Skip to main content
  • Archivaris
  • 318

Koenraad Logghe & Ankh-Hermes

In het vorige Kleintje stond een stukje in verband met de distributie van een boek over "De Graal" door uitgeverij Ankh-Hermes, geschreven door de Vlaming Koenraad Logghe.
Een paar dagen nadat we dit Kleintje hadden toegezonden naar Ankh-Hermes kregen we de volgende brief: "Deventer, 27 januari 1998. Drie weken geleden belde ons een onafhankelijke onderzoeker met mededelingen over K. Logghe. Omdat wij toen niet over bewijzen beschikten hebben wij de zaak rondom K. Logghe nog even laten rusten. Nu wij dan ook Kleintje Muurkrant d.d. 13 januari en andere stukken ontvingen, hebben wij na bestudering van de inhoud besloten per onmiddellijk de samenwerking met K. Logghe op te zeggen. Wij zullen het boek 'De Graal' van zijn hand dan ook niet in Nederland distribueren. Wij danken u voor het speurwerk dat u verrichtte. Met de meeste hoogachting, Uitgeverij Ankh-Hermes, Hans Bienefelt / afd. p.r. & voorlichting."
Journalisten die, naar aanleiding van de aanbiedingsfolder van Ankh-Hermes -waarin het boek stond aangeprezen-, het boek ter recensie opgevraagd hadden kregen het volgende briefje: "Geachte journalist(e), al weer enkele weken geleden heeft u van onze Voorjaarsaanbieding 1998 het boek van K. Logghe titel De Graal, ter recensie aangevraagd. Door diverse oorzaken zien wij ons genoodzaakt dit boek niet ter distributie aan te bieden op de Nederlandse boekenmarkt. Met de meeste hoogachting, enz enz."

Tegelijk met het verschijnen van het vorige Kleintje schreef SIMPOS (Stichting Onderzoek naar Maatschappelijke Problemen Occulte Stromingen, pfff wat een naam!) een brief aan Ankh-Hermes met achtergrond-informatie met betrekking tot Koenraad Logghe. Ook de 'kerkredactie' van het dagblad Trouw was met de 'affaire' bezig. Dit leidde tot een stukje in Trouw van 29 januari. Daarin kwam ook Logghe aan het woord. Hij geeft toe voor rechtse bladen te schrijven en in het verleden een racist te zijn geweest, maar zegt dat dit als een jeugdzonde moet worden beschouwd. Hoewel Trouw op dat moment de beschikking had over en uitgebreid dossier met betrekking tot de volks-nationalistisch/racistische standpunten van hem komt Koenraad Logghe in dat Trouw-artikel over als een slachtoffer van een censuur-maatregel van SIMPOS, in plaats van een overtuigd aanhanger van de ideologie van 'Nieuw-Rechts', een politieke stroming die extreem-rechtse standpunten binnen Europa wil bundelen. Logghe heeft zich vastgebeten in het onderwerp "vroege religies" en schrijft artikelen, brochures en boeken over onderwerpen als runen, Kelten, heidendom en dergelijke. Dit past precies binnen de ideologie van de aanhangers van 'Nieuw-Rechts' die, we schreven hierover reeds in het vorig Kleintje, door middel van gematigd woordgebruik afstand willen nemen van openlijke nazi- en fascisten-verering, maar tegelijkertijd bezig zijn een atmosfeer te scheppen van intolerantie aangaande de multi-culturele samenleving (de zogeheten "respectabilisering van de fascistische ideologie"). Zij maken hiertoe gebruik van argumenten die zelfs bij zogenaamd linksen verwarring stichten. Zij (de Nieuw-rechtsen) zijn namelijk ook tegen de consumptie-maatschappij, tegen de multinationals, tegen dierproeven en bio-industrie, tegen de sociale verloedering enzovoorts. Nieuw-Rechts zou je enigszins kunnen vergelijken met de oorspronkelijk Nationaal-Socialistische beweging in het Duitsland van de twintiger jaren, voordat Hitler's NSDAP het definitief voor het zeggen kreeg en iedere oppositie uitschakelde. Wanneer je de moeite neemt hedendaagse Nieuw-Rechtse teksten serieus te lezen en te wegen dan kan het niet anders dan dat je tot de conclusie komt dat zij tussen de vele regels door veel intolerantie verspreiden. Er zitten ook extreem-rechtse politici en activisten binnen Nieuw-Rechts en Koenraad Logghe werkt hier zeer intensief mee samen. Wat voorbeelden:

* Roeland Raes, ideoloog en ondervoorzitter van het Vlaams Blok. * Marika Lenting, lid van de nazi-jeugdbeweging 'Viking Jeugd'. * Guy de Maertelaere, ex-voorzitter Libertarische Beweging, redacteur bij het Nieuw-Rechtse blad 'Tekos' en uitgever van het tijdschrift 'Gwenved' (Dit is Keltisch en betekent "de blanke wereld"). * Alain de Benoist, goeroe van Nieuw-Rechts (Nouvelle Droite). * Marcel Rüter, CP'86, Voorpost en SOS-nieuwsbrief (zie het uitgebreide artikel in het vorige Kleintje). * Luc Pauwels, Tekos en van grote invloed geweest bij de oprichting van het Vlaams Blok. * H.J. Verweijen, lid van het Consortium De Levensboom van nazi Florrie Rost van Tonningen. * Mellie Uyldert, het racistische kruidenvrouwtje. * Yannick Pollet, neo-nazi en voorzitter van de Brugse afdeling van de Volksnationalistische Partij (Koenraad Logghe trad als paganistische hogepriester op tijdens Pollet's huwelijk)...

Naar aanleiding van de succesvolle Kleintje- en Simposaktie is er her en der een discussietje ontstaan in hoeverre er sprake is van censuur indien je de uitgever aanspreekt op de (in dit geval extreem-rechtse en fundamenteel racistische) achtergronden van een auteur. Het is van groot belang dat je informatie met betrekking tot extreem-rechtse propaganda en de sluipende invloed van een Europese stroming als 'Nieuw-Rechts', onder de aandacht van eventuele lezersters van dit soort lieden brengt. Dat hoeft niet per definitie te leiden tot het niet uitbrengen, of in dit geval, niet distribueren van een boek. De uitgever zou ook de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen door zelf informatie te verschaffen. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik nog steeds het boek "Dossier Interpol: de verborgen wereld van Interpol", geschreven door Bert Schwitters en uitgegeven in 1978. De uitgevers schreven achterin het boek een nawoord: "Het is ons bekend dat de heer Bert Schwitters behoort tot de zogenaamde Scientology-beweging. Wat ons betreft staat dit los van 'Dossier Interpol'. Dit boek is door ons beoordeeld op feitelijk en journalistieke hoedanigheden. Tussen de Uitgeverij Loeb & Van der Velden en de Scientology Kerk bestaat geen enkele relatie. Peter Loeb & Peter van der Velden."
Zo hoort het, dan weet iedereen waar je aan toe bent. Dat Ankh-Hermes al wel besloten had Koenraad Logghe's boek over "De Graal" te verspreiden en geen kennis had van de extreem-rechtse ideologie van dit heerschap zegt veel over hoe de uitgeverij om gaat met haar boeken. Het gaat blijkbaar uitsluitend om het geld; "De Graal" loopt in deze tijden van mystiek, pseudo-spiritualiteit en New-Age vast en zeker prima. Maar naast een auteur mag, nee moet je toch een uitgever aanspreken op eventueel aanwezige nationaal-socialistische, neo-nazistische en/of fascistische (en dus per definitie racistische) ideologie? We zullen hier in het volgende Kleintje met betrekking tot de fundamentele uitgangspunten (bijvoorbeeld dat "het blanke ras afkomstig is van het inmiddels gezonken Atlantis") van Rudolf Steiner, dus de Antroposofische beweging op terug komen...

Overigens, zojuist binnengekomen, een duidelijke aanwijzing dat het nationaal-socialisme absoluut geen jeugdzonde van Logghe is, het volgende citaat uit het blaadje S.O.S.-intern (nummer 1, januari 1998), van Marcel Rüter uit DenBosch (zie voor zijn extreem-rechtse ideologie eveneens 't vorige Kleintje). Op de eerste SOS-vormingsbijeenkomst (zondag 8 februari j.l.) vond de presentatie plaats van Koenraad Logghe's boek 'De Graal - tussen heidense en christelijke erfenis'. Citaat van Rüter uit de folder: "Het 679 pagina's dikke werk van Koenraad Logghe zou in Nederland door uitgeverij Ankh-Hermes verspreid worden, gezien de vraag naar het boek, doch door druk en belastende verhalen van links (SIMPOS, Kleintje Muurkrant, KAFKA) heeft Ankh-Hermes afgezien van verspreiding." Overigens was het onderwerp van deze SOS/Rüter-bijeenkomst "volk, gemeenschap, nationalisme", 't gestamp der laarzen is reeds in de verte te horen...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 318, 20 februari 1998