Skip to main content
  • Archivaris
  • 342

Cliëntenraad en andere spelletjes...

De Cliëntenraad van Arbeidsmarkt en Sociale Zaken in Den Bosch gaat een doorstart maken. Er komen andere schaakstukken, maar het spel blijft gelijk. En achter de schermen wordt een nog smeriger spel gespeeld.

door Bas van der Plas

Op het moment dat het vorige nummer van Kleintje Muurkrant was samengesteld ontving het Steunpunt Kansarmen/Minima een op 1 februari 2000 gedateerde brief van Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AMSZ) als reactie op de brief van 14 december (zie Kleintje Muurkrant 341). In de reactie wordt gesteld dat men wel 'openstaat voor een draagvlakmeting' maar dit pas te doen bij de eerstvolgende evaluatie van de Cliëntenraad, dus eind 2000.
Intussen wordt het Steunpunt Kansarmen/Minima gevraagd toch maar vast aan de 'doorstart' van de Cliëntenraad deel te nemen. Het Steunpunt besluit dat niet zonder voorwaarden te doen en vraagt spreektijd aan bij de commissievergadering Arbeidsmarkt en Sociale Zaken van 10 februari.
In de inspreektijd stelt het Steunpunt weinig heil te zien om op de oude voet de Cliëntenraad voort te zetten. Gerefereerd wordt aan het voorstel om een openbare bijeenkomst te organiseren over doel en functioneren van de Cliëntenraad, om het draagvlak van de Cliëntenraad te meten en tot een werkelijke afspiegeling van het cliëntenbestand te komen. Ook wordt gemeld dat er pas op 1 februari gereageerd werd op de brief van het Steunpunt, nota bene op dezelfde dag dat het BD de nieuwe samenstelling van de Cliëntenraad meldde.

wantrouwen
In februari 1999, toen het functioneren van de Cliëntenraad in 1998 werd geëvalueerd, heeft het Steunpunt al aangegeven voorstander te zijn van een optimale cliëntenparticipatie. Uit gesprekken die in dat jaar plaatsvonden met zowel de voorzitter van de Cliëntenraad als met de wethouder van sociale zaken, bleek dat hier nog hard aan gewerkt moest worden. Wel werd aangegeven dat de ideeën van het Steunpunt over cliëntenparticipatie werden gedeeld en ook de nieuw aangestelde directeur van AMSZ liet in een interview in het Stadsblad weten dat zij het van groot belang vindt.
De voorstellen van het college van B&W van Den Bosch over de samenstelling van de 'nieuwe' Cliëntenraad laten evenwel een ander beeld zien. Van de prachtige woorden van voorzitter, wethouder en directeur is in het voorstel niets terug te vinden. Ondanks dat de wethouder in de commissievergadering uitriep dat zij het verwijt dat de samenstelling van een nieuwe Cliëntenraad slechts het voldoen aan een wettelijke verplichting is 'verre van zich wierp' blijft toch het wantrouwen bestaan. Immers, de Cliëntenraad functioneert al sinds november niet meer en intussen moet er wel een flinke stapel stukken doorheen worden gejast, dat is nu eenmaal een wettelijke verplichting. Het Steunpunt Kansarmen/Minima stelt dan ook in haar reactie op het voorstel van B&W: 'Gezien de gang van zaken en het huidige voorstel lijkt het er wederom op dat de cliëntenparticipatie niet hoog in het vaandel staat en dat men alleen maar wil voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Ons inziens zijn de cliënten van de Sociale Dienst hierbij niet gebaat en staan onze ideeën haaks op de belangen van de gemeente.'

holle leuze
Natuurlijk kan het Steunpunt Kansarmen/Minima het daarbij niet laten. Daarom is er ook afgesproken om de komende periode te gaan gebruiken om binnen de Cliëntenraad en daarbuiten een debat te initiëren over cliëntenparticipatie en functioneren, doel en mogelijkheden van de Cliëntenraad. Het Steunpunt streeft ernaar om in mei een openbaar debat te organiseren over de Cliëntenraad. Daarvoor zullen mensen worden uitgenodigd uit Cliëntenraden in andere steden waar men wel behoorlijk functioneert om zo het Bossche beleid van voorbeelden te kunnen voorzien. Nu de politiek niet de moeite neemt zich al te zeer in de Cliëntenraad te verdiepen en een woord als clintenparticipatie slechts een beleidstechnische holle leuze is, zullen er vanuit de basis initiatieven moeten worden genomen om in elk geval hierover in debat te komen.
De commissievergadering ging al te gemakkelijk akkoord met het voorstel van B&W en nota bene meneer Herfst van Groen Links verweet de basis 'zich teveel op de gemeente te richten' en daagde uit zelf met initiatieven te komen. Wanneer de politieke kleur van de heer Herfst niet dezelfde zou zijn als die van de verantwoordelijke wethouder, zou hij dan nog zo makkelijk akkoord zijn gegaan met het B&W-voorstel?

ander spel
Het Steunpunt Kansarmen/Minima neemt dus niet deel aan de doorstart van de Cliëntenraad. De Raad biedt de mogelijkheid van 10 zetels, in het voorstel van B&W worden er 9 ingevuld. Tijdens de commissievergadering AMSZ pleitten diverse fracties voor toetreding van het FNV tot de raad. De wethouder bleek hier zichtbaar moeite mee te hebben, maar moest toch toezeggen alsnog met de FNV te gaan praten. Maar achter de schermen wordt intussen een ander spel gespeeld. Toen duidelijk werd dat het Steunpunt Kansarmen/Minima niet over de streep te trekken was ging er een fax naar 'Dienstverlenend restaurant D'n Mengelmoes' om een vertegenwoordiger voor de Cliëntenraad te leveren. Hiervoor werd de konstruktie 'artikel 144a van de Algemene Bijstandswet' bedacht, waarbij het dan gaat om vrijwilligers bij experimentele projekten die daar met behoud van uitkering werken. Op het totale cliëntenbestand een handjevol mensen. Maar als D'n Mengelmoes akkoord gaat zijn alle 10 de zetels bezet en is de FNV alsnog buitenspel gezet!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 342, 10 maart 2000