Skip to main content
  • Archivaris
  • 404

Zoals de ouden zongen?

Gouda is een stad van normen en waarden. De Gouden Stadsregels kregen landelijk veel publiciteit. Het Reformatorisch Dagblad (RD) wijdde er zelfs een serie artikelen aan. Desondanks zijn er heel wat Goudse christenen die het niet lukt hun fatsoen te houden.

door eric zwitser

Op www.goudenstadsregels.nl zegt Ad Holster, rector van Christelijke Scholengemeenschap de Goudse Waarden: "Je hebt een compleet pedagogisch klimaat met consequent voorbeeldgedrag en lik op stuk correctie nodig". Midden vorige maand werd Holster op zijn wenken bediend. Uit het RD van 16 juni: "De protestants-christelijke school De Goudse Waarden uit Gouda heeft zich schuldig gemaakt aan godsdienstdiscriminatie door een moslima geen baan aan te bieden als roostermaker" en "De vrouw loopt sinds september mee op de administratieve afdeling van de school. In januari van dit jaar solliciteerde Dizdarevic naar de functie van roostermaker. Tijdens het sollicitatiegesprek vertelde de vrouw dat zij een 'niet-praktizerende moslim' is. Ze kreeg te horen dat ze niet in aanmerking kwam voor de functie, omdat de school voor de functie een christelijke identiteitseis stelt. Daarop stapte Dizdarevic naar de commissie. Ze beschuldigde de school van discriminatie op grond van godsdienst". De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is vernietigend voor de Goudse Waarden: "De noodzakelijkheid voor het hanteren van deze onderscheidmakende functie-eis is niet gebleken. De school kan daarom geen beroep doen op de uitzondering die de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) kent voor identiteitsgebonden instellingen" en "de school heeft al eerder personen in dienst laten treden die geen christelijke achtergrond hebben, waaronder voor de functie van roostermaker. Het vervullen van de functie is daarmee voor De Goudse Waarden belangrijker dan het voldoen aan de levensbeschouwelijke eis". Het argument van de school dat deze eraan hecht dat docenten en leerlingen met levensbeschouwelijke vragen terechtkunnen bij de roostermaker veegt de CGB van tafel: "Het contact met de roostermaker verloopt meer en meer digitaal en zal dus volstaan met het bekijken van het rooster op de website". De overduidelijke uitspraak van de CGB is voor plaatsvervangend rector A.A. Korevaar allerminst reden zich in een hoekje stilletjes te gaan zitten schamen. Hoewel hij onder meer stelt dat valt "te bezien of het huidige beleid het juiste is", moet A.A. in het RD ook nog even kwijt: "Blijkbaar heb je in ons land niet meer de vrijheid als christelijke instelling om zelf je benoemingsbeleid vast te stellen". Want, o Here Jezus wat een schrik en praktizerend of niet, het gaat natuurlijk wel om een m