Skip to main content

Boekenfonds Wim Klinkenberg

donderdag 4 mei-2006
Tot aan zijn dood in 1995 werkte de befaamde onderzoeksjournalist Wim Klinkenberg aan een geheel herziene en uitgebreide versie van zijn even klassieke als controversiële Prins Bernhard. Een politieke biografie. De bedoeling was de nieuwe 'Prins Bernhard' op de markt te brengen zodra de hoofdfiguur was overleden. Het liep anders: de auteur stierf eerder dan de prins (7 oktober 1995) en het was hem niet meer vergund de 'Volledige Uitgave' van zijn levenswerk te voltooien. Hij liet een deels herschreven en geannoteerd manuscript achter, met daarbij duizenden nog te verwerken handgeschreven notities, aantekeningen, aanvullingen, noten en wat dies meer zij, waarover de uitgeverijredactie nu kan beschikken.
Voor de eindredactie is journalist René Zwaap aangezocht die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft als kritisch volger van de prins voor o.a. De Groene. Hij zal ook tekenen voor een uitgebreid nawoord (waarin ook de receptiegeschiedenis van dit omstreden werk zal worden behandeld), alsmede voor een biografische schets van leven en werk van de auteur en voor een update van wat over de prins bekend werd vanaf Klinkenbergs dood tot op heden. Een 'denktank' van gerenommeerde historici/publicisten fungeert als begeleidingscommissie.
Uitgeverij In de Knipscheer bereidt op basis hiervan een geheel herziene heruitgave voor van Klinkenbergs Bernhard-boek. Maar gegeven de complexiteit van deze historiografische erfenis en de bescheiden middelen waarover In de Knipscheer als kleine uitgeverij beschikt, kan dat niet zonder extra financiële steun. De totale (externe) productiekosten zullen enkele tienduizenden euro' s bedragen, waarvan de extra kosten aan archiefresearch, het ontcijferen van het soms moeilijk leesbare handschrift, redactie en correctie om tot een afgerond manuscript te komen worden geschat op 10.000 euro. Vandaar dat is besloten tot de oprichting van het Boekenfonds Wim Klinkenberg, een initiatief in de geest van Wim Klinkenberg, waarbij zijn lezers in staat worden gesteld de publicatie van deze geactualiseerde klassieker zelf mede te financieren.
Tegen een zelf te bepalen contributie aan dit fonds (minimum 10 euro) helpt eenieder die het belang inziet een geactualiseerde editie van dit standaardwerk de uitgave mogelijk. maken. Iedere contribuant ontvangt van de uitgeverij een boekenbon als participatiebewijs waarmee het boek met een aantrekkelijke korting kan worden aangeschaft.

Prins Bernhard. Een politieke biografie verscheen voor het eerst in 1979 (pocketeditie in 1986) en staat tot op de dag van vandaag garant voor bittere controverses. Alle hete hangijzers uit het leven van de prins - van zijn nazi-tijd tot de Greet Hofmans-affaire, van de zogeheten 'Stadhoudersbrief' tot aan de zaak-King Kong - werden in dit taboedoorbrekende onderzoek voor het eerst minutieus uitgezocht. Klinkenberg beet zich met een in de Nederlandse journalistieke unieke vasthoudendheid vast in zijn onderwerp en volgde ieder spoor, waar andere Bernhard-vorsers al lang terugdeinsden of door hun superieuren werden teruggefloten. Het resultaat was een boek waarop een 'kingsize' taboe kwam te rusten. Erkenning voor zijn pioniersarbeid kreeg Klinkenberg nauwelijks. Zijn boek is de bron, maar meestal wordt zijn naam daarbij niet of verkeerd (Klinkhamer!) genoemd, van tal van publicaties over het veelkoppige fenomeen Bernhard zur Lippe-Biesterfeld.

De definitieve editie van dit standaardwerk uit de eigentijdse geschiedschrijving, met tal van nieuwe inzichten en feiten, zal in 2007 verschijnen en naar schatting een kleine 900 bladzijden tellen (oorspronkelijke uitgave 555 bladzijden. Donaties zijn welkom op het voor dit doel speciaal door de uitgeverij geopende postgirorekeningnummer 1735064 op naam van Boekenfonds Wim Klinkenberg (Postbus 6107, 2001 HC Haarlem). U ontvangt van het fonds een boekenbon die straks bij verschijnen in de boekhandel recht geeft op twintig procent korting op de winkelprijs en die tevens fungeert als reservering van een exemplaar van de 2007-editie van Prins Bernhard. Een politieke biografie. Ook anonieme giften zijn welkom.

Klik hier om uw reactie toe te voegen