Skip to main content
  • Archivaris
  • 306

Belofte maakt schuld...

Belofte maakt schuld, zoals je door een korting op je uitkering ook schulden maakt. Aan deze, volgens mij nog door ene Mozes hoogstpersoonlijk op een stenen tafel van de berg afgedragen wetmatigheden moest ik denken toen voor de zoveelste maal de nieuwe Algemene Bijstandswet (nABW) onderwerp van de kolommen in Kleintje Muurkrant moest worden.Dat belofte schuld maakt lijkt te gelden voor eenieder, en Dostojevski koppelde er reeds boete aan, voor eenieder, behalve... voor de politiek. De politiek lijkt dan ook binnen geen enkele wetmatigheid te vatten, en op het niet nakomen van belofte volgt geen boete... Die boete krijg je alleen als uitkeringsgerechtigde wanneer je zelf met de politiek te maken krijgt, via de nABW bijvoorbeeld.
In Kleintje Muurkrant nummer 302 schreef ik onder de kop 'impuls aan de armoede' reeds hoe het beleid rond de Bossche invulling van de nABW tot stand kwam. De naam van wethouder Goedhart kwam in dat artikel meerdere malen voor. Ook na het verschijnen van Kleintje Muurkrant nummer 302 deed Goedhart van zich spreken rond de nABW. Op een diskussiezondagmiddag in theater Bis en daarna op een kongres in Utrecht deed hij een aantal uitspraken over de nABW die mij de volgende brief naar het Brabants Dagblad deden schrijven:
"Met zijn recente uitspraken over de hoogte van de uitkeringen geeft de Bossche wethouder van sociale zaken, Henk Goedhart, aan 'het licht' te hebben gezien. En dat een jaar na zijn aantreden; sommige collega-politici hebben daar een heel leven of zelfs langer voor nodig. Uit Goedhart's woorden, geciteerd in het Brabants Dagblad, begrijp ik dat hij een 'signaal richting landelijke politiek' af wilde geven om het strukturele geldtekort van mensen die van een uitkering afhankelijk zijn aan de kaak te stellen en aan te geven dat lapmiddelen als koudetoeslagen omgezet dienen te worden in een strukturele verhoging van de te lage uitkeringen. Toch vertoont Goedhart's visie een aantal zwarte gaten. Als wethouder van sociale zaken in 's-Hertogenbosch is hij in deze gemeente verantwoordelijk voor de invoering van het lokale beleid van de nieuwe Algemene Bijstandswet (nABW). Zijn recente uitspraken staan in schril kontrast met een aantal gemeentelijke beleidslijnen in de nABW. Want door dit beleid is voor een aantal mensen in 's-Hertogenbosch de, blijkbaar dus ook in Goedhart's visie, toch al te lage uitkering nog verder verlaagd. Zo raken mensen die samen in een pand wonen per maand bijna 100 gulden kwijt, omdat zij in de visie van de gemeente 's-Hertogenbosch 'voorzieningen zouden kunnen delen'. Vooropgesteld dat er al voorzieningen gedeeld kunnen worden is daar de vraag tegenover gesteld voor te rekenen of dit een korting op de uitkering van bijna 100 gulden per maand rechtvaardigt. Wethouder Goedhart is het antwoord op deze vraag schuldig gebleven, waaruit kan worden gekonkludeerd dat deze 100 gulden slechts is gebaseerd op natte vingerwerk. Mijn konklusie is dat deze korting wegens 'het kunnen delen van voorzieningen' een onrechtvaardige korting is, en derhalve een ordinaire bezuinigingsmaatregel.
Wanneer Henk Goedhart nu de publiciteit haalt met de, overigens terechte, stelling dat de uitkeringen struktureel te laag zijn, is het wrang te moeten konstateren dat in zijn eigen beleid ten aanzien van de uitkeringen deze opmerkingen blijkbaar niet gelden en er in 's-Hertogenbosch gewoon gekort kan worden in plaats van struktureel verhoogd. Kan wethouder Goedhart zijn eigen beleid op dit punt ook eens uitkeggen, voordat hij 'signalen richting landelijke politiek' afgeeft?"
Tot zover mijn ingezonden brief naar het BD, die evenwel door het monopolistisch censuurbeleid aldaar de kolommen nooit gehaald heeft, maar daarover wellicht een volgend keer meer...
De Bossche korting op de uitkeringen was ook al onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering van december j.l. Bij monde van Rosmalens Belang woordvoerder Delhez werd 'bijzondere aandacht' gevraagd voor degenen die gezamenlijk één pand bewonen en 'in het bijzonder uit ideële overwegingen een aantal zaken samen delen. Toch wonen deze personen dan ieder afzonderlijk en kunnen dit ook aantonen. Hiermee wordt in het bijzonder gedoeld op de bewoners van de Papenhulst. De fractie geeft het College in overweging om de situatie van deze groep nogmaals zorgvuldig te bezien en om eventueel voor deze specifieke groep de regeling bij te stellen. Volgens de systematiek wordt verondersteld, dat de bewoners van de Papenhulst woonkosten kunnen delen, met als gevolg dat zij een lagere toeslag ontvangen. Hierop zou volgens de fractie echter het begrip 'maatwerk' moeten worden toegepast,' aldus Delhez van Rosmalens Belang. Goedhart antwoordt: "De bewoners van de Papenhulst vormen inderdaad een enigszins bijzondere groep, waarvan de specifieke positie ook bij het College zelf enige vragen heeft opgeroepen. (...) Inderdaad zal het College op korte termijn in de functionele commissie nader terugkomen op de bijzondere positie van de bewoners van de Papenhulst. De verordening zal inderdaad alsnog moeten worden aangepast (...)"
De bewonersters van de Papenhulst hebben 'op korte termijn' nog niets vernomen, terwijl de gemeenteraadsvergadering van december toch al weer enige tijd achter ons ligt. Wordt er met die 'functionele commissie' dan soms de raad van elf bedoeld, en valt er niet eerder dan na carnaval bericht te verwachten? Graag nodigen wij wethouder Goedhart uit om hier eens over te komen praten. Want belofte maakt schuld...

basz

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 306, februari 1997