Skip to main content

Octopussy (719)

13 juli 2023

Door Jan Portein.

Vraag: wie is Hans Mauritz? Antwoord: een publicist en directeur van Novio Media Uitgevers in het Brabantse Dongen. Hans is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van een stel nogal omstreden boekwerken cq. pogingen daartoe. Waarom trekken wij in deze serie Hans voor de orkestbak? Omdat hij ook uiterst aktief is geweest in de affaire Van den Hemel versus respectievelijk notaris Eldering aka de wasbaas (rip), diens Lustige Witwe Hanneke Veenemans, diens opvolger notaris Van der Veen en de rest van de deftig-criminele bups die driftig heeft meegevreten bij het listig leeghalen van cliëntèle. En die aktiviteiten van Hans veroorzaakten intern zoveel deining dat de zich untouchable wanende club van doorgestudeerden zich via notaris Van der Veen in oktober 2016 genoodzaakt zag Hans te benaderen met een convenantvoorstel in een poging om hem en de gebroeders Van den Hemel tot zwijgen te brengen. Dat voorstel luidde aldus. Komt ie:

Uit praktische overwegingen en om dit dossier - en alles wat ermee samenhangt - definitief te kunnen sluiten zijn wij bereid om met de heer J. van den Hemel, die als gemachtigde tevens zijn eveneens belanghebbende broer B. van den Hemel vertegenwoordigt (u dient daarvan een geldige machtiging te overleggen), dan wel zijn raadsman in gesprek te gaan teneinde een minnelijke schikking te beproeven. Mits aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:
1 ) U verklaart dat onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud alle verplichtingen uit hoofde van ons gesprek op ons kantoor, dat door een beëdigd documentalist is genotuleerd en waarvan een door u getekend afschrift als onlosmakelijk onderdeel als het te sluiten convenant zal worden bijgevoegd, door u zullen worden nagekomen.
2 ) U zult per direct geheimhouding in acht nemen ten aanzien van al hetgeen direct of indirect met het geschil zoals aan de orde is in deze kwestie tussen ons en de broers Van den Hemel en wat daarmee samenhangt en/of hetgeen daaruit is voortgevloeid en/of nog zal voortvloeien, een en ander in de ruimste zin van het woord (hierna het Geschil).
3 ) Het vorenstaande betekent derhalve ook dat u op geen enkele wijze, direct of indirect, nog verder met de pers of overige derden over het Geschil ooit nog zult spreken of anderszins communiceren. Alle websites, boeken en andere uitingen worden per direct geheel en onvoorwaardelijk ingetrokken en ingetrokken gehouden.
4 ) Op eventuele vragen van de pers of andere derden reageert u - zonder enige verdere toevoeging - slechts met de tekst : “De zaak is integraal geschikt. Onderdeel van die schikking is dat ik niet meer hierover spreek”.
5 ) Het moet natuurlijk niet zo zijn, dat u uw activiteiten hebt overgedragen of gaat overdragen aan iemand anders. In dat kader verklaart u ondubbelzinnig dat niemand anders (delen van) uw boek of website(s) o.i.d. heeft overgenomen of zal overnemen of anderszins dergelijke uitingen verder naar buiten zal brengen. U zult maximaal bewerkstelligen dat “het boek gesloten wordt”. En dus niet alleen u maar ook eventuële derden alles dat met het Geschil samenhangt of daaruit voortvloeit geheel laten rusten.
6 ) Vorenstaande verplichtingen worden ten aanzien van u versterkt met een boete van 50.000 euro voor iedere keer dat door of namens u geheel of gedeeltelijk in strijd met een of meer van vorenstaande verplichtingen wordt gehandeld en voorts een boete van 10.000 euro voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een schending voortduurt. De boetes zullen niet voor matiging vatbaar zijn. Indien blijkt dat de verklaring als genoemd onder 5 niet geheel juist is en blijvend wordt nagekomen dan zal in ieder geval eerstgenoemde boete ad 50.000 euro verschuldigd zijn. Bij verbeurte zijn boetes aanstonds en zonder enige ingebrekestelling of andere formaliteiten verschuldigd.
7 ) U doet uitdrukkelijk afstand van (I) ontbinding, (II) vernietiging, (III) opschorting, (IV) verrekening, (V) eigenbeslag, (VI) alle overige middelen om niet dadelijk en onvoorwaardelijk aan alle verplichtingen uit hoofde van deze vaststelling te voldoen en te blijven voldoen.
8 ) U gaat alle verplichtingen hoofdelijk zowel privé als in uw hoedanigheid van auteur/publicist en uw uitgeverij aan.
9 ) Notariskantoor Van der Veen BV gaat deze overeenkomst mede aan ten behoeve van alle aan haar gelieerde natuurlijke rechtspersonen (derdenbeding).
10 ) Behoudens het vorenstaande kunnen derden op geen enkele wijze direct of indirect enig recht aan deze vaststellingsovereenkomst ontlenen.
11 ) Wij verplichten ons om binnen het tijdsbestek van veertien dagen een onderhoud te agenderen tussen ons en Van den Hemel cum suis en hun raadsman ten dezen.
12 ) Indien het overleg tussen partijen niet leidt tot een voor beide partijen gewenste minnelijke schikking wordt de vaststellingsovereenkomst tussen partijen Mauritz en ondergetekende als niet gesloten beschouwd.
13 ) Alle vorenstaande afspraken worden in een notariële akte opgenomen en u zult daar volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan verlenen. Van die notariële akte zal aan partijen jegens u in uw beide hoedanigheden voor tenuitvoerlegging vatbare grosse worden verstrekt.


Indien u met het vorenstaande geheel instemt verzoek ik u deze email te printen, te ondertekenen en als scan dan wel per fax aan mij toe te sturen.
Hoogachtend, J. van der Veen.

Nou kunnen wij hiervan een hele berg chocola maken. Maar waarom zouden we? Je hoeft namelijk geen doorgewinterde speurneus te zijn of te hebben om te beseffen wat dit convenant behelst. Reacties? Wij zijn er klaar voor. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 juli 2023