Skip to main content
  • Archivaris
  • 416

Profeet van het "Anarcho"-fanatisme

Dit artikel is een kritische analyse van "De Fabel van De Illegaal"-medewerker Eric Krebbers' geschriften, voornamelijk "Dierenbevrijding, niet van nature links".

door Johannes de Corte

Toen ik wat opzoekwerk deed voor een paper over euthanasie ontdekte ik dat een aantal beweringen van dit artikel niet stroken met de waarheid. Krebbers geeft in dit artikel een overzicht van allerlei individuen en bewegingen die zich bezighouden met veganisme en dierenbevrijding en die hij bestempelt als (extreem) rechts. Helaas is zijn weergave van de feiten niet altijd even waarheidsgetrouw. Ik heb Eric Krebbers eerst een kort, beleefd emailbericht gestuurd. Daarin gaf ik kort en bondig de feiten over Hitler's vermeende vegetarisme en filosoof Peter Singer weer met de beleefde vraag om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ik beschuldigde hem er nèrgens van een fanaticus of een leugenaar te zijn. Ik heb zes maanden lang geen antwoord gekregen. Toen ik hem nog eens een kort emailbericht met als boodschap "ik heb nog geen antwoord gekregen" stuurde, kreeg ik het volgende antwoord terug.

"Beste Johannes, ik heb weinig zin in een e-mail discussie met Singer-fans. Jij noemt de dingen die ik schrijf onzin. Dan zijn we snel klaar. Ik zou van mijn kant zeggen: lees zijn boeken eens wat kritischer. Eric Krebbers"

Erg volwassen. Hij geeft me al meteen de stempel "Singer-fan". Hij heeft duidelijk geen hoge dunk van mensen die het niet met hem eens zijn. Omdat ik een aantal van Singer's boeken wèl goed gelezen en begrepen heb ben ik ineens een "Singer-fan". Ten tweede noem ik nergens al de dingen die hij schrijft "onzin". Ik heb twee "citaten" (lees: "verdraaide woorden") die Krebbers in Singer's mond legde inderdaad terecht onzin genoemd. "Dan zijn we snel klaar" vult Krebbers aan. Natuurlijk. Als iemand het niet eens is met de onwaarheden die je schrijft en wat suggesties ter verbetering doet dan is de kous af. Geen dialoog meer. Nogmaals, erg volwassen Krebbers. Ik stuurde hem een bondige mail waarin ik mij beleefd verontschuldigde voor het geval hij zich misschien beledigd voelde, legde kort de bovenstaande bemerkingen uit, vertelde dat ik hem geen leugenaar noemde, dat het waarschijnlijk allemaal op misverstanden berustte. Ik suggereerde ook dat hij Singer's Essay "Monddood in Duitsland" zou lezen teneinde verdere misverstanden uit de weg te ruimen als zou Singer "Rechts" of "anti-gehandicapten" zijn. Dit is het antwoord dat ik kreeg:

"Beste Johannes, ik heb vrijwel alles van Singer gelezen, ook het door jou genoemde stuk. Voor alle duidelijkheid: ik heb dezelfde kritiek op euthanasie als diegenen in Duitsland waar jij het over hebt. Zie bijvoorbeeld www.gebladerte.nl/00822p50.htm, verder denk ik niet dat Singer
progressief is, behalve wanneer je de volledige verkapitalisering van het bestaan progressief acht. Verder nog even dit: ik vind het jammer dat vegetariërs zich zo met Singer vereenzelvigen. Ik ben zelf al 15 jaar veganist en moet niets van hem hebben. Ik bekijk de zaken liever vanuit een links perspectief. Ik denk dat onze uitgangspunten zover uiteen lopen dat een zinvolle discussie nauwelijks mogelijk is. Met vriendelijke groeten, Eric Krebbers".

Krebbers probeert van het onderwerp af te wijken door over euthanasie te beginnen. Hij kent duidelijk niet eens de Nederlandse wetgeving rond euthanasie (ik wèl en ik ben een Bélg). Ook beweert Krebbers dat hij "Monddood in Duitsland" gelezen heeft terwijl alles op het tegendeel wijst. Peter Singer is ook links maar dit wil Krebbers niet inzien. "Volledige kapitalisering van het bestaan?" Krebbers interpreteert Singer's geschriften. "Ik denk dat onze uitgangspunten zover uiteen lopen dat een zinvolle discussie nauwelijks mogelijk is?" Nou dat houdt steek Krebbers, als twee uitgangspunten zo verschillend zijn is er geen dialoog meer mogelijk. Wat zou de wereld toch een mooie plaats zijn als iedereen dat eens leerde.
Daarop gaf ik Krebbers een bondige versie van de Nederlandse euthanasiewetgeving, probeerde hem de bovengenoemde punten duidelijk te maken en sindsdien heb ik (zoals de Krebbers-traditie het wil) niets meer van hem gehoord. Uiteindelijk heb ik mijn toevlucht gezocht tot de redactie van Kleintje Muurkrant, die wel oren hadden naar mijn klachten.

Straight Edge/Veganisme
Het eerste deel van zijn uiteenzetting handelt over de Straight-Edge-subcultuur en de aanverwante zogenoemde "Hardline"-beweging. Straight Edge is een in de jaren tachtig ontstane beweging binnen de hardcore/punk-scène waarvan de leden zich onthouden van losbandige seks, alcohol en andere drugs. Later werd het voor Straight Edgers ook populairder om vegetariër/veganist te worden, vooral door de invloed van de Hare-Krishna band "Youth Of Today". Zoals Krebbers terecht opmerkt is de Hardline beweging een extremere variant van deze beweging die ook sterk gericht is tegen homoseksualiteit en abortus. Grondleggers van deze beweging zijn de bands "Vegan Reich" en "Statement". "Wat te denken van een band die zich 'Vegan Reich' noemt?" vraagt Krebbers zich af. Je band 'Vegan Reich' noemen getuigt misschien niet meteen van goede smaak maar het heeft niets te maken met antisemitisme. 'Vegan Reich' haalde veel van zijn politieke en spirituele ideeën uit het Rastafari-geloof en het Judaïsme (de negatieve houding tegenover homoseksualiteit zou hier ook zijn oorsprong kunnen vinden). Hier moet ik aan toevoegen dat de Hardline beweging gelooft in een nakende "klassenstrijd" waarna de veganistische elite een soort van "dictatuur van het proletariaat" in stand zullen houden. Deze dictatuur zal de wereld zuiveren van alle "onwelkome elementen" waarna de menselijke en niet-menselijke dieren in harmonie met elkaar zullen kunnen leven in een anarcho- syndicalistische samenleving. Nogmaals: ik keur deze doctrine absoluut niet goed maar deze ideologie is bezwaarlijk zuiver "rechts" te noemen. Krebbers merkt op dat de veganistische Straght Edge band "Earth Crisis" met de Hardliners van mening verschilt wat betreft homoseksualiteit en abortus maar gaat hier niet verder op in. Hij vergeet erbij te vermelden dat "Earth Crisis" abortus enkel verantwoord vindt in gevallen van verkrachting (zoals uitvoeriger beschreven staat in het boekje van hun album "All Out War"). Stikt genomen is Earth Crisis dus pro-life, in tegenstelling van wat het artikel doet uitschijnen.

Hitler's vermeende vegetarisme
Even verder in zijn artikel haalt Krebbers het oude misverstand uit de kast dat Hitler ook vegetariër was. Volgens Krebbers dan nog om ethische redenen. Voor eens en voor altijd: Hitler was géén vegetariër. Waar zijn bewondering voor het vegetarisme vandaan kwam daar is nog veel discussie rond. Sommigen zeggen onder invloed van de componist Wagner, sommigen zeggen dat de dood van zijn nicht hem een afkeer bezorgde van 'dood vlees'. Zeker is wel dat zijn arts hem aanraadde aan om geen vlees meer te eten maar dat hij dit advies vaak naast zich neerlegde. Interviews met zijn kok leren ons dat Hitler regelmatig kaviaar, ham, worst en gevulde duif at. Krebbers schrijft: "In Hitlers tijd stonden linkse en rechtse vegetariërs lijnrecht tegenover elkaar. Vegetariërs van pacifistische en socialistische huize konden rekenen op huiszoekingen en arrestaties door de Gestapo." Dit is maar de helft van de waarheid. Hitler liet alle vegetarische organisaties in Duitsland verbieden (niet enkel die met pacifistische en/of socialistische achtergrond). Ook boeken met vegetarische recepten erin werden in beslag genomen door de Gestapo. Vegetariërs konden tijdens de oorlog hun voedselbonnen voor vlees wel inruilen voor zuivelproducten. In de praktijk was Hitler dus zeker géén vegetariër en zijn verhouding met de vegetarische levenswijze schijnt een haat/liefdesverhouding geweest te zijn.

Onwaarheden over Peter Singer
De meeste onwaarheden van Eric Krebbers komen we tegen in zijn beweringen over Peter Singer. Dit zijn over het algemeen leugens, verdraaide en/of uit hun context gehaalde citaten, vaak nog met een sneer en een kromme redenering van Krebbers eronder. Ik behandel hierna de meeste onwaarheden die Krebbers over Peter Singer schrijft, ook uit zijn andere artikelen. "De Australische extreem-rechtse filosoof Peter Singer is schandalig genoeg in vrijwel alle andere landen nog erg gezien bij dierenbevrijders" Schrijft Krebbers. Peter Singer is een Australische filosoof die grote bekendheid geniet omwille van zijn boek "Animal Liberation" waarin hij een rationeel betoog houdt tegen onnodig dierenleed en het veganisme verdedigt als het enige moreel verdedigbare. Krebbers grijpt elke gelegenheid aan om Singer af te schilderen als (extreem) rechts, seksistisch, homofobe, racistisch tot zelfs een nazistisch individu. Het feit dat Peter Singer's ouders joden waren die naar Duitsland moesten vluchten voor het nazi-regime en dat hij actief is bij de groene partij van Australië (Singer omschrijft zichzelf als een "groene socialist") en zich constant uitspreekt tegen racisme, seksisme en homofobie wil Krebbers niet weten. "Singer pleit voor een Nieuwe Ethiek, waarin niet meer een mens bescherming verdient omdat hij of zij mens is." (uit Krebbers "Picket tegen de anti-gehandicapten filosoof Peter Singer"). Dit is maar half waar. Singer vind dat mens zijn op zich geen argument is om van bescherming te genieten. Hij stelt dat er geen rationele redenen zijn om mensen rechten te verschaffen en dieren niet en dat het dus dringend tijd is om de rechten van het dier te erkennen. Krebbers draait de redenering om en suggereert in datzelfde artikel dat Singer de mens zijn rechten wilt ontzeggen: "De Duitse beweging van gehandicapten kan Singer's bloed wel drinken. Hij definieert sommige gehandicapten namelijk als 'niet-personen'."

Dat de Duitse bewegingen van gehandicapten Singer's bloed wel kunnen drinken is vooral gebaseerd op misverstanden. Dit komt deels omdat in Duitsland de term 'euthanasie' nog geassocieerd wordt met de holocaust in plaats van het zelfbeschikkingsrecht om te kiezen over leven of dood. Voor alle duidelijkheid: euthanasie is "opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de gedode persoon, maar wel op diens verzoek". Ook Krebbers lijkt totaal geen idee te hebben van wat de term 'euthanasie' werkelijk betekent. Hij hanteert dezelfde foute definitie als de nazi's. Over Singer's vermeende euthanasie-standpunt schrijft Krebbers in "De profeet van het kapitalisme": "Het gaat er Singer niet in eerste instantie om de baby's fysiek lijden te besparen, zoals sommige van zijn aanhangers wel schijnen te denken." Laten we even kijken naar wat Singer ècht schrijft: "het euthanasieprogramma van de nazi's had niets met euthanasie te maken. Het probeerde helemaal geen goede dood te bewerkstelligen voor mensen die een ellendig leven leiden. Het was bedoeld om de kwaliteit van het VOLK te verhogen, en de last van de zorg voor 'sociale ballast' en het 'voeden van nutteloze monden' weg te nemen." - Peter Singer.
Het gaat er bij Singer dus wel om om lijden te voorkomen, zoals dat bij euthanasie per definitie het geval is. Singer definieert inderdaad een heel selecte groep van 'gehandicapten' als 'niet-personen' met name diegenen bij wie enkel de hersenschors nog werkt/aanwezig is en die dus geen of nauwelijks bewustzijn hebben. Volgens Singer "mogen" (niet "moeten"!) deze mensen pijnloos gedood worden. (denk hier bij aan de Terry Shiavo affaire).

"We denken dat sommige baby's met ernstige handicaps gedood moeten worden", 'citeert' Eric Krebbers Peter Singer. Singer heeft dit nooit beweerd. Peter Singer vindt dat bepaalde baby's ethisch gezien pijnloos gedood "mogen" worden, niet "moeten" worden. Dat is een groot verschil. Het gaat hier over baby's die beantwoorden aan Singer's norm om tot niet-personen gerekend te worden (zie verder).
In "Euthanasie: uit Hitlers' schaduw" illustreert Singer een paar voorbeelden waarin mensen die normaal gezien tegen abortus en/of euthanasie zijn euthanasie toch aanvaardbaar vinden, niet omdat Singer het hier mee eens is maar om de dubbele moraal aan te tonen van veel mensen met een "pro-life"-standpunt. (Sommige mensen met een pro-life standpunt zijn namelijk wèl bereid uitzondering te maken voor individuen met bijvoorbeeld het syndroom van Down, een "open rug", of een bloedziekte). Singer toonde de onzinnigheid aan van bepaalde standpunten, Krebbers trok weer eens de verkeerde conclusies.
Krebbers schrijft: "Singer wil ook een dodelijke injectie geven aan minder zwaar gehandicapte baby's met bijvoorbeeld het syndroom van Down, een "open rug", of bloedziekte."
Singer schrijft: "Het syndroom van Down is geen toestand die tot een ellendig leven leidt voor de persoon zelf ... mensen met het syndroom van Down hebben dikwijls een vrolijk karakter. Daarom is het moeilijk vol te houden dat beëindiging van het leven van een persoon met het Downsyndroom in het belang van die persoon zelf of dat een dergelijk leven niet waard is geleefd te worden." (uit Peter Singer: "Euthanasie: uit Hitler's schaduw").
Krebbers schrijft: "Varkens noemt Singer personen omdat ze vermogen tot communicatie hebben; mensen in coma zijn in de nieuwe ethiek daarentegen non-personen." Peter Singer noemt varkens 'personen' omdat ze hersenen, een centraal zenuwstelsel gevoelens en verlangens hebben. (Volgens sommige wetenschappers zijn varkens qua intelligentie te vergelijken met chimpansees). Zoals gezegd definieert Peter Singer menselijke niet-personen als mensen waarvan de hersenschors ontbreekt/niet meer functioneert zodat er geen bewustzijn meer is en de persoon in kwestie zich in een onomkeerbare coma bevind. Singer stelt dat het van meer altruïsme zou getuigen om de organen van deze mensen te gebruiken om het leven te redden van mensen die wel nog een bewustzijn hebben.
Krebbers overgeneraliseert deze bewering naar alle mensen die zich in een staat van coma bevinden.
In zijn essay "De profeet van het kapitalisme" probeert Krebbers een analyse te maken van Singer's essay "Darwin voor links" teneinde hem af te schilderen als een extreem-rechts individu: "in 'Darwin voor links' beweert Singer dat het kapitalisme momenteel biologisch gezien de enig mogelijke maatschappijvorm is." (Krebbers in "De profeet van het kapitalisme"). Ik heb dat bewuste stuk enkele keren gelezen en er is niets dat hierop wijst. Wederom bewijst Krebbers schijnt erg creatief te zijn in het interpreteren van hetgeen geschreven staat.
"Dat mannen meestal hoger op de maatschappelijke ladder staan, zou dan ook niet door vrouwenonderdrukking veroorzaakt worden, maar door de biologie." (Krebbers in "De profeet van het kapitalisme"). Dat is alweer een zeer kromme redenering van Eric Krebbers. Singer lijkt erop te wijzen dat vrouwenonderdrukking deels een biologische oorsprong heeft (bij veel diersoorten zijn de mannetjes de dominante partij) maar Singer zegt nergens dat vrouwenonderdrukking wenselijk, ethisch of onvermijdelijk is. Integendeel, zoals gezegd spreekt Singer zich vaak uit tegen seksisme (alsook racisme en homofobie). Peter Singer is samen met filosofe Paola Cavalieri oprichter van "The Great Ape Project". Deze beweging ijvert voor een humanere behandeling voor mensapen. De rechten waarvoor geijverd worden zijn: recht op leven, bescherming van individuele vrijheid en een verbod op marteling. Dit is Eric Krebbers blijkbaar ontgaan. Hij vat Singers' visie over mensapen namelijk als volgt samen: "Echte "personen" dus, en goed bruikbaar voor het kapitaal, want ze kunnen waarschijnlijk ook wel een kaart in een prikklok stoppen." (Krebbers in "De profeet van het kapitalisme").
Een pathetische, ongefundeerde sneer waar Krebbers zo graag gebruik van maakt. Singer pleit nergens voor de tewerkstelling van mensapen. Singer spreekt zich constant uit tegen het uitbuiten van dieren (vooral in zijn boek "Dierenbevrijding") maar dit lijkt Krebbers weer even vergeten te zijn. Bovendien lijkt het tewerkstellen van mensapen me economisch niet zo interessant.
"Maar de nazi's deden ook goede dingen, zoals het bouwen van autowegen", was Singers antwoord toen hij eens van fascisme beschuldigd werd." (Krebbers in "De profeet van het kapitalisme").
Juist. We hebben het hier over een links persoon van joodse afkomst, die grootouders verloren heeft in de holocaust. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom hij iets dergelijks zou antwoorden. Dit ruikt verdacht veel naar een leugen. Eric Krebbers is nochtans erg gevoelig wat betreft de holocaust en antisemitisme (zie "De tien geboden van Eric Krebbers"). Als iemand anders zich zou verlagen tot iets dergelijks zou Krebbers ongetwijfeld zéér heftig reageren. Over hypocrisie gesproken.

In onze strijd tegen elke vorm van uitbuiting mogen we ons niet laten verleiden tot fanatisme en zwart/wit denken. Mijn artikel is verre van compleet. Voor wie meer over deze thematiek te weten wilt komen kan ik enkel aanraden een paar boeken over dierenbevrijding en Peter Singer ter hand te nemen. Eric Krebbers' bedoelingen zijn vast en zeker wel goed maar hij houdt er een ongezonde afkeer voor de waarheid op na... Het doel heiligt de middelen niet, net zomin als het middel een doel op zich mag worden. Door onwaarheden te verspreiden verlagen we ons tot hetzelfde niveau als degenen tegen wie we strijden. Dank voor julie aandacht, Johannes.

noten:
- Werk van Peter Singer: "Writings on an Ethical Life" uitgeverij Harper Perennial (2001), "Animal Liberation" uitgeverij Harper Perennial (1979) en "Een ethisch leven", uitgeverij Het Spectrum (2001)
- Zie de artikelen van Eric Krebbers op www.gebladerte.nl: "Dierenbevrijding: niet van nature links", "Euthanasie: heeft het vaticaan dan toch gelijk?", "De profeet van het kapitalisme", "Dierenbevrijding en euthanasie", "Picket tegen de anti-gehandicapten filosoof Peter Singer" en "Dierenbevrijding en euthanasie". Zie ook zijn artikel "veganisme en extreem-rechts" in Kleintje Muurkrant 311 (www.stelling.nl/kleintje/311/veganism.htm)
- Earth Crisis: "All Out War"-album. Uitgebracht door Victory-records.
- Vegan Reich: "Jihad"-album. Uitgebracht door Victory records.
- "Nazi's waren tegen het roken en lief voor dieren", De Standaard, 2000.
- Rynn Berry: "Hitler: neither vegetarian nor animal lover". Uitgeverij Pythagorean Books

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 416, 1 september 2006