Skip to main content

Op 7 september kregen we het volgende (aangetekende) stuk binnen van Kennedy Van der Laan:


Kennedy Van der Laan

datum: 6 september 1999
Stichting De Stelling, t.a.v. de heer G.J. van Beynum, inzake:
Landmark / SIMPOS website

Geachte Heer Van Beynum,
Namens cliënte Landmark Education Corporation te San Francisco (VS) vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Op 2 september jl. belde u mij in bovengenoemde zaak als vertegenwoordiger van SIMPOS. Deze brief schrijf ik u evenwel in uw hoedanigheid als contact voor de internet acces provider (oftewel Internet Service Provider, hierna: ISP) 'De Stelling' (www.stelling.nl/).
Eén van uw content providers, te weten eerdergenoemde SIMPOS, stelt via haar webpagina's (www.stelling.nl/simpos) (onder meer) informatie over Landmark Education aan derden beschikbaar. Hierbij stel ik uw organisatie, als de verantwoordelijke ISP, er formeel van in kennis dat een gedeelte van deze informatie onjuist en schadelijk voor Landmark Education is, en dat de (directe en indirecte) terbeschikkingstelling daarvan daarmee onrechtmatig is jegens Landmark Education. Meer specifiek betreft dit de volgende punten.

a) Eigen stellingen van SIMPOS ten aanzien van Landmark Education.

SIMPOS stelt of suggereert op haar webpagina
* dat Landmark Education 'vroeger: est' was,
* dat 'synoniemen/verbonden organisaties van Landmark' zijn: The Forum en Erhard Seminar Training (EST),
* dat Landmark Education is ontstaan uit EST, en
* dat de aldus veronderstelde oprichter van Landmark Education Werner Erhard, een 'ex-Scientoloog', zou zijn.

Deze beweringen zijn onjuist. EST was een omstreden trainingsmethode die door de heer Erhard toegepast werd van circa 1970 tot 1984. Daarna is deze methode aangepast en The Forum gaan heten, waarna deze trainingsmethode tot circa 1989 is aangeboden door de heer Erhard. Zowel EST als The Forum waren iets anders dan het Landmark Forum, welk onderwijsprogramma door het in 1991 opgerichte Landmark Education wordt aangeboden. De enige connectie die er tussen EST/The Forum/Erhard enerzijds en Landmark Education anderzijds bestaat, is dat de heer Erhard een gedeelte van de onderwijsmethodiek van het Landmark Forum heeft ontwikkeld.
Dat is evenwel niet voldoende om genoemde stellingen met recht te publiceren. Gezien de omstreden reputatie van EST/The Forum/Erhard zijn deze onjuiste beschuldigingen schadelijk voor een onderneming als Landmark Education.

b) Hyperlinks

Naast bovengenoemde 'eigen' stellingen stelt SIMPOS op dezelfde pagina's ook diverse hyperlinks beschikbaar naar pagina's waar onjuiste en voor Landmark Education schadelijke informatie aangeboden wordt. Het bezwaar hier betreft met name de hyperlinks naar pagina's waar gesteld wordt dat Landmark een sekte zou zijn. dergelijke beschuldigingen zijn onjuist en schadelijk voor Landmark Education. Hierbij wijs ik er overigens op dat de President van de Rechtbank Haarlem in zijn vonnis van 4 mei jl. heeft bepaald dat panorama onrechtmatig had gehandeld door de stelling te publiceren dat Landmark Education een sekte zou zijn. (In zijn vonnis bepaalde de president overigens ook dat het onrechtmatig was te stellen dat eerdergenoemde Werner Erhard de leider van Landmark Education zou zijn). Voorts worden op de gelinkte pagina's ook de onjuistheden gesteld als beschreven onder a).
Door de aard van de hyperlink is het aanbieden van de bedoelde hyperlinks even schadelijk - en dus onrechtmatig - als zouden de onrechtmatige publicaties op de eigen pagina van SIMPOS staan.

Ik wijs u er op dat Landmark Education de vrijheid van meningsuiting en debat respecteert, daar dat dit niet zo ver gaat dat zij onjuiste en schadelijke beschuldigingen wil en kan tolereren. Die vrijheid gaat ook niet zover dat het rechtens zomaar toegestaan is onjuiste en schadelijke informatie ter beschikking te stellen.

namens Landmark Education verzoek - en zo nog sommeer - ik u, als ISP van SIMPOS, uiterlijk a.s. vrijdag, 10 september, vanaf 12.00 uur de genoemde onrechtmatige delen van SIMPOS'webpagina voor het publiek ontoegankelijk te maken en te houden. Ik verzoek u schriftelijk te bevestigen of uw organisatie al dan niet aan deze sommatie voldoet. Daarbij wijs ik er nog op dat, gezien het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 9 juni jl., de ISP zelf onrechtmatig handelt als zij na een kennisgeving als deze niet ingrijpt.

Indien en voorzover u niet aan deze sommatie voldoet, stel ik u hierbij reeds aansprakelijk voor de schade die Landmark Education door uw nalaten lijdt en zal lijden. ook behoudt Landmark Education zich dan alle rechten voor zonder nadere aankondiging in rechte op te treden. Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt stuur ik u deze per aangetekende post en stuur ik een kopie per gewone post.

Met vriendelijke groet, mede namens T.M. Kolle,

M. Dellebeke