Skip to main content

Zwijgen is voor de daders (002)

11 mei 2015

maandag 29 mei-2006
Het parallelle Dutroux-dossier is in het land van de paling in het groen, de driedaagse van de Panne, Jerommeke en Jupiler blijkbaar nog steeds too hot to handle. Op 7 april jl. refereerden wij bijvoorbeeld al eens aan een poging van senator André van Nieuwkerke om via minister van Justitie Laurette Onkelinx aan de weet te komen waar dat duistere dossier zich momenteel bevindt en of er aan de hand van gegevens daaruit nog gesnuffeld wordt. Die poging werd in augustus 2005 ingezet, maar tot nu toe heeft Laurette over dat onderwerp net zoveel te melden als een sfinx tijdens zijn middagdutje. En zij is niet de enige.
Zo benaderde Rufyn Nachtergaele, een erkend diepduiker in deze materie, op 28 maart jl. persmagistrate Nicole de Rouck van het parket in Gent met de volgende brief:

“In de loop van dit jaar zal het tien jaar geleden zijn dat Regina Louf, alias X1, begon met getuigen in de rand van wat men is gaan noemen de zaak Dutroux. Het betrof een zogenaamd nevendossier.
In 2008 zal het tien jaar zijn dat in de audio-visuele media en in de geschreven pers uitgebreid aandacht werd geschonken aan het getuigenis van X1 en dat de X1-piste publiekelijk door verschillende parketwoordvoerders (van de parketten Gent, Antwerpen en Brussel) na uitgebreid onderzoek als afgesloten werd verklaard.
In 1998 ben ik me vanuit persoonlijke interesse beginnen te verdiepen in het X1-verhaal; analyseerde en bestudeerde alles wat ik kon vinden wat erover gepubliceerd was. Ik had in de loop van de voorbije jaren met talrijke personen daaromtrent contact, bezocht een aantal locaties, bestudeerde gegevens uit het Belgisch Staatsblad, verzamelde allerlei internetinformatie enz….
Ik heb onlangs het idee opgevat om over mijn bevindingen, belevenissen en opzoekingen ivm de X1-piste misschien wel een boek te schrijven. Als mijn persoonlijke en familiale levensomstandigheden het toelaten zou ik met een manuscript van dat boek willen klaar zijn in de loop van 2008.
Het is voor mezelf momenteel nog niet echt duidelijk of het boek de vorm van fictie, non-fictie of faction zou/zal krijgen.
Hoedanook, vind ik het bijzonder nuttig en relevant dat ik over zo waarheidsgetrouw mogelijk informatie beschik; in die optiek wil ik dan ook een aantal inlichtingen die ik vernam checken bij de instanties die kennis van zaken zouden moeten hebben.
Aan u zou ik graag om duidelijkheid willen vragen ivm volgende informatie, waarvan ik denk melding te zullen maken in mijn manuscript. Ik vermeld het onder de vorm van een zeer voorlopige formulering.

“Tijdens het onderzoek van de X1-piste werden beroepsagenda’s van haar pooier in beslag genomen bij een huiszoeking; die hadden betrekking op de periode 1979-1997 (ooit werd dit vermeld in een artikel in De Morgen). In het kader van een verhoor te Gent meende X1 dat ze van die agendaboekjes had zien liggen in een kantoor van de politie in Gent”.

Mijn vragen aan u in dit verband, luiden:
Is het juist dat de politie van Gent op bepaald ogenblik agendaboekjes van haar pooier of copyen ervan in bezit heeft gehad? Gedurende welke periode had het parket/politie van Gent die gegevens ter beschikking?

“Uit goedingelichte bron - zo zegt men dat dan - vernam ik dat door het parket van Gent geen enkele onderzoeksdaad werd uitgevoerd op basis van de gegevens die door Tony genoteerd werden in de beroepsagenda’s die ter inzage lagen bij de bevoegde politionele/justitiële dienst
te Gent. Er zou in het Gentse onderzoeksdossier althans geen enkel PV zitten waaruit blijkt dat het onderzoek gebruik heeft gemaakt van die agendagegevens en/of waaruit blijkt dat die gegevens getoetst werden aan elementen die X1 aanbracht tijdens verhoren, faxen, schriftjes enz.”

Mijn vragen in bovenstaand verband: Is het juist dat in het Gentse gerechtelijk onderzoeksdossier mbt de X1-piste er geen enkel PVC te vinden is waaruit blijkt dat die beroepsagenda’s van Tony aangewend werden voor onderzoek, analyse en/of voor specifiek uit te voeren of uitgevoerde onderzoeksdaden? Zeer bondig samengevat: is het juist te stellen dat er in het Gentse luik van onderzoek in de X1-piste geen onderzoek heeft plaatsgehad van die beroepsagenda’s van Tony?

“Ik kan alleen maar vermoedens uiten over het waarom van het niet analyseren, checken en toetsen van Tony’s agendagegevens. Zo zou het kunnen zijn - maar dit is tot op heden alleen een veronderstelling - dat het Gentse parket/justitie op basis van zijn eigen onderzoek en dat van de andere parketten tot de conclusie was gekomen dat teveel elementen uit het X1-getuigenis onmogelijk, onbetrouwbaar of niet verifieerbaar bleken te zijn, zodat besloten werd om die agendagegevens niet nader te onderzoeken, te analyseren en er onderzoeksdaden omtrent uit te voeren”.

Mijn vraag aan u: Wat is de reële oorzaak, aanleiding, reden, verklaring voor het feit dat het Gentse onderzoek geen gebruik heeft gemaakt van die beroepsagendagegevens?

Mevrouw De Rouck, ik zou het bijzonder op prijs stellen mocht u me in een schrijven op de vermelde vragen willen en kunnen antwoorden; dat creëert dan automatisch ook een onuitwisbare basis om latere eventuële discussies of problemen te vermijden.
Misschien is het een haalbaar voorstel voor u als ik die antwoorden van u kan ontvangen bij een persoonlijk onderhoud. Het kan best dat dit onmogelijk is; indien dat niet kan, dan hoop ik u alsnog bereid te vinden mijn brief te beantwoorden; zij het met een algemene reactie op de vragen in mijn brief of met concrete antwoorden op de specifieke vragen. Uiteraard zou ik liefst het laatste zien gebeuren; dat zou blijk geven van goodwill en transparantie.
Gelieve misschien ook te vermelden welke voorwaarden u verbindt aan de wijze waarop ik de door u aangebrachte informatie mag gebruiken, aanhalen, eventueel citeren. Dat alles kan alleen maar duidelijkheid scheppen over mijn (ver)houding tot uw dienst, ambt en omgekeerd.
In afwachting van uw reactie op dit niet alledaagse verzoek wellicht,
Met achting,
Rufyn Nachtergaele ”

Nou, voorzichtiger kan het haast niet, zou je zeggen. Maar Nicolletje heeft nog geen zucht van zich laten horen. En Ruf wil wel graag antwoord op zijn vragen. Mocht iemand anders uit de wereld van speurneuzen, koddebeiers, beffen en meer van dat soort informatiedragers zich geroepen voelen om in zijn digitale piano te klimmen, graag. Ruf’s mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 mei 2015
Zwijgen is voor de daders