• Laatst gewijzigd: zondag 26 februari 2017, 22:48.

273

De Biecht

Langzaam over de tafel rollend kwam de dobbelsteen tot stilstand. Hij keek en zette zijn pion vijf plaatsen vooruit. Hinthamerstraat;

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

Klachtenbus PTT

KPN gaat naar de beurs. Dus stuurden ze alle telefoonabonnees een mooie reklamefolder met de vraag aandelen te kopen. Niet meteen weggooien! Er zit ook een voorafgezenderde terugstuurkaart bij met weer zo'n fantastisch antwoordnummer! Daar kan je dus vooral al je óverige kommunikatie met Post en Telefoon naar verzenden. Zonder postzegel dus, weet u nog! Begin maar met flink klagen over de belachelijke telefoonprijsstijgingen. Immers, als je de kleurenfolder doorbladert lees je de winst van KPN (PTT) van 1993: netto

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 3

NEDERLANDSE STAAT VEROORDEELD

De Europese Commissie voor Mensenrechten (ECMR) heeft de staat der Nederlanden veroordeeld in verband met de inbeslagname van het axieblad BLUF in april 1987. Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatieverspreiding is door de Staat met voeten getreden.
BLUF publiceerde in april 1987 een oud rapport van de BVD, waaruit bleek dat de BVD de CPN, de antikernenergiebeweging en de Arabische Liga in de gaten hield.
De politie deed een inval in de drukkerij, nam de editie in beslag en verhoorde drie leden van de redaxie. BLUF zorgde er echter voor dat een noodeditie gedrukt kon worden, deze werd op koninginnedag verspreid.
Minister Korthals Altes (bekend van affaires als Slavenburg, Bosio), de Minister van Justitie, vond dat BLUF de vrijheid van meningsuiting misbruikte; ook de tweede kamer vond dat. De Hoge Raad verwierp een beroep van BLUF omdat de nationale veiligheid in gevaar was gekomen.
Nu, 7 jaar later, blijkt dat Justitie, politiek en het hoogste rechtscollege in dit land in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gehandeld hebben. Volgens de ECMR heeft de pers in een democratie een waakhondfunctie. Ook informatie die de staat beledigt, schokt of verwart, valt onder de vrijheid van meningsuiting. BLUF voerde een democratische taak uit door het BVD rapport te publiceren.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 5

Meer spruitjeslucht

Onderstaande brief is overgenomen uit: KONFRONTATIE nr. 32 en is een reaktie op het artikel SPruitjeslucht dat we ook in het vorige Kleintje afdrukten.
Het worden/waren historische verkiezingen op 3 mei. In de eerste plaats omdat het Nederlandse volk massaal het vertrouwen in partijen als CDA en PvdA opgezegd heeft. En ook "historisch" omdat het socialistische geluid terug is in het parlement. De SP heeft zich voorgenomen voor echte oppositie in de Tweede Kamer te zorgen.
De afgelopen jaren hebben Lubbers en Kok gigantisch huisgehouden. Alles werd afgebroken: de werkgelegenheid, de lonen, de uitkeringen. De WAO is gesloopt, de AOW bevroren. De huren zijn met 25 procent omhoog gejaagd en de huursubsidie is ingekrompen. Het beetje groen dat we nog hebben wordt straks doorsneden door Betuwelijnen en flitstreinen. Op ouderenzorg en gezondheidszorg wordt genadeloos bezuinigd, net als op onderwijs en openbaar vervoer.
Verzet tegen dit a-sociale beleid is meer dan noodzakelijk.
Al vele jaren loopt de Socialistische Partij voorop in de strijd tegen deze afbraakpolitiek. Akties vanuit de basis. In samenwerking met mensen die in de praktijk met problemen te maken hebben. Van het onthullen van milieuschandalen tot akties tegen de afbraak van de WAO. En van huurstrijd tot het opzetten van eigen medische centra. De partij is de afgelopen jaren uitgebouwd van een handvol keihard werkende kaderleden tot een landelijke partij met duizenden actieve leden. De groei van de SP is niet alleen leuk voor leden en sympathisanten van de partij, maar vooral ook noodzakelijk. De SP staat, samen met alle linkse mensen, voor de klus de belangen van de gewone mensen te verdedigen in buitengewoon "roerige tijden".
Tot mijn verbazing blijkt het toenemend succes van de SP voor sommige linkse mensen echter geen reden te zijn de hartelijke felicitaties over te brengen of de mogelijkheden van samenwerking verder na te gaan. Nee, men meent er goed aan te doen de SP als een racistische club neer te zetten. In het artikel "SPruitjeslucht, de zeden en gewoonten van een winnaar", worden de grofste beledigingen aan het adres van de SP aan elkaar geregen. De partij zou Nederland blank willen houden, de SP zou Janmaat praatjes aan de deur verkopen en een negatieve beeldvorming over buitenlanders zou volgens de SP in stand moeten blijven, concludeert de schrijver. Beschuldigingen die echter nergens op gebaseerd zijn.
Ik heb me nogal zitten ergeren dat de redactie van Konfrontatie een niveauloos stuk als "SPruitjeslucht,.." zomaar geplaatst heeft. En daarbij de SP ook niet de gelegenheid gegeven heeft hier direct op te reageren.
Natuurlijk. Het is zo dat de SP anders tegen de situatie van migranten aankijkt dan sommige theoretici uit de "linkse" hoek. Begin jaren tachtig concludeerde de SP dat het mooi is discriminatie te veroordelen en tolerantie te prediken. Mooi, maar niet voldoende. Want uiteindelijk gaat het erom dat de situatie daadwerkelijk verbetert.
Belangrijk is welke kansen buitenlandse mensen in de samenleving hebben en hoe het samenleven van bevolkingsgroepen plaatsvindt. Dan kom je op praktisch terrein en op konkrete vragen: Is het wel of niet een goede zaak dat buitenlandse mensen die hier willen blijven zo goed mogelijk Nederlands leren? -De SP dacht van wel-. Is het in het belang van betrokkenen dat er ghetto's ontstaan? -De SP dacht het niet-. Moeten buitenlanders die hier jarenlang gewerkt hebben, maar zelf terug wensen te keren naar het land van herkomst recht hebben op een ruime financiële bijdrage? -De SP dacht van wel-.
Dat was begin jaren tachtig. Een normale discussie bleek echter niet mogelijk. Wie "integratie" zei, was meteen een racist en wie het over "nederlands leren" had, discrimineerde.
En eigenlijk is die discussie nog steeds blijkbaar taboe. Want waar gaat zo'n stukje als "SPruitjeslucht ..." over. De schrijver houdt niet van spruitjes en koestert zijn vooroordelen over de SP en over de standpunten van de SP. Buitengewoon interessant maar "So what".
Belangrijker zijn andere zaken. Nog steeds. Wie de moeite neemt zich een klein beetje in de problematiek te verdiepen komt ze moeiteloos tegen: De wachtlijsten om Nederlands te leren, de fiatteringsgrens, ghettovorming, zwart/witte scholen, enzovoorts.
De SP heeft daar duidelijke standpunten over en probeert ermee aan de slag te gaan. In het belang van zowel buitenlandse als nederlandse mensen.

Culemborg, 24 april 1994 Philip Oosterlaak.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 3

De vele petten van BVD-agent Rob Paulis

Op donderdag 24 maart 1994 is de 24-jarige Nijmegenaar David C. benaderd om voor een inlichtingendienst te infiltreren in "politieke partijen en groeperingen". Voor welke inlichtingendienst is niet duidelijk. De 'inlichtingenman', legitimeerde zich met een pasje waarop de letters CRI (Centrale Recherche Informatiedienst) stonden. Hij zei ook dat hij voor die dienst werkzaam was. Het betrof echter Rob Paulis, een in Nijmegen algemeen bekend medewerker van de Regionale Inlichtingendienst (RID), de regionale BVD-afdeling.
Op die donderdag stond Rob Paulis om 13.30 uur bij David voor de deur. Hij kondigde zich aan als 'Politie' en liet in een flits het pasje zien. David vroeg nog eens naar het pasje om het beter te bekijken. Behalve naam en foto stonden op het pasje zowel de letters CRI als de woorden 'Gemeentepolitie Nijmegen'. Paulis wilde met David praten en deze liet hem binnen. Paulis stak een verhaal af over bedreigingen van de democratische rechtsorde en gaf aan dat men informatie nodig had over "actieve politieke partijen en groeperingen". Het ging dan met name om groeperingen, die "winkelbedrijven in brand staken" en een bom hadden gelegd bij het huis van de toenmalige staatssecretaris Kosto. Hij legde David uit dat hij voor de CRI werkte en zich bezighield met het bezoeken van mensen om van die mensen informatie te krijgen. In sommige gevallen zou de CRI samenwerken met de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD). Voor die laatste dienst zou Paulis echter niet werken. Op de vraag van David waarom juist hij benaderd werd, zei Paulis dat een andere informant hem genoemd had. Uit bescherming van deze bron kon hij daar verder niks over zeggen. Waarom net David voor de CRI interessant was wilde Paulis ook niet zeggen. Dat zou later wel blijken en dan zou hij ook horen wat er precies van hem verwacht werd. Het was volgens Paulis immers de bedoeling dat David eerst vier fases zou doorlopen voordat hij een volwaardig informant zou zijn. In iedere fase zou hem meer verteld worden. Het woord informant kwam pas op het eind van het gesprek ter sprake. Toen vroeg Paulis letterlijk: "Wil je voor ons informant worden?". Hij zei bovendien dat er tegenover een dergelijke rol een financiële vergoeding stond.
David vroeg bedenktijd en maakte een nieuwe afspraak met Paulis. Deze wilde dat op het hoofdbureau van politie doen. Ze spraken af op maandag 28 maart om 14.30 uur en Paulis gaf David een telefoonnummer (080-272757). David belde echter af en vroeg meer bedenktijd. Het was hem echter al vanaf het eerste gesprek duidelijk dat hij zich niet voor een dergelijk baantje wilde laten strikken.
Het is opmerkelijk dat Rob Paulis zich CRI-man noemde en zich ook als zodanig legitimeerde. Rob Paulis is immers vanaf 1989 werkzaam voor de Plaatselijke Inlichtingendienst (PID) van de Gemeentepolitie Nijmegen. Deze dienst is inmiddels in het kader van de regionalisering van de politie opgegaan in de Regionale Inlichtingendienst (RID) van het korps Gelderland Zuid. Een jaar geleden (mei 1993) benaderde hij in die hoedanigheid nog een Nijmeegse student. Ook die student diende in "links extremistische bewegingen" te infiltreren.
Het is inmiddels bekend dat PID/RID-ers zich zo het uitkomt uitgeven voor BVD-er of PID/RID-er. Dat ze nu ook al de CRI-pet naar believen opzetten is nieuw. De CRI valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, de BVD onder die van Binnenlandse Zaken. De PID/RID deels onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester/korpsbeheerder en deels onder de minister van Binnenlandse Zaken. Deze verschillende posities brengen even verschillende bevoegdheden en controle-mogelijkheden met zich mee.
In Mei 1991 kwam het rapport 'Meer Coöperatief, Minder Exclusief' van de commissie Blok af. Deze commissie had tot taak aan de hoofden van de CRI en BVD voorstellen te doen betreffende de samenwerking tussen deze diensten inzake terrorismebestrijding. Ze werd in het leven geroepen vanwege de herhaaldelijk opduikende competentiestrijd tussen de twee diensten. Lid van deze commissie was onder andere de Nijmeegse korpschef J.J.Th. Stoutjesdijk. Het rapport van de commissie concludeerde dat intensievere samenwerking noodzakelijk was. Het lenen van elkaars bevoegdheden lijkt ons wel erg 'coöperatief' en zelfs strijdig met de wet. Voor de burger is het op deze manier volstrekt onduidelijk met welke overheidsinmenging men geconfronteerd wordt en bij welke instantie men over eventueel onrechtmatig handelen kan klagen.
Onder wiens verantwoordelijkheid deze benadering heeft plaatsgevonden is David en ons dan ook een raadsel. Het heeft er alles van weg dat hier naar believen met bevoegdheden gesjoemeld wordt. Reden genoeg voor David om opheldering te vragen zowel bij de korpsbeheerder (burgemeester d'Hondt van Nijmegen) als bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: OBIV (Onderzoeks Bureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), Postbus 1501, 6501 MB, Nijmegen (080)233586.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

Speech tegen extreem rechts

Het Kleintje neemt hieronder een toespraak over die iemand van Antifascistische Aktie (AFA) gehouden heeft op de Aktiedag 'Stemmen Eisen Inspraak', in Nijmegen 1 mei 1994.

Nogmaals welkom op deze zonnige aktiedag rond het falen van onze veelgeprezen parlementaire demokratie, twee dagen voor het volgende verkiezingscirkus. Eén van de vele terreinen waar dit falen pijnlijk duidelijk wordt is het opkomend rechts-extremisme. Daar wil ik het dan ook even over hebben. Ik ben een Rotterdamse medewerker van AFA, dit staat voor Antifascistische Aktie. AFA is een samenwerkingsverband van zo'n 25 plaatselijke en regionale organisaties. AFA werd eind 1992 opgericht om samen te werken aan een duidelijk, aanspreekbaar én radikaal verzet tegen fascisme. Voor AFA betekent antifascisme meer dan alleen strijd tegen racistische ontwikkelingen. Fascisme bestaat ook uit bijvoorbeeld homo-haat en seksisme. Antifascisme zou dan ook diskussie over en aktie tegen deze zaken moeten inhouden. Maar al te vaak worden deze essentiële aspekten vergeten. AFA probeert daar konsekwenter mee bezig te zijn. Daarnaast werkt AFA aan een mentaliteitsverandering bij de bevolking en knokken we tegen het verrechtsende overheidsbeleid. Maar daarover later meer.

AFA heeft het afgelopen anderhalf jaar de handen flink uit de mouwen gestoken. Lokale groepen draaiden mee in plaatselijke platforms, organiseerden bijeenkomsten op scholen, in buurt- of jongerencentra en verstoorden nazi-meetings. Veel AFA-groepen hebben intussen telefonische kontaktlijnen, waar meldingen van extreem-rechtse aktiviteit binnen komen, en waarmee snel mensen voor aktie gemobiliseerd kunnen worden. Op landelijk nivo organiseerde AFA diverse demonstraties, verspreidde informatie over extreem-rechtse partijen en hun leden, en maakte een huis-aan-huis krant tegen de CD en de CP'86. Deze krant kreeg veel positieve aandacht en bracht veel teweeg. Het is fantastisch zoveel steun te krijgen, maar van sommige reakties werden we kotsmisselijk!
Grote politieke partijen keken naar hun dalende aanhang en de naderende verkiezingen; partijen als de PvdA, de VVD en het CDA begonnen zo een wedstrijd wie het meest tegen Janmaat was. Wat een hypokrieten!
AFA vindt dat de heersende politiek in deze géén schone handen heeft. In feite steunen de regeringspartijen en zij die dat willen worden extreem-rechts. We zien dit op een aantal manieren.
Al jaren voeren PvdA en CDA een afbraakbeleid. Sociale voorzieningen worden teruggedraaid. Lonen, uitkeringen en studiefinancieringen worden lager, de huren hoger. In de WAO en de AOW wordt flink gesneden. In heel Nederland worden oude wijken dichtgetimmerd: geld voor renovatie is er niet meer. Dat geld gaat naar onzinnige luxe-projekten in het centrum van de city, naar lege kantoren, naar belastingverlichting voor het bedrijfsleven, naar een Luchtmobiele Brigade. Kortom, de armen worden armer en de rijken rijker. Klassiek maar waar!

Hierdoor ontstaat een kloof tussen 'de politiek' en 'de burger'. Hierdoor ontstaat onvrede, armoede en een gevoel van onveiligheid. En zo drijven Lubbers en Kok de kiezers in de armen van de CD en de CP'86: de partijen van het kiezersbedrog, het racisme en het nazi-geweld. En zij zijn tegen racisme? Wat een ongelovelijke hypokrieten!
Deze hypokricie gaat gepaard met een verdeel-en-heers politiek. We zien de heren politici van zichaf wijzen: werklozen frauderen, jongeren zijn dom, krakers dringen voor, werkende vrouwen zijn egoïstisch, studenten zijn lui, buitenlanders krimineel en drugsgebruikers asociaal... De schuld van problemen in dit land wordt gelegd bij hen die minstens zo hard getroffen worden. De slachtoffers als daders.

De laatste tijd wijst de vinger naar 'het asielzoekersprobleem', zoals dat in de media wordt genoemd. Maar vluchtelingen zijn niet het probleem, het echte probleem is de onwil van de regering om mensen in nood te helpen. Onwil om écht iets te doen aan de oorzaken van 'de vluchtelingenstroom'. Mensen vluchten niet zomaar. Zij zoeken geen as

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

extreem-rechts

(persbericht binnengekomen bij het Kleintje op 12 april 1994)

Afgelopen nacht hebben wij de voorgevel van E.Thomassen, Hertog Godfriedstraat 8a, een beoogd raadslid van de Centrumdemocraten hier in Den Bosch besmeurd. Wij hebben dit gedaan om onze afkeur jegens racisme en vreemdelingenhaat kenbaar te maken. Wij zijn het meer dan zat dat racistische partijen stemmen winnen over de ruggen van onschuldige mensen. Met deze aktie hebben wij slechts een daad willen stellen, laten zien dat ook extreem-rechts tegenstand kan verwachten. Ons bij een racistische overwinning neerleggen zullen we nooit doen. We hopen dat meer mensen ons zullen volgen en dat extreem-rechts gestopt wordt voor het te laat is.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 5

SSW overlegt niet met huurders maar met verhuurders.

Met een zaal vol huurders, op een podium achter de tafel de directie en sectorhoofden, hield ook de SSW (stichting samenwerking woningbouw en beheer) de door de wet verplichte overlegavond over de nieuwe huurverhogingsronde. De SSW is nu nog een overkoepelend administratief/beheersorgaan van 3 woningbouwcorporaties, Beter Wonen, Mgr. Prinsen en Broederhulp/Ons Belang. Dat gaat op korte termijn veranderen.
De SSW heeft een opmerkelijke begripsbepaling van het woord overleg. Direkteur Scheepers hield een inleidend praatje ondersteund door overheadsheets, waarop tientallen schema's, cijfers en optelsommen. Daarna mocht het sektorhoofd verhuurzaken precies hetzelfde verhaal met precies dezelfde sheets nogmaals houden. (Het kereltje was net in dienst getreden bij de SSW, lullig natuurlijk om hem dan op zo'n avond niks te laten zeggen, vandaar). Hoewel het doel van het praatje en overvloed aan cijfers eerder bij 'poging tot verwarring' gezocht moet worden, kwamen een aantal zaken aan het licht die de moeite van het hier neertiepen waard zijn.
De opbrengsten uit de huren van de SSW zijn, tezamen met de rijkssubsidies, vrijwel in evenwicht met de kosten van organisatie, onderhoud, investeren etc. Toch is de huurverhoging noodzakelijk, aldus SSW, want sociale woningbouw is van de politieke agenda verdwenen, we hebben te maken met een terugtrekkende overheid, dus subsidies verdwijnen en meer van dat soort argumenten. Het totale subsidiebedrag (nu 9 miljoen) gaat, zo zegt SSW -en wij hebben geen aanleiding hieraan te twijfelen-, op termijn helemaal verdwijnen. Tegelijkertijd beschikt de SSW over de enorme buffer van

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 3

Van Berckelstraat e.o...

Terwijl de sloop van een aantal panden aan de Van Berckelstraat in Den Bosch reeds begonnen is lopen er nog zogenaamde 'inspraakprocedures'. Het Kleintje ontving van het Bewonerscomité Kasterenstraatjes onderstaande brief. Het betreft het ontwerp-bestemmingsplan "partiële herziening van het bestemmingsplan Zuid-Willemsvaart-Aa voor het deelgebied Van Berckelstraat."

Het bestemmingsplan is nog lang niet definitief. Men zit nog in de fase van vooroverleg en inspraak. Naar verwachting worden in de maanden juni, juli en augustus aanstaande de reacties van omwonenden en provinciale overheidsinstanties verwerkt en volgt dan pas aanpassing van het plan. Pas als dat gebeurd is, is de verwachting dat men in september 1994 kan starten met een procedure ex. art. 19 WRO, hetgeen inhoudt dat men vooruit wil gaan lopen op het nog vast te stellen bestemmingsplan. Op dit moment is dus de bestemmingsplanprocedure nog aan de gang, waarop door onder andere het buurtcomité Kasterenstraatjes is gereageerd met een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift is op 18 oktober 1993 aan wethouder Dona (PvdA) overhandigd. De belangrijkste bezwaren zijn:
- Het onnodig afbreken van goede woningbouw. De huizen zijn beschermd stadsgezicht. Sociale woningbouw verdwijnt.
- Het is een prestige-object van Dona. Dure koopappartementen waar wij niet op zitten te wachten.
- Het plan is financieel niet gedekt, waardoor de art. 19-procedure moet worden ingezet. Dit betekent dat de gemeente het bouwplan versneld kan uitvoeren, waardoor het goedkoper wordt. Het nadeel daarvan is dat inspraak bij de provincie onmogelijk wordt en dat wij eerder op straat staan.
- Er wordt een 'stadspoort met allure' gebouwd, maar ondertussen vervalt de functie van toegangsweg tot het centrum. Het zal alleen een stadspoort voor fietsers, bussen en taxi's worden, daarom alleen van lokaal belang.
- Er komen aan weerszijden arcades die een negatieve uitwerking hebben op de omgeving en die ook niet aansluiten op de bestaande bebouwing.

Het buurtcomité heeft de politiek om een haalbaarheidsonderzoek gevraagd, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden tot renovatie van de huizen. Er is nooit een dergelijk haalbaarheidsonderzoek gedaan. Tegen waren CDA, VVD, PvdA en D'66 en voor waren Groen Links, SP, Knillis en Bosch Belang. De bewoners hebben verschillende gesprekken gevoerd met afgevaardigden van deze politieke partijen. Zij hebben een kijkje kunnen nemen bij de bewoners. Dona stond niet open voor welke discussie dan ook. Hij heeft onjuiste argumenten gebruikt en foutieve informatie over huurcontracten verstrekt. De huizen zouden veel te klein zijn en er zou sprake zijn van een bouwval. Toch verkeren de Kasterenstraatjes bouwtechnisch gezien in een betere staat dan de huizen aan de Mayweg, die wel konden worden gerenoveerd.
De inspraakprocedure is nog niet afgerond, maar de bewoners hebben al wel een huuropzegging gekregen. De gemeente heeft de bewoners beloofd om hen op de hoogte te houden. De bewoners hadden nadrukkelijk hierom gevraagd. Maar er wordt niet op onze vragen gereageerd en de beloofde informatie blijft uit. Zo is inspraak een wassen neus!
Namens Bewonerscomité Kasterenstraatjes, 11 april 1994
A. van der Heide, 1e Kasterenstraat 17 (073)145986 en Ronald Rameckers, 1e Kasterenstraat 7 (073)138354.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

Koeier van een melkbus

Begin dit jaar vertoonden de HBO-instellingen in Den Bosch een storende intrede. Gelukkig net na de massale open dagen, waarin alle aantrekkelijkheden van het studentenleven centraal stonden. Bij binnenkomst van bijv. de HTS stootte je zowaar tegen een koeier van een melkbus. Dit bleek helaas geen melkbus te zijn, maar een stembus. Studenten konden aan de hand van een stembiljet hun medeleven betuigen met de ondergaande politiek. Dit in het kader van de voorverkiezing van de landelijke verkiezingen. Gelieve uw favoriete partij aan te geven en dus in de melkbus, sorry stembus, te deponeren. Maar gezien de hoeveelheid vrij te verkrijgen stembiljetten tartte dit de zwartgallige student(e) uiteraard tot spontane sabotage. Eindeloos je geliefde partij op een kladje krassen en storten in de desbetreffende mengbak. Daar werd dan ook gulzig gebruik van gemaakt.
De (huid)uitslag van de voorverkiezing werd bekendgemaakt op 28 maart in het HAS-gebouw in Den Bosch. Op deze avond debatteerden 5 vertegenwoordigers van de grootste politieke partijen over het toekomstig onderwijsbeleid. U wilt weten wie? Nou, vooruit dan: van het CDA mevr. Boers (2e Kamerlid), PvdA: 2e Kamerlid W. van Gelder, VVD: 2e Kamerlid H.A.L. van Hoof, D'66 partijmedewerkster U.Lambrechts en GroenLinks-medewerkster S. van Geest. De korruptie wierde al telig bij binnenkomst van de HAS-aula. Het programmablaadje werd je bijna letterlijk in het gezicht gewreven met de schreeuwlelijke letters: 'De Bank voor studenten=ABN-Amro'. Deze laat je 45 miljoen gulden aan Britse ponden wisselen als je een goede XTC-bende kunt leiden. Geld is Geld en Macht moet Convergeren. Verschil moet er immers zijn en blijven. (Meer hierover in Konfrontatie nr. 30, februari 1994: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'). De diskussiepunten waren niet misselijk: van OV-jaarkaart tot groeiende werkloosheid, inflatie, financiële middelen, kwaliteit van het onderwijs en waar de studenten vandaag de dag allemaal al niet aan onderhevig zijn.
Maar er is veel moed nodig, en zeker na de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, je nog in te laten met de landelijke verkiezingen. Dat restje dat ik nog bezat bracht ik naar de HAS. Had ik dus niet moeten doen, want allereerst kwam ik te laat (waardoor ik gelukkig wel de huiduitslag van de voorverkiezingen ontliep) en ten tweede omdat de misleiding me overhaalde het eentonige en sobere interieur te 'bestuderen', terwijl het 'debat' langzaam ontaardde in een kwis en de panelleden elkaar te lijf gingen met hun verkiezingsprogram. De kleine honderd studenten keken gezapig toe; ze konden er toch geen studiepunten voor behalen en bovendien zijn ze gewend dat politiek over mensen gaat, maar niet mét.
De belangstelling sloeg om nadat alle programmapunten waren bezegeld en er tijd restte om algemene vragen te stellen. Eerst was het een enkeling die het nog aandurfde de diskussiepunten 'inhoudelijk' te maken, maar al gauw stond er een rij van 5 of 6 personen achter de microfoon die er zin in kregen van dik hout planken te zagen. Overvallen door deze belangstelling kapte voorzitter Brummer de diskussie na tien minuten abrupt af. De politici moesten nog met het openbaar vervoer en 'dit was voor hen niet gratis, hihihaha'. De politici stonden het kennelijk niet toe te worden blootgesteld aan de werkelijke behoeften van de huidige maatschappij.
Zo liet Van Gelder van de PvdA onthullen dat er evenredige kortingen op groepen binnen de maatschappij, naast WAOers en AOWers, waren toegestaan, dus ook op studenten. Het leek waarachtig een traditionele verdeel-en-heers-conversatie te worden. Want waar heeft leider Kok die 4 miljard gelaten, waarmee hij op 30 december 1993 als vloeibare kristalsuiker de oliebollen overgoot? Is hij soms commissaris van een eigen opgezet bedrijf geworden? En wil de VVDer Bolkestein meedingen naar de sollicitatie van toekomstig 'FÜhrerschap'? Aan D66 de vraag:....., en het gestandaardiseerde antwoord 'Dat lossen we dan wel op..'. En hoeveel overlevingskansen denkt het CDA met Brinkman te hebben? Mevr.Boers: "Wel, Brinkman is een heel aardige man en meelevend, en zoals ik nu met je praat zou Brinkman ook doen, Lubbers niet hoor". Hierbij vraag je je schamper af waar en wanneer de volgende koppen gaan rollen. De radio meldde diezelfde dag alweer een tekort van 750 miljoen vanwege 'de asielzoekers' ('t lijken wel honden, vindt u ook niet) en de te lage gasopbrengst. Een fraaie mediataktiek om de burger alvast voor te bereiden op een boterham minder en het legaliseren van wetten voor het najagen van illegalen. En raakt GroenLinks zo geboeid door spannende speurderromannetjes dat ze na de landelijke verkiezingen aan de 2e Kamercommissie over Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (over lopende BVD-zaken) willen deelnemen? Of willen ze zo graag meeregeren dat ze al rekening houden met toekomstige RARA-akties, omdat ze zoveel koncessies willen doen dat die partij niet groen is, laat staan links? Nee, de stembus geeft allang geen gratis melk meer... Michiel.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

De verkiezingen komen eraan...

Onder het motto "laten we op 3 mei onze democratie ontsporen?" en "geef racisme geen stem!" kwam de anti-racisme-trein afgelopen woensdag (27 april) ook in Den Bosch aan. Benieuwd naar de tentoonstelling van de Anne Frank-stichting was ook ik hierop afgekomen. Tot mijn verbazing kreeg ik van mevrouw Van der Stoel, met sweater aan waarop met grote letters VVD was aangebracht, een pamflet aangereikt. Mevrouw Van der Stoel staat op de VVD-lijst voor de tweede kamerverkiezingen op een verkiesbare (tiende) plaats. Op mijn vraag of een dergelijk initiatief niet los dient te staan van welke politieke partij dan ook kreeg ik te horen dat ik maar beter kon doorlopen. Uit een onderzoek (NRC, 26 april 1994) welke partij het dichtst bij de belangrijkste punten uit "oost west thuis best" van de Centrum Democraten komt, blijkt dat dat de VVD is.
Thuis aangekomen besloot ik de organisatie (Stichting Magenta) te bellen. "Ja, mevrouw Van der Stoel heeft zich spontaan aangeboden om mee te helpen. Dat zij ons initiatief misbruikt om voor haar politieke partij propaganda te voeren, daar zijn we allerminst gelukkig mee. In de toekomst gaan we hier dan ook zeker een stokje voor steken". Kennelijk hadden meer mensen zich hieraan geïrriteerd want "er zijn meer reacties binnengekomen". Mijn conclusie over dit incident is, dat politici het kennelijk geoorloofd vinden om allerlei initiatieven op een misselijkmakende manier te misbruiken ten eigen gerieve en de VVD het kennelijk nodig heeft om haar imago op te vijzelen...

Naar aanleiding van bovenstaande ingezonden reactie het volgende: daags na de aanwezigheid van de 'Geef racisme geen stem!'trein in Den Bosch schreef de plaatselijke monopolie-krant Het Brabants Dagblad een lullig stukje, wij citeren: "Het kan zijn dat het u ontgaan is, maar gistermiddag rond half vijf kwam de anti-racismetrein aan in Den Bosch. Officieel heet hij de 'Geef racisme geen stem-trein'. Het was dat een vriendelijke NS-medewerker me wees waar de wagon stond, anders had ik het niet gezien. Op een afgelegen spoor staat een blauwe wagon. Het voorste deel van de wagon is leeggeruimd. Aan de wanden hangen posters en er ligt informatiemateriaal over extreem-rechts in Europa. Er ligt een krant, bedoeld voor mensen die teleurgesteld zijn in de politiek en overwegen CD te stemmen. 'CD, daarom niet' heet de krant. Maar ik heb niet de indruk dat er veel mensen een kijkje nemen. Het wordt ook niet echt duidelijk gemaakt dat de trein er staat. Ik zie ook geen mensen treinreizigers op de perrons informeren over de strijd tegen racisme. Jammer." Einde citaat.
We willen hierop toch nog wel even wat zeggen. De 'CD, daarom niet' krant hebben we (AFA-denbosch) in bijna heel Den Bosch huis-aan-huis verspreid ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. Het Brabants Dagblad heeft daar met geen enkele letter over bericht. We hebben het Brabants Dagblad zeer veel informatiemateriaal opgestuurd over de anti-racisme-trein in Den Bosch maar ze hebben niet eens een aankondiging opgenomen. Ook vanuit de organiserende stichting Magenta uit Amsterdam is aan het Brabants Dagblad informatiemateriaal opgestuurd en doorgefakst. En dan doen ze in de krant net alsof ze van niets weten... Het past ook in de selectieve verontwaardiging die in het Brabants Dagblad de kop opstak na de gemeenteraadsverkiezingen waarbij de Centrumdemocraten drie zetels behaalden. Wanneer het Brabants Dagblad, net als Kleintje Muurkrant en vele andere 'alternatieve' media, al vele jaren geleden begonnen was met berichtgeving over het grote aantal (neo)nazi's en openlijke racisten binnen de Centrumdemocraten en CP'86 dan hadden ze mee kunnen werken om het gunstige klimaat voor vreemdelingenhaat te verstoren. Nu huilen ze met de wolven mee en blijven hardnekkig aan de veilige zijkant staan roepen dat het allemaal zo erg is. Gemakzuchtige journalistiek is het gevolg...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 5

Hufterige Pers!

Herinner je je nog de schreeuwende krantekoppen over explosieve groei van het aantal asielzoekers? Dat moet haast wel. Grotere letterkorpsen kunnen de krantenzetmachines niet afleveren. En niet alleen De Telegraaf. Ook Volkskrant en Brabants Duffertje schreeuwden luidkeels mee. Teksten als 'verdubbeling asielaanvragen', 'Explosieve groei vluchtelingen', 'Tienduizenden asielverzoeken per maand erbij' en 'Toestroom deze maand verdubbeld' hebben de voorpagina's van de dagbladen enkele maanden overheerst. Opvallend weinig aandacht voor vluchtsituaties, achtergronden en ander meer op mensen gericht schrijven. Aantallen overheersen de personen zelf in de pers.
Extra hufterig is het dat veel van het geschreeuw onjuist is gebleken. In een artikel ver weggestopt in een van de Brabant Persblaadjes worden de nodige nuances en vooral fout-correcties aangebracht. In de maanden januari, februari, maart en april is het aantal asielverzoeken feitelijk gedaald. Door Justitie werd desalniettemin over groei gesproken, blindelings gevolgd en weergegeven door de pers. Redenen voor deze tegenstrijdigheid liggen in 't feit dat Justitie al erg lang achter is bij tellingen. Door extra ambtenaren in te zetten (om te tellen blijkbaar) is die achterstand ingehaald, maar heeft Justitie vrolijk cijfers naar buiten gebracht die dus helemaal niet over de aktuele situatie gingen! Opvallend overigens, want juist tijdens deze cijfer-hetze in alle kranten regelde Kosto in de Tweede Kamer zeer ruime financiële middelen om de 'stijgende stroom asielzoekers in te dammen'. En regelde hij de grenspolitie die vanwege Schengenafspraken niet

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

Kort nieuws

Nederland in Spagaat
In de gelijknamige brochure houdt het economisch onderzoeksbureau van de SAP een pleidooi voor een andere economische logica. In 34 bladzijden worden op een overtuigende wijze de heilige huisjes van 'minder loon, minder sociale zekerheid, minder voorzieningen' onderuit gehaald. De bedoeling van de brochure is mensen die actief zijn tegen de sociaal-economische afbraak een inhoudelijk steuntje in de rug te geven. Met feiten en cijfers worden de economische dogma's van de apologeten van de vrije markt onderuit gehaald. Tegenover de puinhopen van het liberalisme en de ravages van het nationalisme bepleit de SAP een 'globalisering van onderop': voor de internationale bevrediging van de noden en behoeften van de hele wereldbevolking.
De brochure kost zes gulden en is te bestellen bij de SAP: St. Jacobsstraat 10-20, 1012 NC Amsterdam.

Reader over extreem-rechts
Het Anti Racisme Informatie Centrum (ARIC) heeft samen met het Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK) een reader over extreem-rechts in Nederland samengesteld. Bestellen: 10 gulden overmaken op giro 1360012 tnv ARIC, Rotterdam ovv reader 1994. Meer informatie: ARIC (010)4113911.

Telefoonlijst
Feminisme is dood (?) Sexisme springlevend (!) Wij zijn het zat. Jij ook? Geef je dan op voor onze telefoonlijst en help mee om elke sexist via een simpel telefoontje massaal een poepie te laten ruiken. Bel (020)6206657 (Mirjam) of (020)6760855 (Conny).

FAHRENHEIT 451
Tsja, alweer een nieuw blad in links Nederland. Het Kleintje neemt hieronder een aankondiging van Fahrenheit 451 op met de aantekening het toch wel zonde te vinden dat er nog een blad bijkomt. Met een beetje meer contacten leggen met bestaande bladen had het toch mogelijk moeten zijn om de gewenste informatie te verspreiden. Er gaat nogal wat tijd, moeite en geld in al die periodieken zitten, toch? Naast het Kleintje heb je Konfrontatie, Lekker Fris, NN, Funest, Promotor, de Peueraar, Clash, Casablanca, Grachtenkrant, Leef in Chaos, Omslag, Rampspoed, 't Kan Anders, Amok, De Vrije Socialist en ga zo nog maar even door... Een aantal van deze bladen gaat het niet al te best (te weinig menskracht voornamelijk) dus nog een blad erbij lijkt ons niet geweldig. Maar we nemen de aankondiging wel op met de oproep om in 'de bladen' eens wat meer aandacht te schenken aan de stand van zaken in 'Links Bladenland'. Naast de noodzakelijke lokale bladen zijn er toch wel een aantal bladen die een groter bereik met hun informatie zouden krijgen indien er meer samengewerkt zou gaan worden (NN, Lekker Fris, Konfrontatie, Clash, het zojuist verdwenen Achter de Zeewering en het zojuist opgerichte Fahrenheit bijvoorbeeld). Maar goed, hieronder dus de aankondiging:

In links bladenland is het al een gedrang van jewelste: je wordt overspoeld met wervingen voor abonnees, geleur om donateurs, benefietconcerten voor noodlijdende tijdschriften en af en toe de oprichting van nieuwe periodieken. Af en toe bekruipt je het gevoel door de bomen het bos niet meer te kunnen zien. Toch denken wij iets aan al deze links georiënteerde lektuur toe te kunnen voegen, en ons eigen boompje te kunnen planten in dit toch al volle woud. Vanuit onze werkplekken, infowinkel SCHISM en boekhandel de Rooie Rat, hebben wij toegang tot een enorme stroom informatie; bekende en minder bekende tijdschriften en boeken uit binnen- en buitenland, waar wij zeer regelmatig bijzonder interessante en relevante stukken in vinden. Wij zijn in eerste instantie begonnen met het bundelen van deze artikelen in thematische readers (zie 'de burger kan gerust zijn' van infogroep Schism). Toen echter bleek dat iedereen tijdens de zoektocht naar informatie zoveel meer andere, voor het specifieke onderwerp niet relevante, maar daarom niet minder belangwekkende gegevens tegen het lijf liep, wilden we ook daar wat mee doen. We hebben aanvankelijk getracht dit te verspreiden in de vorm van een soort persverklaringen (enkele gekopieerde A-viertjes), maar dit bleek niet aan te slaan. Toen hebben wij dus voor het meer werkbare principe van een tijdschrift gekozen. Wij zien FAHRENHEIT 451 als een podium voor de meest uiteenlopende artikelen met links-radikale inslag uit binnen- en buitenland. De inhoud zal bestaan uit eigen stukken en vertaalde artikelen en interviews uit Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Wij denken namelijk dat het van belang is dat linkse bewegingen van over de hele wereld vernemen en leren van elkaars strategieën en problemen. Natuurlijk bepalen wij niet alléén wat links Nederland zou moeten lezen en welke stukken de moeite waard zijn om te vertalen: inbreng van buitenaf is zeer welkom. Al je reakties, diskussiestukken en artikelen kun je opsturen naar onderstaande postbus. Verder zien we er geen heil in stukken te plaatsen die al te lezen zijn in NN, Konfrontatie of Lekker Fris, omdat deze tijdschriften uitkomen binnen een kortere termijn. FAHRENHEIT 451 zal eens in de twee maanden verschijnen. Wij hopen met dit blad een bijdrage te kunnen leveren aan een internationale, solidaire, strijdbare, linkse tegenbeweging, die uiteindelijk zal uitmonden in een rechtvaardiger wereld. Hopenlijk komen wij elkaar in deze strijd en in dit tijdschrift nog veel vaker tegen.
De redactie van Fahrenheit 451 is bereikbaar via Postbus 2884, 3500 GW, Utrecht (030)343248 of 871081.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

TSJAKKAA!!

In Kleintje 269 (januari 1994) schreven we een stukje over het fenomeen Emile Ratelband. Hij heeft het uit de Verenigde Staten overgewaaide 'Neuro Linguïstisch Programmeren' in Nederland te gelde gemaakt. De afgelopen jaren trekt hij volle zalen met zijn filosofie dat "wat je wilt zien dat zie je ook", en dat geldt tevens voor het verdienen van geld, het overwinnen van angsten en faillissementen. Met veel hard schreeuwen en drukke gebarentaal weet hij veel mensen zo ver te krijgen dat ze veel geld stoppen in Emile Ratelband's broekzak. Overigens noemt hij zichzelf ook wel Dr.Feelgood, en dat zal dus wel op die dikke portefeuille slaan. De vorige keer dat hij in DenBosch was trok hij een volle zaal in de Brabanthallen (17 december 1993) en kreeg hij gratis (?) publiciteit via de Bossche Lokale Omroep Stichting (BLOS). De organisatie van de Ratelband-show was toen in handen van het bossche marketing bureau SELLFORM en dit zelfde bedrijf haalt Ratelband opnieuw naar Den Bosch en wel op Maandag 16 mei aanstaande in de Orangerie aan de Josephstraat in Den Bosch. Van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts gaat hij zijn kunsten vertonen en het kost je 581,63 gulden, maar daar zit dan wel koffie, lunch en een 'uitgebalanceerd' diner bij inbegrepen, ja nogal logisch. De dag wordt afgesloten met een spektakulaire VUURLOOP! Dus, mensen van het Van der Venhuis, ramen en deuren sluiten! Het is voor jullie te hopen dat de kursusgangers die dag goed opgelet hebben anders zal het gekerm de nachtrust oorverdovend verstoren in de rustieke kloostertuin en jullie hebben toch al zo'n hoop stress gehad met de herrie van de Orangerie-uitbater, Karel Konings.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 3

Hoezo Privacy?...

Met de digitalisering van het telefoonnet ontstaat een nieuwe dimensie wat afluistermogelijkheden betreft. In plaats van moeizaam een bandrecorder aan de juiste telefoonleiding te prikken, kunnen de overheidsluistervinken nu met slechts een druk op de knop telefoongesprekken of faxberichten comfortabel volgen en zonodig voor snelle computeranalyse vastleggen. Kortom er kan dan nog sneller en nog omvangrijker afgeluisterd worden.
Nog eenvoudiger is het afluisteren van draagbare en autotelefoon of satellietverbindingen. Met genoeg technische hulpmiddelen kan iedereen dit afluisteren, niet-digitale netten zelfs met een speciale radio.
Heel simpel is het bij de steeds meer in de mode gerakende "electronische post" (mailbox). De brieven zijn immers al d.m.v. de computer geschreven en kunnen zonder enig spoor na te laten gecopieerd worden en nog sneller naar sleutelwoorden (zoals: rara) gescand worden. In Duitsland wordt al het telegramverkeer van en naar de VS zo reeds doorgelicht, in Engeland is dat al vanaf het begin van het telegraafverkeer geregeld.
Ook bij de gewone post is het tijdperk van de handarbeider voorbij, de enveloppe hoeft niet meer met stoom opengemaakt te worden en de inhoud hoeft niet meer door mensen gelezen te worden.

In de VS bestaan de "cypher punks" (versleutelaars) die het afluisteren van telefoons en het lezen van andermans post door versleuteling (codering) onmogelijk willen maken.
"Misschien denk je dat je geen versleuteling nodig hebt, maar als je werkelijk een wetsgetrouw burger bent, waarom stuur je dan niet al je post als briefkaart? Wat heb je tegen drugstest voor iedereen? Waarom wil je een huiszoekingsbevel, voordat de politie je woning in mag? Wat probeer je te verbergen? Je moet toch wel een subversief persoon of een drugssmokkelaar zijn als je je post in een enveloppe stopt. Of je lijdt aan achtervolgingswanen. Als alle gezagsgetrouwe burgers briefkaarten zouden gebruiken, dan is diegene die de post in een enveloppe stopt verdacht. Maar gelukkig gebruikt iedereen enveloppen. Het zou dan ook goed zijn als ieder zijn/haar electronische post (telefoon, fax) zou versleutelen, of de inhoud nou onschadelijk is of niet, want dan zou versleuteling niet verdacht zijn. Beschouw het maar als een vorm van solidariteit." Aldus Philip Zimmerman in een hearing van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

In tegenstelling tot de vroegere vijandelijkheid tegen de computer van alternatieve bewegingen, gebruiken de cypherpunks de techniek juist gewoon voor hun doeleinden.
Afluisteren is nutteloos als het je lukt om de klank van de stem zo te vervormen (versleutelen), dat de klanken niet meer begrepen worden; bij de gesprekspartner moeten dan de originele klanken weer gereconstrueerd worden. Totnutoe waren dergelijke apparaten (vervormers) praktisch onbetaalbaar en bovendien niet 100% afluisterzeker. Nu zijn er al "veilige telefoons" te koop die een chip voor gespreksvervorming hebben, maar er wordt een discussie gevoerd in hoeverre dergelijke chips toch afgeluisterd moeten kunnen worden door overheidsdiensten (uiteraard staat de Nederlandse regering hier volledig achter; hoezo privacy?).
Door de digitalisering van het telefoonnet en de verspreiding van goedkoper wordende computers kan een gewone computer in de toekomst de spraakvervorming voor een telefoon voor zijn rekening nemen. Zo kunnen trouwens eveneens faxen en electronische post tegen ongewenst meelezen beveiligd gaan worden.

Philip Zimmerman, een Amerikaanse softwareontwikkelaar, schreef een cryptoprogramma dat zo'n beveiliging mogelijk maakt. Dit programma "Pretty Good Privacy", kortweg PGP genaamd codeert in principe alle data (en dus ook gedigitaliseerde telefoongesprekken) zodanig, dat niemand er iets van begrijpt; tenzij hij/zij de juiste sleutel heeft (een getal van 300cijfers). Voor zover bekend is dit programma door inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet te kraken. Het programma verbreidt zich door mondelinge reclame, via universiteitscomputers en mailboxen en is wellicht een van de meestgecopieerde in zijn soort. Het heeft zich ontwikkeld tot een de facto "standaard" op het gebied van prive-cryptocodering.

De kernvraag is natuurlijk: kunnen "ze" de code toch niet breken? PGP maakt gebruik van het cryptosysteem RSA. Dit maakt de grote zwakte van de klassieke cryptografie ongedaan. In het cryptosysteem RSA heb je een openbare (vercijfer-) en een privé- (ontcijfer-) sleutel. Met je openbare sleutel kan iedereen je gecodeerde boodschappen zenden, maar alleen jij kan die met behulp van je privé sleutel decoderen; vercijferen en ontcijferen gebeurt dus met twee verschillende sleutels. De privécode is niet uit de openlijke sleutel af te leiden. Daarom kan je je openbare sleutel gewoon in de krant zetten, zonder dat er sprake kan zijn van het in gevaar brengen van de geheimhouding. In vakkringen gaat men er nog steeds van uit dat de RSA-procedure nog niet gebroken is.
Ook de pogingen van de justitie van de VS om PGP te criminaliseren wijzen erop dat de geheime diensten van de VS de code niet gebroken zouden hebben. Toch raadt Philip Zimmerman het af om voor 100% vertrouwen te hebben op de codering, zeker als je informatie gevoelig is. In de tijd van high-tech bestaan er immers ook nog "gewone" manieren om aan de gedecodeerde gegevens te komen, bij voorbeeld door een "inkijkoperatie" (zeg maar gewoon "inbraak" ) van de politie of een huiszoeking.
Verder is het ook nog mogelijk om de straling van PC-beeldschermen af te tappen en zo de ontsleutelde brief op je scherm mee te lezen.
Dus: informatie die leven of vrijheid van mensen bedreigen als ze in verkeerde handen zouden vallen hoort gewoon niet in een PC.

In de Verenigde Staten geldt versleuteling als "wapentechnologie", zeker als het gaat om versleutelingstechniek welke door de staat (nog) niet gebroken kan worden; alleen de VS mag immers de mogelijkheid hebben om "veilig" te kunnen telefoneren. Geen andere staat, laat staan een privépersoon moet dat kunnen.
Een ander crypto-programma "the applied cryptography source code disk set" (in de VS verkrijgbaar voor $30 bij Bruce Schneier Counterpane Systems, 730 Fair Oaks Ave, Oak Park IL 60302) mag ook niet geëxporteerd worden.
Maar, omdat Philip zijn programma als "freeware", dus gratis te copiëren, verspreid heeft en omdat dit programma ook al buiten de VS opgedoken is, loopt tegen hem een justitieel onderzoek wegens export van wapentechnologie. Alhoewel Philip stelt dat hij niets geëxporteerd heeft, maar dat het via Internet opgevraagd kon worden, is de kans groot dat hij voor die "export" de bak in zal moeten. Omdat Philip in het verleden aan sit-ins had deelgenomen heeft hij enkele gevangenissstraffen achter de rug. Voor het komende proces werd een bijstandsfonds opgericht.

Ook in Duitsland eiste het Ministerie van Binnenlandse Zaken eind 1993 een verbod op privé-versleuteling bij telefoon, fax en computer. Het Ministerie van Economische Zaken kwam daartegen in het geweer, zo'n verbod zou industriële spionage wel heel gemakkelijk maken. Een gepland nieuw (afluisterbeveiligd) telefoonnet kwam onder vuur, vanuit de duitse variant van de PvdA (SPD) werd gesteld dat geen enkel telefoonnet aangelegd mocht worden als dat tegen afluisteren beveiligd is.

In Nederland kwam in de loop van maart in de pers naar buiten dat ook hier een verbod op versleuteling zal gaan komen, althans dat is in voorbereiding ( werd al eind vorig jaar in de engelse pers gemeld). Overtreding zou onder andere betekenen dat je telefoonaansluiting voor een periode van maximaal 3 dagen wordt afgesloten en dat je voor vier maanden de bak kan indraaien. Codeberichten via de autotelefoon mogen door inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewoon gestoord worden. Zoals dat vaker gaat in onze gewaardeerde demokratie is het eigenlijk de bedoeling dat dit verbod door middel van een wijziging van de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen aan de tweede kamer wordt voorgelegd en zo snel mogelijk doorgevoerd wordt.
Natuurlijk zijn er veel nadelen verbonden aan afluistervrije verbindingen; neonazi's, criminele organisaties, vreemde en nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten zullen deze techniek ook gebruiken, net als bij voorbeeld Amnesty International of miljeuorganisaties. Maar dat is in verhouding ondergeschikt, de heersende machten hebben altijd al zaken verborgen gehouden voor de eigen burgers. Bovendien leidt de techniese ontwikkeling naar twee mogelijkheden: of alles kan afgeluisterd worden, of er kan niets meer afgeluisterd worden.
Welke van de twee mogelijkheden realiteit wordt zal afhangen van de vraag of deze onbreekbare vorm van privé-versleuteling toegelaten of wettelijk verboden zal gaan worden. Gebruik en verbreiding van PGP is daarom een politieke noodzaak. Philip zei tegen het Huis van Afgevaardigden: " In een demokratie kunnen ook schurken aan de macht komen. In een functionerende demokratie bestaan er manieren om dergelijke typen weer machteloos te maken. Maar een verkeerde technische infrastructuur zou het zo'n toekomstige regering mogelijk maken elke neiging tot oppositie te bewaken. Dat zou wel eens de laatste regering kunnen zijn die door ons gekozen werd."

Het hangt er dus van af hoe snel dit routinematig versleutelen ingeburgerd zal raken. Als journalisten, politici, belastingconsulenten, advocaten, bankiers maar boven al honderdduizenden gewone burgers de voordelen van versleuteling ontdekt hebben dan is dat niet meer ongedaan te maken.
De industrie heeft behoorlijke bezwaren, maar daarvoor zal er wel een verbod met uitzonderingsbepalingen (code op een voor de overheid toegankelijke plaats deponeren) gaan komen. Zo'n verbod is nog bijna niet te controleren, want dan moet alle telecommunicatie afgeluisterd gaan worden.

Alhoewel al deze juridiese ontwikkelingen in West Europa verkocht worden als een onmisbaar onderdeel van de noodzakelijke strijd tegen de drugshandel (legaliseer die hap toch) en tegen andere criminele of staatsgevaarlijke organisaties, is het wel duidelijk wie de echte vijand is: jij, hij, zij en ik.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 6

Hertoghuizen en woonlasten

Sinds vorig jaar zijn woningbouwverenigingen verplicht met hun huurders te 'overleggen' over de jaarlijkse huurstijging. In de meeste gevallen is van 'overleg' geen sprake, omdat allang vaststaat hoeveel verhoging er gevraagd zal worden en dit percentage alleen nog formeel verdedigd hoeft te worden tegenover de huurders. Zo gebeurde het ook op de avond die de Bossche woningkorporatie Stichting Hertoghuizen organiseerde in buurthuis De Slinger op 17 maart j.l. De direkteur van Hertoghuizen, Cees Hobo, hield een heel verhaal, kompleet met overheadprojekties, maar vanaf het begin was duidelijk dat er 5_ % huurverhoging gevraagd werd over vrijwel het gehele bezit van Hertoghuizen, in totaal 6500 woningen. De aanwezigen konden protesteren wat ze wilden, verhalen houden over hun inkomenspositie en de onevenredige stijging van de woonlasten, maar het mocht allemaal niet baten. Hertoghuizen beweert een te lage algemene bedrijfsreserve te hebben. Volgens Hobo was die reserve per 31 december 1993

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 5

AANVALLEN OP VERZORGINGSSTAAT

Onderstaand artikel is overgenomen uit PROMOTOR

De top-industriëlen van Europa hebben een grootscheepse aanval ingezet tegen de verzorgingsstaat. "..De grote industriële ondernemers in Europa willen dat de Europese Unie alles op alles zet om de produktiekosten voor het bedrijfsleven te verlagen..De relatief hoge lonen en loonkosten (waaronder sociale zekerheidspremies red.) zijn volgens de industriëlen de belangrijkste oorzaak van de afnemende concurrentie en stijgende werkloosheid in Europa. Er is werk, maar niet tegen de huidige prijs.....De groep industriëlen zegt dat de industrie nog steeds wordt belemmerd door onhandelbare regels en een toenemende last van arbeidswetgeving (zoals ontslagrecht en milieu en veiligheids-eisen op de werkvloer red.) (1).
De veertig industriëlen zijn verenigd in "De Europese Ronde Tafel". De ERT verenigt de top van de Europese multinationale ondernemingen zoals: bestuursvoorzitter Maljers van Unilever, Gyllenhammer van Volvo, Reuter van Daimler-Benz, Timmer van Philips, Agneli van Fiat etc. etc.

TOP VAN DAVOS
In februari j.l. werd in het Zwitserse Davos het jaarlijkse "World Economic Forum" gehouden. Dit symposium dat sinds 1971 wordt bezocht door staatshoofden, regeringsleiders en de internationale top van de zakenwereld en economen. Hier werd het verhaal van de europese top-industriëlen nog eens overgedaan. President van de Duitse Bundesbank Tietmeyer verklaarde daar onder grote instemming:"...Onze welvaartsstaat geeft niet genoeg prikkels tot werken. Het zoeken van werk wordt ontmoedigd door (te hoge, red.) uitkeringen en goedbedoelde maar vaak misplaatste overheidsbemoeienis. Hervormingen (lees afbraak red.) van het hart van de welvaartsstaat- de sociale voorzieningen- is onvermijdelijk..." (2).

VERKIEZINGSTOERNEE WERKGEVERS
Nog geen 2 dagen na de Top van Davos maken de nederlandse werkgeversverenigingen VNO en NCW bekend dat ze in nederland een miljoenen verslindende campagne op touw gaan zetten "ter versterking van de positie van de industrie in Nederland". Doel van de campagne is de verkiezingen en de opstelling van het regeerakkoord na de verkiezingen te beïnvloeden. Niet alleen de politiek moet benaderd worden maar ook het grote publiek moet doordrongen worden van de noodzakelijke hervormingen, lees afbraak, van ons sociale zekerheidsstelsel. "..Voor de publieksaktie heeft men de hulp ingeroepen van marketing-deskundigen van Philips en Unilever, die vooral moeten letten op de formulering c.q. toonzetting van de boodschap voor het grote publiek. Verder wordt gesuggereerd om via lunches met financiële redakties, speeches en gesprekken met politici de boodschap over te dragen. Behalve de 'publieksaktie' blijft een direkte lobby richting politiek noodzakelijk. Daartoe worden informele gesprekken met partij-voorzitters, lijsttrekkers en campagneleiders van de vier grote partijen aangeknoopt. Op deze toernee zullen ook de huidige toppolitici en toppers die naar verwachting na de verkiezingen in Kamer en/of Kabinet zullen zitten worden benaderd..." (3).

HET GAAT NIET SLECHT!
Ondernemers en politici hebben de bevolking ook in het afgelopen jaar weer in een crisissfeer weten te houden. Natuurlijk gaat het in sommige bedrijven slecht en kampen bepaalde bedrijfstakken met problemen, ook de economische groei is in 1993 achtergebleven bij de verwachtingen, waardoor de werkloosheid weer aan het toenemen is. Maar dat er sprake zou zijn van "de grootste naoorlogse crisis" is grote onzin. Het punt is dat al vanaf begin jaren tachtig de winsten van het bedrijfsleven nauwelijks meer geïnvesteerd zijn in Nederland, maar wel in het buitenland. Vloeiden de winsten midden jaren tachtig, toen de economie in de VS hard groeide naar dat land, nu zien we vooral grote kapitaalstromen naar de nieuwe groeimarkten in Zuid-Oost Azië vloeien waar zich grotere winstmogelijkheden voordoen als in Europa. Het gevolg van deze winstuitstroom is dat meer winst in Europa niet tot meer werk leidt. "....Van crisis is geen sprake. Er waren dit jaar winstgevende sectoren die de winstval van industriële bedrijven konden opvangen. De verwachtingen voor de industrie zijn een jaar opgeschoven. Het vreemde is dat de crisis in werkgelegenheid niet parallel loopt aan de ontwikkeling van de economie als geheel. De Nederlandse economie geniet alle vertrouwen, met een lage inflatie, een gezonde betalingsbalans (d.w.z. goede concurrentie positie red.) en een stabiele munt. De barometer voor 1994 van de Nederlandsche Bank is de afgelopen maand nog omhoog gekropen en analisten van de ABN-AMRO schatten de winsten van de beursondernemingen voor het komend jaar op plus 18% (zie kader). Ondanks die aantrekkende winsten zullen de nederlandse bedrijven te weinig banen kunnen creëren om de massa werklozen te verkleinen. In Japan en de VS hangt de mate van werkloosheid af van de conjunctuur. In Nederland en ook in de rest van Europa zijn bedrijfswinsten en werkloosheid ontkoppelde begrippen geworden....."(4)

NIEUWE MARKTEN
De vraag is natuurlijk; waarom de aanval op de sociale zekerheid? Het antwoord is al gedeeltelijk gegeven. Het zijn de nieuwe markten in met name Zuid-Oost Azië die enorme winstmogelijkheden bieden. De afgelopen tien jaar is het kapitaal- verkeer in de wereld bijna volledig geliberaliseerd. Dat wil zeggen dat nu met een druk op de knop van een computer vele miljarden guldens in luttele seconden van het ene deel van de wereld naar het andere verplaatst kunnen worden. Geld kan gelijk gesteld worden aan produktie-middelen. Met andere woorden: de ondernemingen zijn nu, als gevolg van de verbeterde communicatie-technologie, veel beter in staat om produktie-middelen over de hele wereld daar in te zetten waar zij de meeste winst opleveren. Nu zijn de uitbuitingsverhoudingen en dus winstverhoudingen in andere delen van de wereld vele malen groter dan in het relatief rijke westen. Zo heersen er in vele landen in Zuid-Oost Azië achttiende eeuwse kapitalistische toestanden. Tachtig-urige werkweken tegen uiterst lage beloningen en kinderarbeid zijn daar eerder regel dan uitzondering. Over sociale zekerheids- en milieu-wetgeving hoeven we helemaal niet eens te spreken. Kortom de winstmogelijkheden ook van Westerse bedrijven zijn er gigantisch. Het is dan ook niet voor niets dat de westerse multinationale bedrijven de afgelopen jaren met elkaar in een enorme concurrentie-strijd geraakt zijn om die markten te kunnen overheersen. Die concurrentieslag kost natuurlijk enorm veel geld. Vandaar ook dat we in de westerse wereld sanering op sanering zien om vooral kapitaal vrij te kunnen maken om de concurrentieslag in het verre Oosten te kunnen betalen c.q. winnen.

ARBEIDERS TEGEN ELKAAR UITSPELEN
Bovenstaande maakt duidelijk dat de multinationale ondernemingen meer en meer in staat zijn arbeiders over de hele wereld tegen elkaar uit te spelen. De relatief goed georganiseerde westerse arbeider wordt uitgespeeld tegen de niet georganiseerde arbeider in de Derde Wereld. Het is dan logisch in wiens voordeel de "concurrentie-slag" uiteindelijk gaat uitpakken. Men moet niet denken dat deze "concurrentieslag" alleen tussen de laaggeschoolden in de wereld zal plaatsvinden. Na de jaren zestig en zeventig, waar een grootscheepse uitstoot van laag geschoolde arbeid plaatsvond zal nu vooral het midden- en hoger-kader deze ontwikkelingen gaan voelen. Nu al is het zo dat vele westerse bedrijven hun komplete administratie naar de lage lonen landen hebben verplaatst (KLM o.a.). Zo worden er in die landen de meest geavanceerde communicatie centra ingericht die 'on line' staan met de westerse bedrijven en waar 24 uur per dag door goed opgeleid, maar uiterst goedkoop, personeel de administratieve verwerking plaatsvindt. In toenemende mate geldt dat ook voor research. In de VS opgeleide Indiase ingenieurs werken tegen Indiase salarissen, samen met hun duitse collegas (ten duitse salarissen) aan high-tech productontwikkeling.
Voor het 'overtollige' personeel in het westen is natuurlijk geen plaats meer. Zij worden voor de keuze gesteld of veel minder verdienen of verpaupering.
Nu al kan men de conclusie trekken dat de westerse arbeiders een geheel opnieuw opgebouwde strijd zullen moeten gaan voeren tegen de kapitaalbezitters en deze strijd zal dan ook solidair gevoerd moeten worden met de arbeiders in de rest van de wereld. Ook voor de arbeiders geldt dat alleen een internationale strijd tegen het kapitaal soelaas zal bieden.

"NATIONALE ELITE"
Om die afbraak gestalte te kunnen geven pleiten de europese industriëlen "...voor de opstelling van een Handvest voor de Industrie, waarin een strategische benadering voor het economisch herstel in Europa wordt beschreven en waarin de belangrijkste beleidsprioriteiten zijn vastgesteld om het ondernemingsklimaat in Europa te verbeteren. Een apart op te richten Europese Raad voor de Concurrentie, waarin industrie, overheid en wetenschap zijn vertegenwoordigd, moet de uitvoering van het handvest bewaken en moet de regeringsleiders advies uitbrengen......" Opvallend is overigens dat in die "Europese Raad" blijkbaar geen ruimte is voor de vakbeweging. Het komen tot een soort Europese elite die de regeringsleiders moeten adviseren sprak blijkbaar ook een aantal rechtse slijmballen in ons land aan. Na de internationale top van Davos en de aankondiging van het VNO en het NCW om op "verkiezingstournee" te gaan kwam begin februari in samenwerking met het NRC handelsblad de volgende groep opdraven. "...NATIONALE ELITE MOET DE ECONOMIE REDDEN....Een groep vooraanstaande Nederlanders moet een actieplan opstellen om de Nederlandse economie te redden. Alleen op die manier kunnen politici ervan doordrongen worden dat de verzorgingsstaat ingrijpend moet worden hervormd".....(5).
De vraag rijst dan; wie heeft zich nu tot "Nationale Elite" gebombardeerd? Het zijn niemand minder dan: Timmer, Philips topman; van der Zwan, (Bijstandsuitknijper); Wijffels, voorzitter van de RABO-Bank; Geelhoed, econoom en partij ideoloog van het CDA en Bolkestein, fractievoorzitter van de VVD.

REDDINGSPLAN
Wat het zogenaamde reddingsplan moet inhouden wordt het duidelijkst verwoord door RABO-topman Wijfels:"...Wijfels vindt dat de Nederlandse produktie-omstandigheden vernieuwd en gemoderniseerd moeten worden. Dat betekent volgens hem ingrijpende veranderingen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen en arbeidsverhoudingen. Als de overlegeconomie in deze omschakeling geen rol kan vervullen heeft zij haar langste tijd gehad......"(6). Met overlegeconomie bedoelt Wijffels de samenwerking met de vakbeweging in allerlei institutionele klubs zoals oa de SER. Met andere woorden als de vakbeweging aan deze radicale afbraak niet mee wil werken dan mogen ze blijkbaar niet meer aanschuiven bij de elite! Dat bovengenoemde klub zich bombardeert als elite is natuurlijk een domme zet. Ze hebben blijkbaar geen public relation mannetje geraadpleegd. Deze opzet wekt alleen maar jaloezie bij diegenen die ook graag tot de elite willen behoren. En typisch genoeg was dit eigenlijk ook de toonzetting van de kritiek op die klup. Niet de inhoud werd aangevallen maar de vorm. Voor ons is dit nuttig omdat het haarfijn aangeeft hoe de posities zijn die de verschillende organisaties en personen innemen ten aanzien van de afbraak van de verzorgingsstaat.
De vakbewegingstop die zich al tientallen jaren aanvrijt tegen de nederlandse elite en principe na principe verkwanselt om maar mee te mogen besturen is dus vooral verontwaardigd over het feit dat ze buitenspel gezet dreigt te worden. In plaats dat zij roept 'Handen af van de Verzorgingsstaat' zegt ze "...De mogelijkheden voor verandering die wij samen met de werkgevers in SER-verband aangeven wordt door die heren volkomen genegeerd...."(7) aldus CAO-coördinator van de Waal van het FNV. Vrij vertaald komt het erop neer dat hij zegt: ' we denken en werken toch al zo goed mee om de verzorgingsstaat af te breken, hoe kunnen ze ons nu buitenspel zetten?'. Ook PvdA-er Willem Vermeent heeft blijkbaar moeite met het feit dat hij niet tot de elite gerekend wordt: "..Ik vond het allemaal weinig verrassend," zegt hij. "Bovendien sprak het elitaire karakter van de discussie mij niet aan. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren, dat ben ik met de heren eens..."(8).
(1) NRC 3-12-93
(2) NRC 1-2-94
(3) NRC 3-2-94
(4) NRC 31-12-93
(5) NRC 3-12-93
(6) NRC 5-2-94
(7) NRC 7-2-94
(8) NRC 7-2-94

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 4

Yulduz

Gezien? Mooi hè?!

Yulduz II
Daar stond ze dan, de kleine fragiele explosie van kracht uit het verre Oezbekistan, zomaar verdwaald op een podium op de Parade in een zwijnenstad. De muziek spatte in golven uiteen tegen het eeuwenoude bolwerk van zakbroei en machtsmisbruik, de benepen achterbaksheid van repressie onder een spervuur van ongekende klanken. De instrumenten legden de basis voor een definitieve afrekening met de hollandse kruideniersmentaliteit en spruitjeslucht. En boven dat alles uit die stem, die de laatste resten calvinisme met wortel en al zou kunnen uitroeien. Levende legende in een dorre betonwoestijn van achterbakse regenten en verzuurde kathedraalpissers. Waar hebben we het aan verdiend?

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 273, 13 mei 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 273
 • Hits: 3