Skip to main content
  • Archivaris
  • 386

Grootste milieuschandaal ooit ontmaskerd

Met een recent bij de Raad van State aangespannen rechtszaak heb ik 's werelds grootste milieuschandaal ooit, in gang gezet door het kabinet Lubbers III (CDA/PvdA), feitelijk volledig ontmanteld.

door Ad van Rooij

De basis van dit enorme milieuschandaal vormt de "Intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie" ondertekend op 10 maart 1992 door: minister J.G.M. Alders namens het ministerie van VROM; minister dr. J.E. Andriessen namens het ministerie van EZ; minister J.R.H. Maij-Weggen namens het ministerie van V en W; de heer D. Sonneveld namens het Interprovinciaal Overleg; drs. P.Ph. Dordregter namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; dr. ir. J. IJff en mr. C.Th. Smit namens de Unie van Waterschappen en ir. O.H.A. van Royen namens de stichting Basismetaalindustrie en Milieu.
Bovengenoemde personen hebben hiermee op 10 maart 1992 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is beslist dat de 220.000 ton jarosiet die Billiton (Budelco/Shell) jaarlijks aan gevaarlijk afval opslaat in het jaar 2000 moet zijn teruggebracht naar 11.000 ton en dat 209.000 ton daarvan moet worden hergebruikt. In deze overeenkomst is aan bovengenoemde deelnemers en de deelnemers uit de Overleggroep en taakgroepen een geheimhoudingsplicht opgelegd.
Overeenkomstig die intentieverklaring moest de metaalindustrie (Billiton/Budelco/Shell) van het Kabinet Lubbers III het concentraat aan zware metalen (arseen, chroom VI, koper) uit jarosiet halen waarvoor de industrie (Hickson Garantor) veel belangstelling had. Hickson Garantor BV verwerkt dit concentraat aan zware metalen (feitelijk extreem gevaarlijk afval) in haar bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co en verkoopt betreffend bestrijdingsmiddel aan onderandere de houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle BV.
Voor dit alles hebben de Ministers van VROM en EZ grote bedragen aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld) uitgegeven en doen dat nog steeds. Het gaat om enorme hoeveelheden arseen, chroom VI en koper uit jarosiet (zinkafval) die Billiton (Budelco/Shell) wereldwijd via dekmantelbedrijf Hickson Garantor BV wil gaan verkopen om het vervolgens via de houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle BV, bij de door minister J.G.M. Alders van VROM opzettelijk onjuist voorgelichte consumenten in de tuinen te dumpen. Hiervoor moest dus een wereldwijd grote markt worden gecreëerd. Ook daarvoor heeft voormalig minister van VROM J.G.M. Alders gezorgd.

In juni 1992 heeft het Kabinet Lubbers III, onder voorzittersschap van voormalig minister Alders van VROM, het "Rio de Janeiro protocol" tot stand gebracht en ondertekend. Onder de dekmantel van behoud van de regenwouden heeft Alders verduurzaamd hout als geschikt alternatief aangeprezen. De door minister Alders gesubsidieerde milieuorganisaties waaronder Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuurfonds volgden minister Alders van VROM daarin blindelings, anders werd hun subsidie ingetrokken. Landelijke milieucampagnes, en de enorme publiciteit hierover hebben in Nederland geleid tot een werkelijke rage. Deze campagnes stimuleerde de aanschaf door de consument. Coniferen en beukenhagen werden veelal gerooid en nauwelijks nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam daarvoor in de plaats. Tegels en klinkers in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd hout. Zelfs kinderspeeltoestellen, picknicktafels, vlonders, beschoeiingen, huizen en zelfs gehele woonwijken werden gebouwd van geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden behouden heb ik nooit begrepen en is ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat Billiton/Budelco/Shell op deze wijze haar levensgevaarlijk afval, met de hulp van het Kabinet Lubbers III, jaarlijks met miljoenen kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen.
Het gehele kabinet Lubbers III heeft op de hierboven beschreven wijze Billiton (Budelco/Shell) geholpen om via de dekmantelbedrijven Hickson Garantor BV en houtimpregneerbedrijven, waaronder de Gebr. van Aarle BV, jaarlijks miljoenen kilogrammen arseen, chroom VI en koper met het geïmpregneerde hout mee in water, bodem en lucht te dumpen. Dit alles in strijd met hun eigen beleid zoals dat door de Tweede Kamer der Staten Generaal is vastgelegd in het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 waarin zowel arseen als chroom VI staan opgenomen als zwarte lijststof en waarvoor in Internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen, gezien hun gevaarlijke eigenschappen, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Onder milieuschadelijkheid wordt verstaan: stofeigenschappen zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit of afbreekbaarheid -, en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden.
Op grond hiervan had de Gebr. van Aarle BV betreffend arseen en chroom VI nooit in het hout mogen persen om er geïmpregneerd hout van te maken en nooit als geïmpregneerde houten producten aan de consumenten mogen verkopen. Ondanks de wetenschap bij alle leden van kabinet Lubbers III dat door hen daarmee alle nationale- en internationale wetten met voeten werden getreden, hebben zij toch besloten dit alles zwaar te subsidiëren. Via de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN) heeft minister Alders van VROM grote bedragen subsidie gegeven aan de houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder de Gebr. van Aarle BV, voor de invoering van een milieuzorgsysteem en heeft het ministerie van VROM via deze houtimpregneerbedrijven 25 tot 75 procent subsidie gegeven aan consumenten die dit geïmpregneerde hout met "Komo-keur" kochten.
Dit alles met de wetenschap dat "Komo-gekeurd" geïmpregneerd hout juist het maximum aan arseen en chroom VI bevat.

Bij besluit van 23 september 2003 hebben burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode zelf beslist dat de door hen aan de Gebr. van Aarle BV verleende milieuvergunning zich niet uitstrekt tot het door Gebr. van Aarle BV geproduceerde geïmpregneerde hout of houten producten daarvan die worden verkocht aan de consumenten. Dit omdat daarmee betreffend geïmpregneerde hout of geïmpregneerde houten producten daarvan, in de gebruiks- en afvalfase worden gebracht. Door verkoop van geïmpregneerd hout aan de consument heeft de Gebr. van Aarle BV vanaf 11 augustus 1992 tot op heden maar liefst zo'n 62.150 kg arseen en 86.900 kg. chroom VI op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht gebracht zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning. Elke dag dat de Gebr. van Aarle BV daarmee kan doorgaan komen er zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI bij.
Arseen (arseenzuur) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht en chroom VI (chroomtrioxide) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof is voor lucht. Dit betekent dat het in het milieu brengen ervan al vanaf 1986 via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden vermeden. Dit internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal goedgekeurde "Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990" overgenomen. Overeenkomstig dit programma waren burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode dan ook wettelijk verplicht om mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren en met toepassing van bestuursdwang en dwangsom het bedrijf Gebr. van Aarle BV te dwingen de verkoop van met arseen en chroom VI geïmpregneerd hout, en houten producten daarvan, aan de consument met onmiddellijke ingang te verbieden. Dit omdat daarmee door de Gebr. van Aarle BV dagelijks zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht worden gebracht, zonder te beschikken over een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Als door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bovengenoemd besluit van 23 september 2003 niet wordt geschorst dan laat hij daarmee jurisprudentie ontstaan dat elk bedrijf, en alle 16 miljoen inwoners in Nederland, eenmalig 62.150 kg arseen en 86.900 kg. chroom VI, gevolgd door 15 kg. arseen en 21 kg. chroom VI per dag, in water bodem en lucht mogen brengen zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en zonder dat zij daarvoor bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Indien dat daadwerkelijk gebeurt zijn wij met zijn allen direct dood. Staatsraad mr. Th.G. Drupsteen doet hierover vóór 16 december 2003 uitspraak.

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl/ekc.htm) bij Polie (www.biomassa.polie.nl) en in iedere afleveringen van Kleintje Muurkrant, zie archief op (www.stelling.nl/kleintje)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 386, 19 december 2003