Skip to main content
  • Archivaris
  • 359

Opnieuw grof misbruik EU-subsidies?

Amper nadat bekend is geworden dat Nederland een half miljard gulden aan EU-subsidie zal moeten terugbetalen vanwege onjuist gebruik c.q. misbruik door met name Melkert (PvdA), heeft Nederland mogelijk opnieuw een EU-subsidie van 1,3 miljard gulden binnengehaald. Dit maal door Minister Pronk (PvdA) om het onjuist te gaan gebruiken.

door Ad van Rooij

Met het gedeelte van de 1,3 miljard aan EU-subsidie dat gebruikt gaat worden voor de kolenvergasser Demkolec te Buggenum (langs de Maas, iets boven Roermond) overtreedt Nederland nagenoeg alle Europese richtlijnen, verordeningen en arresten. Ook worden werknemers daarbij massaal blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen in strijd met de Arbo-wet en onderliggende EG-regelgeving. Ik kan mij niet voorstellen dat de Europese Commissie hiervoor bewust subsidie verleent. Dit alles heeft minister Pronk tegenover de Europese Commissie dan ook verzwegen.

In Nederland is het volgende aan de hand: De Staat der Nederlanden heeft zich ten doel gesteld het winstbelang van enkelen te dienen door, via geïmpregneerd hout als tijdelijke drager, geheel Nederland en vanuit Nederland geheel Europa te vergiftigen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' in strijd met nagenoeg alle Europese richtlijnen en verordeningen. Dit om daarmee met name SHELL/Billiton met overheidssubsidie van haar hoog problematisch gevaarlijk afval af te helpen, omwille van de winst voor enkelen.
Om dat te kunnen realiseren heeft de Tweede Kamer in het verleden een bestrijdingsmiddelenwet goedgekeurd die geen rekening houdt met de afvalfase van het bestrijdingsmiddel. Met deze door de Staat gecreëerde tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet op zak helpt de Nederlandse regering Hickson Garantor B.V. te Nijmegen de metaalindustrie (Shell/Billiton) met de omzetting van haar hoog problematisch afval tot bestrijdingsmiddel 'Superwolmanzout-Co'. Dit ondanks de wetenschap dat betreffend extreem gevaarlijk afval zo'n 374 g/l arseenzuur en 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI) bevatten. Zowel arseenzuur alswel chroomtrioxide zijn voor mens, dier en milieu zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat elke blootstelling aan deze stoffen, hoe gering ook, via een maximale brongerichte aanpak moet worden voorkomen.

Arseenzuur is zelfs zo gevaarlijk dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij EG-Verordening nr. 142/97 Hickson Garantor B.V. rechtstreeks heeft verplicht om vóór 27 mei 1997 aan deze commissie alle informatie te overleggen over de blootstelling van menselijke populaties of milieucompartimenten aan arseenzuur tijdens de verschillende fasen van levenscyclus. Daarbij wordt verstaan:
- onder menselijke populaties: werknemers, consumenten en via het milieu blootgestelde personen.
- onder milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de lotgevallen van arseenzuur in afvalwaterzuiveringsinstallaties en de accumulatie van arseenzuur in de voedselketen.
- onder levenscyclus van arseenzuur: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.

Deze rechtstreeks vanuit de EU opgelegde verordening kwam het vergiftigingsbeleid van lidstaat Nederland, omwille van de winst van enkelen, slecht uit. Om daarmee dan toch nog door te gaan werd door Minister Borst-Eilers van VWS zelfs valsheid in geschrifte gepleegd, door op de toelatingsbeschikking voor superwolmanzout-Co 374 g/l arseenzuur te laten veranderen in 304 g/l van het minder gevaarlijke arseenpentoxide, terwijl het toch echt 374 g/l arseenzuur is gebleven. Als gevolg van deze valsheid in geschrifte heeft de Staat der Nederlanden weten te bewerkstelligen, dat werknemers die: hout impregneren met het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, gewolmaniseerd hout zagen, schaven, schuren om het te verwerken tot producten zoals schuttingen, tuinhuisjes, pergola's, vlonders, kinderspeeltoestellen, picknicktafels e.d., gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval versnipperen, versnipperd gewolmaniseerd hout en met wolmanzouten vergiftigd slib (veroorzaakt door uitloging) van de rioolzuiveringsinstallaties onder de dekmantels "biomassa" en "groene stroom" opstoken (vergassen) in onder andere de Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum, met wolmanzouten vergiftigd vliegas afkomstig van o.a. de Demkolec-elektriciteitscentrale verwerken in (ENCI) cement. Met wolmanzouten vergiftigd cement verwerken in beton en gebouwen, waardoor bouwvakkers etc, blootgesteld worden aan deze kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide.

Door deze valsheid in geschrifte van minister Borst Eilers (VWS) worden al deze werknemers blootgesteld aan onbekende hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide of tijdelijke zouten daarvan zonder, voorafgaande daaraan, te beschikken over een verplichte Europese risicobeoordeling.
Dat zowel arseenzuur alswel chroomtrioxide bovenaan staan op de lijst van veroorzakers van beroepskanker, betekent dat werkgevers op grond van de Arbo-wet wettelijk verplicht zijn hun werknemers via een maximaal brongerichte aanpak te beschermen tegen de blootstelling aan deze kankerverwekkende stoffen. Alle werkgevers van bovengenoemde werknemers overtreden hierbij de Arbo-wet.
Alle gezondheidsschade aan hun werknemers als gevolg hiervan zullen zij dan ook moeten verhalen op de Staat der Nederlanden.

Met vorenstaande feiten is vast komen te staan dat lidstaat Nederland op basis van bewust onvolledig en onjuist verstrekte informatie ten behoeve van de Demkolec-centrale te Buggenum een groot gedeelte van de 1,3 miljard gulden aan mogelijke EU-subsidie heeft weten binnen te halen. Deze subsidie wordt door hen gebruikt om daarmee Europese richtlijnen, verordeningen en arresten te overtreden en werknemers, maar ook consumenten, massaal bloot te stellen aan de kankerverwekkende stoffen 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' of tijdelijke zouten daarvan. Alleen al wat betreft arseen gaat het om circa 10 maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar.

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres www.sdnl.nl/ekc-home.htm)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 359, 31 augustus 2001