificatieplicht, die de Duitse bezetter de bevolking oplegde, werd in Nederland door onze eigen regering een wet ingevoerd die mensen verplicht om een persoonsbewijs te tonen als een bevoegde ambtenaar daarnaar vraagt. Inmiddels zijn er volgens de gegevens van het CJIB t/m mei 2007 120.123 IDboetes uitgedeeld. In feite zijn dat er vele malen meer omdat veel bekeuringen de eerste kwaliteitsronde op het politiebureau al niet kunnen doorstaan. Hoeveel mensen er op grond van de ID-plicht wet inmiddels zijn gearresteerd of veroordeeld tot het betalen van de boete weet niemand omdat daar geen cijfers van worden bijgehouden. Van meet af aan was duidelijk dat er van alles aan de wet mankeert. Dat de wet alleen al niet deugt omdat hij niet verplicht tot het dragen van geldige identificatiedocumenten, maar mensen wel strafbaar stelt als ze die niet onmiddellijk kunnen tonen, is duidelijk (1+2)
De Id-plichtwet heeft inmiddels tot gevolg dat duizenden mensen een boete kregen of gearresteerd werden, voor iets wat niet strafbaar is. Maatschappelijk draagvlak heeft de wet niet, want het gros van de bevolking vind het onzin of zelfs gevaarlijk om altijd met officiële identiteitsdocumenten te moeten rond te moeten lopen. En dan hebben we het over een wet waarvan de minister zelf toegaf dat hij geen enkel voorbeeld kon geven dat de ID-plicht geholpen had om criminaliteit aan te pakken of te voorkomen laat staan dat er terrorisme door bestreden werd. Twintig maanden na de invoering- kon minister Donner in de Tweede Kamer bevestigen noch ontkennen of het waar was dat een groot deel van de boetes die zijn uitgeschreven voor het niet hebben van een legitimatiebewijs, op verkeerde grond is uitgeschreven of de aanleiding ervoor te vaag was. De SP had hier in mei 2006 Kamervragen over gesteld en kreeg dit 4 maanden later in september 2006 als 'antwoord' (3+4). Omdat het een beetje al te gek is dat de verantwoordelijke minister geen idee heeft van hoe een door hem ingevoerde wet functioneert, zegde hij toe dat er snel een inventarisatie gemaakt zou worden "van de uitvoering van de wet en de uniformiteit van de toepassing in de praktijk". Dit zou vóór het eind van 2006 af zou zijn, zo zegde hij de volksvertegenwoordiging toe. Dit voorlopige onderzoek was in december niet af, zou in maart afgerond worden volgens de persvoorlichter van het Openbaar Ministerie en is nu, meer dan een jaar nadat de Kamervragen gesteld werden, nog niet af. Sterker nog: de leden van de Tweede Kamer hebben er nooit meer iets van gehoord.
Het voorlopig onderzoek zou enkel over de uitvoering van de wet gaan, op voorhand van de evaluatie van de hele wet die drie jaar na invoering zou plaatsvinden, wat inmiddels over een half jaar is. De Wet op de Uitgebreide ID-plicht is dan drie jaar van kracht en het is uiteraard de hoogste tijd om zo'n omstreden wet aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, en consequenties aan de bevindingen te verbinden. Het kabinet voelde er van meet af aan weinig voor om de evaluatie, zoals afgesproken daadwerkelijk te doen plaatsvinden. Zo werd al 3 maanden na het van kracht worden van de wet aan de afspraak getornd door een poging de evaluatie naar medio 2008 te verschuiven. 6 maanden later liet de minister ook al weten dat de evaluatie niet over het doel van de wet -de essentie nota bene- zou gaan. Het specifieke nut van deze wet, zo stelde hij zou namelijk toch nooit aangetoond kunnen worden omdat hij onderdeel uitmaakt van een pakket maatregelen. Die uitspraak maakt duidelijk dat de wet niet beschouwd wordt als een middel om een bepaald doel te bereiken, maar een doel op zichzelf is geworden. Een dergelijke constructie blokkeert automatisch dat wetgeving daadwerkelijke getoetst kan te worden op grond van het nut wat de maatregel heeft.
De regering ontkomt evenwel niet helemaal aan een kritische weging. Aangezien de minister zich niet hield aan toezeggingen die hij de Kamer deed om uiterlijk in december met feitenmateriaal te komen, kon D'66 in januari 2007, bij de begrotingsbehandeling van Justitie, de kwestie opnieuw aan de orde stellen. De Kamer had acht maanden na de kamervragen die de SP in mei 2006 hierover stelde immers nog steeds geen antwoord over het toepassen van de wet. Het enige antwoord, wat de minister in mei wel had gegeven, namelijk ten aanzien van het grote aantal geseponeerde zaken, was kort daarvoor door publikaties in de dagbladpers onjuist gebleken. Justitie blijkt wel degelijk ruim 80 procent van de boetes te seponeren en niet maar 14 procent zoals de minister, aan de hand van de gevallen die bij het CJIB komen te vervallen, had doen voorkomen (5).
Dan blijkt er, zo lezen we in de Kamerstukken, ineens een brief op te duiken waarin de voormalige minister van Justitie de Kamer laat weten dat hij de evaluatie een jaar heeft uitgesteld en naar 2009 heeft doorgeschoven. Hirsch Ballin, de minister die inmiddels dan weer de scepter zwaait over het departement van Justitie, wordt gevraagd naar motivering van deze beslissing (die een minister dus blijkt te kunnen nemen al wordt bij invoering van een wet anders afgesproken). Hij blijkt geen idee te hebben van het waarom en komt niet verder dan dat het altijd goed is om voldoende tijd uit te trekken voor een evaluatie(?) en dat hij er vanuit gaat dat zijn voorganger wel een goede reden voor het uitstel zal hebben gehad. Hij belooft er toch zelf ook nog eens "naar te kijken" (6). De betreffende brief heeft het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht zelf nooit in handen weten te krijgen, al valt die ons inziens gewoon onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Telkens als we de brief opvragen bij Justitie, krijgen we te horen dat die brief niet bestaat of stuurt men ons de beantwoording van de Kamervragen uit april 2005, waarin medio 2008 wordt vermeld (8).
Op herhaalde vragen van het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht aan het parket Procureurs-generaal hoe het staat met de opdracht die het Openbaar Ministerie van de minister zou hebben gekregen om een inventarisatie te maken van de aspecten van de uitvoering van de wet met betrekking tot problemen die de meivragen aan de orde stelde, komt geen antwoord. Het is derhalve niet eens zeker of het OM zelfs maar een begin heeft gemaakt aan dit onderzoek. Omdat het volgens de woorden van Pechtold "toch eigenlijk niet kan dat de evaluatie een jaar wordt uitgesteld en dat hij zoals afgesproken, in het eerste kwartaal van 2008 in de Kamer behandeld moet kunnen worden" neemt hij het initiatief om een motie in te dienen met "het verzoek aan de regering om de evaluatie van de Wet op de Uitgebreide identificatieplicht begin 2008 naar de Kamer te zenden". De motie wordt aangenomen (6).

komt er nog wat van?
Wanneer het parlement de minister wil houden aan de afspraak dat de evaluatie gegevens begin 2008 naar de Kamer moeten worden gezonden zodat de Kamer er in het eerste kwartaal van 2008 over kan vergaderen, kan de minister daar lak aan hebben. Er is geen enkele garantie dat de minister zich, in deze, iets van de wens van de Kamerleden zal aantrekken (dat heet dualiteit). Het feit dat er met geen woord meer over de motie is gerept, het uitblijven van een inventarisatie die in december af zou zijn zonder dat opheldering wordt gegeven waarom dat toegezegde onderzoek niet af is, in combinatie met de foute informatie die de minister mei 2006 gaf inzake het seponeren van de ID-boetes doet vermoeden dat de minister niet van plan is om de evaluatie volgens afspraak te doen plaatsvinden tenzij hij er toe gedwongen wordt. Het parlement kan dat enkel afdwingen door een motie van wantrouwen tegen de minister in te dienen als hij zich niet aan zijn beloftes houdt, maar het parlement vind deze kwestie niet belangrijk genoeg om de zaak zo hoog uit te spelen. De publieke opinie zou daar verandering in kunnen brengen. Het is goed denkbaar dat het wel effect heeft als bijvoorbeeld alle mensen die een ondeugdelijk uitgedeelde ID-boete betaalden hun geld terug eisen.

1. Wettekst (Wet van 24 juni 2004,Staatsblad 2004, 300, Kamerstukken II 29 218) www.justitie.nl
2. De beleidsregels/ richtlijnen voor de toepassing van de wet, tot 1-1-2009, zijn vastgelegd in de toelichting "aanwijzing uitbreiding identificatieplicht" van de Procureurs-generaal onder nummer 2004A016
3. www.justitie.nl/images/Identificatieplicht_5707_tcm34-15499.pdf
4. www.minbzk.nl/actueel/kamerstukken?ActItmIdt=82124
*- 5 & www.justitie.nl/images/handhaven%20ID%20plicht_5828_tcm34-15603.pdf
6. tweede Kamer behandeling begroting Justitie 19-1-2005
7. de gewijzigde motie-Pechtold c.s. nr. 63: 30 800-VI
8. Antwoord Minister aan Tweede Kamer, 2004-2005, 29218, nr 23

(meer informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 425, 20 juli 2007