Skip to main content
  • Archivaris
  • 276

Meer SP

In Kleintje 275 is mijn ingezonden brief, die vooral een reactie was op een ingezonden brief van Marcel, geplaatst onder de titel 'reactie op spruitjeslucht'. Dat de redactie "zelfgenoegzaam bed" vervangen heeft door "zelfingenomen bed" neem ik jullie niet kwalijk: het getuigt van een behoorlijke portie zelfkennis. Voor de rest, overigens, is mijn brief juist weergegeven.
Waar ik mij bijzonder aan geërgerd heb en wat ik ronduit schandalig vind is de reactie die de redactie onder mijn ingezonden brief zette. De redactie schrijft namelijk dat ook Marcel in het volgende nummer van het kleintje zal reageren op mijn brief. Dit betekent:
a. Marcel heeft mijn ingezonden brief gelezen voordat hij geplaatst werd omdat ie lid is van de redactie. Ik vind het dan bijzonder misselijk dat in Kleintje 274 de indruk gewekt werd dat de brief van Marcel een spontaan door een lezer ingezonden brief was. Stemmingmakerij?
b. Marcel is geen lid van de redactie, maar het Kleintje heeft op eigen initiatief voor plaatsing de brief aan Marcel laten lezen. Het Kleintje laat stukjes voor plaatsing nooit lezen aan mensen of groepen die in haar stukjes genoemd worden. De brief van Marcel over de SP is nooit aan de SP voorgelegd voor plaatsing! Discriminatie?
c. Marcel is groot-aandeelhouder van het Kleintje en heeft op grond hiervan bepaalde voorrechten. Corruptie?
Zo zie je maar, als je maar paranoïde genoeg bent, kan je op grond van één enkel regeltje in het kleintje jullie beschuldigen van corruptie, stemmingmakerij en discriminatie. En dat die regel in het Kleintje stond is een feit, dus mijn conclusies zijn juist. En met deze laatste redenering volg ik precies de methode waarop er continu in het kleintje geprobeerd wordt de SP te beschuldigen van racisme. Lullig hè.

Nico Heijmans (Rosmalen)

Naar aanleiding van deze reactie het volgende: dat we wisten dat Marcel zou reageren in dit Kleintje heeft te maken met het feit dat hij had toegezegd een reactie te geven indien iemand zou reageren op zijn artikel. Zo zijn we ook nu reeds op de hoogte van het feit dat Marcel (en hopelijk ook Hans) in het volgende nummer van het Kleintje opnieuw zal reageren op de standpunten van Nico (SP). Verder commentaar overbodig... na enige aarzeling hebben we toch besloten de hieronder staande reactie van Nico op de eerdere artikelen over de SP in het Kleintje geplaatst. Aarzelend omdat het niveau van de discussie nogal daalt vanwege de persoonlijk gerichte betogen en er wordt nogal weinig ingegaan op eerder geuite kritieken. Oordeel zelf... Het Kleintje.

In het vorige Kleintje is van mij een vrij uitgebreide ingezonden brief geplaatst naar aanleiding van verschillende stukjes over de SP in het Kleintje en vooral naar aanleiding van de brief van een zekere Marcel. Omdat mijn brief al vrij lang was heb ik een aantal reacties op met name de brief van Marcel nog bewaard voor een volgende uitgave van het Kleintje, maar omdat er inmiddels ook nog een stuk van Hans de Bruin in het Kleintje is verschenen wil ik hier ook meteen maar even op reageren. Allereerst moet ik stellen dat ik het bijzonder bedenkelijk vind dat het Kleintje brieven plaatst van mensen die daarin een partij op een grove manier beledigen, terwijl de briefschrijver anoniem blijft. Het staat misschien wel lekker vlot en populair om een ingezonden brief met alleen de naam "Marcel" te plaatsen, maar het blijft anoniem. IK? Een ingezonden brief? Nee, hoor, dat moet een andere Marcel geweest zijn! Maar schijnbaar is dit soort onfatsoen ten aanzien van de SP geoorloofd. Nou begrijp ik natuurlijk ook wel dat het wereldje van en rond het Kleintje erg klein is, ook het lezersaantal zal niet al te groot zijn zodat waarschijnlijk de hele incrowd wel weet wie Marcel is. Als je echter mensen of partijen buiten je eigen wereldje meent te moeten beledigen of beschuldigen, dan behoor je op zijn minst het lef te hebben dit met naam en toenaam te doen.
Marcel noemt in zijn brief mensen van de SP(hij doet dit trouwens wel met naam en toenaam) die hij gesproken heeft, waardoor het voor ons niet echt moeilijk was te achterhalen wie die bewuste Marcel dan wel niet was.
Wetend wie Marcel is, is het dan ook erg vreemd dat hij zich in zijn brief afvraagt waarom de afdeling Den Bosch niet reageert op het Kleintje. Zijn eigen gedrag is daar namelijk voor een groot gedeelte debet aan. Enige maanden voor het verschijnen van het Kleintje met daarin zijn brief belde Marcel SP-fractievoorzitter Ron van Zeeland op hoge poten op: Wij waren eigenlijk een stelletje racisten want wij hadden de subsidiëring van de Stichting Variant niet gesteund. Hij wist het zeker, het was een van die beroemde feiten waar Marcel en andere briefschrijvers in het Kleintje zo vaak mee schermen.
Ron van Zeeland heeft Marcel via de telefoon op een rustige manier geprobeerd er van te overtuigen dat hij het bij het verkeerde eind had omdat de SP subsidiëring van Variant wel degelijk gesteund had. Maar zoals het een echte Groot-Inquisiteur van de Zuidelijke Nederlanden betaamt gelooft hij dat niet, dat klootjesvolk van de SP moet je bij voorbaat niet geloven, waarmee hij in feite Ron van Zeeland puur voor leugenaar uitmaakt. Na het nodige heen en weer gepraat bleef Marcel beweren dat wij tegen subsidiëring van Variant waren geweest en hij kon dit beweren omdat hij het zelf gehoord had van GroenLinks (wat een harde feiten hè). Puur uit zorgvuldigheid en omdat hij van mening was dat het misschien zinvol kon zijn met mensen van het Kleintje te praten heeft Ron een kopie van de notulen van de raadsvergadering opgestuurd naar Marcel waaruit zonneklaar bleek dat Marcel geen gelijk had. Bovendien vroeg Ron hierbij ook nog eens aan Marcel of de SP misschien nog iets zou kunnen doen voor Variant. Reactie van Marcel? Geen. Mensen grof beschuldigen, voor leugenaar zetten en op het moment dat je geen gelijk blijkt te hebben niet eens het fatsoen in je lijf hebben om te reageren, want als Groot-Inquisiteur ben je tenslotte aan niemand verantwoording schuldig, schijnt allemaal heel normaal te zijn richting SP. Vanaf dat moment, en ik kan dit heel goed begrijpen, heeft de SP afd Den Bosch besloten om gewoon niet meer te reageren op allerlei onzin uit de hoek van het Kleintje. Deze reactie van SP-Den Bosch is des te begrijpelijker als ik nog eens een stukje citeer uit Marcel zijn brief: Zoals me door een verre vriendin geschreven werd: "...maar t.o.v. vrouwen en migranten praten ze als een ouderwetse verbitterde ontslagen kortzichtige en apolitieke witte arbeider vol haat". Wat moet je daar als politieke partij nou mee? Terugschrijven dat de oude vriendin van Marcel ongelijk heeft? Op hetzelfde nivo reageren als Marcel en moet ik dan zoiets schrijven als: Ik kwam laatst een oude kennis tegen die zei: "Och, die Marcel is gewoon een seksueel gefrustreerd watje, dat zijn tekortkomingen moet compenseren met een overdreven fanatieke vervolging van SP-ers?" Zo'n reactie zou natuurlijk schandalig(maar nog lang niet zo schandalig als wat Marcel over de SP beweert) zijn en iedereen zou roepen: Zie je wel, die SP kan niks anders dan mensen verdacht maken en schuwt daarbij het gebruik van fascistoide methodes niet". Het zou niet eens onterecht zijn. Maar schijnbaar kan het soort ouwe-wijven roddel waar zelfs story-privé en weekend zich voor zouden schamen probleemloos opgenomen worden in he Kleintje en Marcel zal de uitspraak van zijn verre vriendin waarschijnlijk opnemen bij al zijn harde feiten op grond waarvan hij de SP kan veroordelen.Geen enkele methode gaat blijkbaar te ver! Waar denken Marcel en consorten toch het recht vandaan te halen allerlei beschuldigingen te uiten aan het adres van de SP om dan vervolgens eigenlijk min of meer te eisen dat de SP haar onschuld bewijst. Elk zinnig denkend mens realiseert zich toch onmiddellijk dat het erg moeilijk zoniet onmogelijk is te bewijzen dat je iets niet bent. Kan Marcel mij keihard bewijzen dat hij nooit iemand vermoord heeft? Ik noem Marcel, maar dit geldt natuurlijk ook voor andere briefschrijvers, niet voor niets Groot-Inquisiteur. De methodes vertonen namelijk een opmerkelijke overeenkomst met de heksenvervolging uit vroeger eeuwen. Alle arme oude vrouwtjes die destijds verzopen of verbrand zijn, hebben dit ondergaan op grond van keiharde feiten: Het was inderdaad een feit dat het oude vrouwtje langs een huis was gelopen waarin een paar dagen later een kindje stierf of dat afbrandde. Ontkennen had voor het oude vrouwtje absoluut geen zin, de "feiten" spraken namelijk voor zich. Maar waar het omgaat is vooral om wat voor conclusies je trekt. Ik hoop dit ook nog eens duidelijk aan te tonen met mijn andere ingezonden briefje dat het Kleintje hopelijk ook op deze pagina plaatst. Een andere overeenkomst uit de tijd van de heksenvervolging is het feit dat mensen vervolgd werden die afweken. Hetzelfde presteert nu het zogenaamd links-anti-racistische wereldje. Alles en iedereen die niet kritiekloos meewauwelt en meeknuffelt over allochtonen en dus afwijkt, moet op de brandstapel. Wat dat betreft is de spruitjeslucht in feite nergens zo sterk als in het zichzelf zo ontzettend "links" noemende wereldje. Wat zijn nou die feiten waaruit geconcludeerd kan worden dat de SP racistisch zou zijn?
Een van die feiten zou zijn dat de SP in Den Haag met racisten zou hebben samengewerkt. Ik heb dat ook weleens gedaan: toen ik bijvooreeld werkte bij AMP, de Heineken, de Coopergroup etc. Als er in deze bedrijven een of twee racisten werken is dus al hun personeel racistisch, want zij werken ermee samen. Ik noem nu een feit maar de conclusie is fout. Andere vraag is natuurlijk: wanneer ben je een racist? Wie bepaalt of de mensen waar de SP mee samenwerkten racist zijn? Als ik lees wie jullie in het Kleintje allemaal verdacht maken en beschuldigen van een vorm van racisme heb ik sterk de indruk dat op praktisch iedereen, behalve jullie zelf natuurlijk, de term racist van toepassing is. Als ik lees uit welke hoek de beschuldigingen van racisme geuit worden, wordt ik hier aardig in bevestigd. Zelfs mensen als Anton Constandse zijn nu ook al verdacht heb ik begrepen van Hans de Bruin. Andere vraag is: Als je in grote steden de oudere wijken ingaat, maar ook op andere plaatsen, loop je inderdaad het risico dat allerlei mensen zich bij je aktie aansluiten waar je het politiek absoluut niet mee eens bent. Als je dat risico niet durft te lopen, dan moet je inderdaad de oude wijken overlaten aan extreem-rechts. Maar dat ligt nou eenmaal niet in de aard van de SP. Wij pakken liever zaken aan in plaats van aan de kant te gaan staan schreeuwen hoe fout anderen, die wel hun nek uitsteken, het doen. Een ander feit is inderdaad dat de SP eisen stelt aan mensen uit het buitenland die zich in Nederland willen vestigen en op de een of andere manier is dit voor figuren als Hans de Bruin een reden om de SP in de racistische en rechtse hoek te duwen. Wij zijn er als SP heel duidelijk in: een zekere mate van aanpassing is noodzakelijk en de overheid moet ervoor zorgen dat zij Nederlands leren en kennis nemen (iets heel anders dan overnemen dus) van de Nederlandse zeden en gewoonten. Wat betreft dat aanpassen: je moet toch wel een gigantische eikel zijn om bijvoorbeeld iemand die van het platteland van Somalië komt wijs te willen maken dat hij zich absoluut nergens aan aan hoeft te passen wanneer hij in een van de Nederlandse steden gaat wonen. Gelukkig begrijpen de meeste buitenlanders zelf dat veel beter dan al die zogenaamde anti-racisten. Als Hans de Bruin zich dan afvraagt: Aan welke cultuur moeten zij zich aanpassen: MTV, house, de Veluwe of Staphorst? Dan zijn er twee mogelijkheden: of hij weet niet waar hij het over heeft, of hij is er bewust op uit zaken verkeerd uit te leggen. Hoeveel een houser ook verschilt van een Staphorster zij hebben ook veel gemeenschappelijk: zij moeten zich o.a. aan de Nederlandse wetten en regels houden. Als in een gemeente als Urk een vloekverbod wordt ingesteld of men wil winkels verplichten te sluiten op zondag, dan is het terecht dat de overheid hierop ingrijpt. Peter Lankhorst van GroenLinks zegt hierover: "Ze mogen op Urk God dan wel belangrijk vinden, maar regels zijn natuurlijk regels".(Maar misschien is Peter Lankhorst van GroenLinks bij jullie ook al verdacht). Wanneer je echter van mensen uit het buitenland eist dat ze zich aanpassen aan de Nederlandse wetten en regels, ben je plotseling verdacht. Als Hans de Bruin zich afvraagt of een buitenlander zich van de SP moet aanpassen aan een houser of een Staphorster suggereert hij hiermee dat wij buitenlanders zouden willen voorschrijven wat voor geloof ze moeten aanhangen, wat voor eten ze zouden moeten eten, wat voor muziek ze moeten luisteren, wat voor kleren ze moeten dragen etc etc. Ontzettend grote pure onzin natuurlijk!!
Dat de SP zou vinden dat allochtonen zich hieraan zouden moeten aanpassen kan Hans de Bruin nergens gelezen hebben, maar mensen die de SP toch allang veroordeeld hebben interpreteren het zo en bombarderen dit soort zaken vervolgens tot feiten. Een ander feit is dat de SP voor een spreidingsbeleid is. Heel logisch want wij vinden dat wijken zoveel mogelijk een afspiegeling behoren te zijn van de samenleving en dit vindt iedereen..... totdat het over allochtonen gaat. Regelmatig wordt er in Nederlandse gemeentes geconstateerd dat bepaalde wijken vergrijzen(teveel ouderen in een wijk) en dat dit een slechte zaak is(ouderen vinden dit vaak zelf ook). Wanneer er in zo'n wijk nieuwe woningen gebouwd worden, worden hierin vaak met voorrang jonge gezinnen geplaatst. Hier is niks mis mee. Vervang ouderen echter door het woordje allochtonen en anti-racistisch Nederland stijgert onmiddellijk. Vreemd genoeg hebben ook heel wat allochtonen hier geen moeite mee, omdat er onder hen ook nogal wat zijn die liever niet in een concentratiewijk wonen, al was het alleen maar om te ontsnappen aan de spruitjeslucht en sociale controle van hun eigen cultuur. Wat betreft onze brochure "Gastarbeid en Kapitaal": als je iets perse anders wil lezen, lees je het anders. Als je iets perse niet wil begrijpen, begrijp je het ook niet.
Gastarbeid en kapitaal is begin tachtiger jaren geschreven, toen we nog in de situatie zaten dat we vooral te maken hadden met een grote groep gastarbeiders die verscheurd werden tussen twee culturen en die verscheurd werden tussen "blijven" of "terug-keren". Deze situatie is inmiddels gewijzigd, vandaar dat de SP deze brochure als verouderd beschouwt. Maar waar ging "Gastarbeid en Kapitaal" nou over? Op grond van een stuk geschiedenis wordt in de brochure aangetoond dat het kapitaal altijd gebruik heeft gemaakt van gastarbeid en dat het kapitaal hiervoor maar één maatstaf had: wat levert de meeste winst op? Juist in een tijd dat Nederlanders steeds meer gingen eisen dat "zwaar en onaangenaam werk" beter beloond zou worden, ging het kapitaal in Turkije en Marokko mensen ronselen. Een schitterend staaltje van "verdeel en heers" want het kapitaal wist verdomd goed dat het naar Nederland halen van mensen uit een totaal andere cultuur, die vaak ook nog analfabeet waren, hun mogelijkheden om gigantische winsten te maken zonder al teveel arbeidsonrust enorm verhoogde. Dat is vooral de aanklacht in Gastarbeid en Kapitaal! Het is toch ongelooflijk dat juist "links" Nederland de rol van het kapitaal hierin in feite ontkend! Nee, zogenaamd "links" Nederland gaat verder: als de SP in de brochure beschrijft dat het gaat om mensen uit een totaal andere cultuur, vaak analfabeet, niet kritisch en manipuleerbaar door de bazen, wordt ons dit kwalijk genomen! Gewoon de waarheid en de dagelijkse praktijk beschrijven wordt dan gezien als een aan-klacht tegen gastarbeiders. Er wordt gesuggereerd dat wij in de brochure gastarbeiders kwalijk nemen dat zij zijn wie ze zijn. Pure onzin, want als de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders uit de jaren zestig wel goed opgeleid etc. zouden zijn geweest, waren ze door het kapitaal niet hierheen gehaald! Als je echter constateert dat gastarbeiders door het kapitaal op een gigantische manier gebruikt en misbruikt worden, heb je ook de plicht om hier iets aan te doen. Omdat in het begin van de tachtiger jaren de revolutie nou nog niet echt gloorde, betekende dat, dat je er alles aan moest doen om zo snel mogelijk de gastarbeiders een volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving te bieden. Heel logisch betekent dit: mensen die terug willen keren, helpen met die terugkeer, mensen die ervoor kiezen in Nederland te blijven via bijvoorbeeld het leren van de taal zo snel mogelijk betere kansen bieden. Nogmaals, de brochure Gastarbeid en kapitaal is inmiddels door de geschiedenis achterhaald, maar wie hem echt leest en niet bevooroordeeld is kan naar mijn mening niets racistisch of nationalistisch ontdekken in deze brochure. Een ander feit: In het allereerste artikel: spruitjes en hondenpoep, wordt op een bijzonder smerige manier de SP met de CD vergeleken. Ik haal de twee citaten uit het artikel nog eens aan. De SP: "de overkomst van jongeren uit de Antillen moet ontmoedigd worden.Velen vallen hier in een diep gat, raken geïsoleerd en komen niet zelden terecht in het criminele circuit. De CD:"er wekelijks tientallen criminelen bijkomen. Gewoon van de Antillen". De enige overeenkomst tussen beide uitspraken is dat zij over Antilliaanse jongeren gaan. De CD echter stelt dat deze jongeren crimineel zijn (van aard, of ras of zo?). De SP echter stelt dat door de omstandigheden er nogal wat jongeren crimineel worden (voor elke andere groep in die omstandigheden zou hetzelfde gelden). Om op grond van deze twee uitspraken te concluderen dat de SP en de CD hetzelfde denken over Antilliaanse jongeren is gewoon ziekelijk en misselijkmakend, maar maakt wel erg veel duidelijke over de bedoelingen en de integriteit van de auteur van het art. SPruitjes en hondenpoep. Echt ziekelijk wordt de schrijver van het artikel SPruitjes en hondenpoep pas als hij de Unie 55+ een mantelorganisatie van de SP noemt, elk zinnig denkend mens lacht zich natuurlijk kapot om zo'n onzin. Maar natuurlijk de schrijver van het artikel kan dit rustig beweren, want wij kunnen inderdaad niet bewijzen dat het niet zo is. Een van de mensen van de Unie 55+ kan best ooit SP-lid geweest zijn, maar kan je het Groenlinks kwalijk nemen dat Hans Dona ooit lid van die club was? Dat kan je ze toch niet aandoen? Een ander "feit" uit het artikel SPruitjes en hondenpoep is dat de SP zou vinden "dat Nederland blank moet blijven". Hier kan ik maar op één manier op reageren: Een smerige leugen met als doel: stemmingmakerij! Als jullie je zo graag op feiten beroepen, dan laat mij maar lezen waar het staat! Een ander "feit" uit het artikel van Hans de Bruin: Hij haalt in het artikel over de SP de commissie Van der Zwan/Entzinger aan, beiden zijn geen lid van de SP en deze commissie is ook niet door de SP ingesteld. Waarom haalt Hans de Bruin dan deze commissie aan? Dit kan enkel en alleen maar zijn omdat deze commissie ook iets heeft gezegd over het leren van de Nederlandse taal. Hans de Bruin concludeert nadat hij wat citeert uit het rapport van de commissie het volgende: "Zij (de buitenlanders) moeten zich inburgeren en doen dat kennelijk onvoldoende. Dat er bijvoorbeeld lange wachtlijsten zijn voor migranten om Nederlands te leren is niet de fout van de overheid, maar van de migranten zelf". Door zich op het rapport Van der Zwan/Entzinger te baseren en hieruit te citeren wekt Hans de Bruin de indruk met feiten te komen en goed gedocumenteerd te werk te gaan. Maar wat staat er in het SP-verkiezingsprogramma nou eigenlijk over het leren van de Nederlandse taal, het volgende: "De betrokkenen moeten ervan worden doordrongen dat integratie de beste garantie is voor een menswaardig bestaan. Dat wil zeggen: Nederlands leren, kennis nemen van de hier gangbare zeden en gewoonten, regels en wetten, en accepteren dat een zekere aanpassing onvermijdelijk is. De overheid moet alles in het werk stellen de betrokkenen te helpen bij dat vaak moeilijke en moeizame integratie-proces. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende plaatsen op professionele talenpractica".
Hoe kan Hans de Bruin hieruit toch in godsnaam concluderen dat wij migranten er de schuld van geven dat er lange wachtlijsten voor het leren van Nederlands zijn? Dit is toch pure nonsens.
Het is trouwens typerend dat Hans de Bruin juist dit stukje uit het rapport Van der Zwan/Entzinger aanhaalt en niet het meest schandalige uit dit rapport, namelijk de verplichting die men wil invoeren voor allochtonen om werk te aanvaarden waarvoor minder betaald wordt dan het minimumloon. Dit is pas echt discriminerend en tast de gelijkwaardigheid van mensen aan. Waarschijnlijk was het simpelweg zo dat Hans dit niet kon gebruiken in zijn verdachtmakingen richting SP. Ik kan nog heel wat a-viertjes volschrijven met het weerleggen van allerlei zaken die in de verschillende artikelen in het Kleintje gestaan hebben, maar veel van wat er staat is zo absurd, zo idioot vergezocht dat ik daar het nut absoluut niet van inzie. Ik ben er overigens ook van overtuigd dat wat de SP ook zou beweren; zogenaamd "links" Nederland heeft zijn oordeel al geveld en de brandstapel staat al klaar. Op de een of andere manier slaagt "links" Nederland(althans zij kloppen zichzelf op de borst dat ze zo "links" zijn) er keer op keer in een bepaald issue tot zich te nemen, zich daar volledig op te werpen en alle remmen los te moeten gooien. Na de kernbewapening, het feminisme en de kernenergie hebben de allochtonen de pech om nu door zogenaamd "links" Nederland aan de borst gedrukt te worden. Op het moment dat "links" denkt zich over iets te moeten ontfermen ontstaat er een gigantische walm van spruitjeslucht binnen "links" Nederland. Op het moment dat je het lef hebt genuanceerd over het door "links" gemonopoliseerde issue te denken, op het moment dat je ergens kritiek op hebt, wordt je veroordeeld tot renegaat, rechts-extreem, nationalistisch of wat voor fraaie termen men ook maar kan bedenken.
Op het moment dat de SP er blijk van gaf niet klakkeloos achter elke stroming binnen het feminisme te staan en wij stelden dat er bijzonder elitaire stromingen binnen dat feminisme bestonden die de indruk wilden wekken dat Mevr. Philips dezelfde belangen had als mevr. Jansen die bij Philips aan de lopende band stond, was daarmee de SP al veroordeeld. Vrouwonvriendelijk en de vrouw moest weer achter het aanrecht van de SP, oordeelde en veroordeelde zogenaamd "links" Nederland.
Nu doet zich hetzelfde voor. Aan de ene kant staat zogenaamd "links" dat zich gedraagt als een stel kinderen dat een leuk nestje met puppies heeft gekregen en het enige wat men weet te bedenken is: knuffelen, knuffelen en nog eens knuffelen. En maar hopen dat de puppies altijd klein blijven, want ze zijn zo lief als ze nog zo onbeholpen zijn, met halfdichte oogjes en nog niet goed op hun eigen beentjes kunnen staan. Aan de andere kant staat de SP die inderdaad niet meedoet aan deze gigantische knuffelpartij. Waarom niet? Omdat wij mensen vanuit het buitenland die zich hier willen vestigen beschouwen als volwassen en volwaardige mensen die wij zo snel mogelijk een volwaardig bestaan willen geven en op eigen benen willen laten staan. Daarvoor moet je hun de nodige rechten geven, maar daar-voor mag je van hen ook wat eisen. Gelukkig wordt het groepje knuffelaars steeds kleiner en wordt er ook door allochtonen en hun organisaties steeds kritischer naar de "knuffelmethode" gekeken en vinden zij het heel normaal dat er van migranten ook dingen geëist worden. Het is echt ongelooflijk als je nagaat dat die "linkse" mensen die zeggen zo kritisch te zijn en genuanceerd te denken aan de ene kant staan te applaudisseren en te juichen als in het verleden mensen als Anton Constandse kritiek leverden op bijv de katholieke kerk en het christendom, als zij de vloer aanveegden met bijv. de homo- en vrouwvijandigheid binnen de katholieke kerk, als zij benadrukten dat de invloed van de kerk vooral gebruikt werd om mensen dom, onderdrukt en uitgebuit te houden, als zij wezen op de gevaren van het christelijk fundamentalisme enz., aan de andere kant wordt Anton Constandse door mensen als Hans de Bruin onmiddellijk tot de brandstapel veroordeelt als hij precies hetzelfde doet ten aanzien van de Islam. En dat mensen als Anton Constandse zich heel goed realiseerden dat er zowel binnen het christendom als de Islam ook liberale stromingen zijn realiseert zich elk weldenkend mens. Dat Hans de Bruin de SP grof en vals beschuldigt, alla. De SP kan zich, als zij dat wil, verdedigen. Als Groot-Inquisiteur Hans de Bruin echter een integere vrije denker als Anton Constandse posthuum ook nog eens op de brandstapel meent te moeten gooien, is dit alleen maar tekenend voor zijn enorme arrogantie en hoogmoedswaanzin die zich alleen een Groot-Inquisiteur meent te kunnen veroorloven.

Nico Heijmans (Rosmalen)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 276, 25 augustus 1994