Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

cliëntenraad

Tot voorzitter van de Cliëntenraad bij de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) is de direktrice van de GSD, Lucie Zweers, voorgedragen door wethoudster Joke van der Beek. Ongelooflijk! Plannen voor een cliëntenraad bij de GSD ontstonden vanwege landelijke richtlijnen die het instellen van cliëntenraden bij allerlei instellingen dwingend gaat voorschrijven. Vanaf het moment dat de gemeente DenBosch aangaf een cliëntenraad te willen oprichten onstond er bij diverse belangengroeperingen in de stad een plan om die cliëntenraad vorm te gaan geven. Wethoudster van der Beek is echter zeer snel met een eigen voorstel gekomen waarbij. Hierbij is absoluut geen rekening gehouden met de onafhankelijkheid van die cliëntenraad. Toen zij ook nog eens de direktrice van de Sociale Dienst voordroeg als voorzitster van die cliëntenraad besloten een aantal belangengroepen onmiddellijk te stoppen met eventuele deelname aan die cliëntenraad. CNV, FNV, de Verenigde MiniMa, de stichting WAO Overlegorgaan, de stichting Vrouwen en de Bijstand en het Steunpunt Kansarmen/Minima hebben een gemeenschappelijke brief ondertekend waarin zij duidelijk maken het totaal oneens te zijn met het cliëntenraad-voorzitterschap van de direktrice van de Sociale Dienst, notabene de instelling waartegen mogelijke klachten in diezelfde Cliëntenraad behandeld zullen worden. Dat de PvdA steeds krommere opvattingen heeft over demokratische verhoudingen en over politieke controle was al langer bekend, dus wat dat betreft zijn ze eigenlijk op hun eigen manier wel consequent, weg met allerlei regels die belemmeringen oproepen aan het goed functioneren van de markt. Hoera op naar de Laotiaanse verzorgingsstaat.
Opnieuw maakt PvdA-wethoudster Van der Beek duidelijk dat ze dit soort opvattingen deelt en gewoon schijt heeft aan de gewone mensen waarover het gaat. Zij is alleen maar bezig "haar steentje bij te dragen" in de richting van een steeds repressievere samenleving waarbinnen uitkeringsgerechtigden volledig zijn overgeleverd aan goed-betaalde managers die geen enkel realistisch beeld meer hebben van de armoedige omstandigheden waarin steeds meer mensen verkeren. Blijkbaar werpt de komende Nieuwe Algemene Bijstandswet wat dit betreft al haar schaduwen vooruit. Trouwens, dezelfde uitkeringsgerechtigden hebben van de meerderheid van de Bossche politici ook niet veel te verwachten, gezien het feit dat dit toch op zijn zachtst gezegd tamelijk absurde voorstel door de meerderheid van de Gemeenteraad werd goedgekeurd. Goed te weten dat die meerderheid blijkbaar bij de eerstkomende verkiezingen de stemmen van uitkeringsgerechtigden niet meer nodig heeft. Deze gang van zaken belooft niet veel goeds bij de komende politieke discussies (nou ja discussies) over de invoering van de Bossche armenwet van 1995, de Nieuwe Algemene Bijstandswet. Op dinsdag 12 september aanstaande vindt hierover een gemeentelijke commissievergadering plaats...
Wellicht door de te verwachten drukke werkzaamheden van de GSD-directeur mevr. Zweers; voorzitter van de cliëntenraad, het tillen van uitkeringsgerechtigden door de Bossche variant op de Nieuwe Algemene Bijstandswet, bij het veiligstellen van de directiefunctie als de overname van Rosmalen doorgaat en nog meer van dat soort klusjes; is er bij de GSD een tussentijdse manager benoemd, Merlijn van de Wittenboer. Geen onbekende in deze stad, Merlijn heeft al meer dan 20 jaar bij buro raadslieden gewerkt, nu heeft hij de overstap gemaakt naar de Gemeente. Nog wel naar de afdeling waar de komende jaren de meest repressieve trekjes van het Bossche politieke patriarchaat (en matriarchaat) zich zullen uiten.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995