Skip to main content
  • Archivaris
  • 284

Wijkraad Noord bekent kleur

Van AFA-DenBosch kregen we een stukje over een tekst van de Stichting Wijkraad 's-Hertogenbosch Noord over de gemeentelijke nota "Buurten en wijken versterkt".
In die reactie schrijft de wijkraad enige kritische kanttekeningen en vragen op waaraan een vervelend luchtje zit. We citeren het hoofdstukje "Heterogene Samenleving":
"Opmerkelijk is dat de probleemgebieden juist die wijken zijn waar veel sociale woningbouw is. Deze brengt met zich mee dat daar ook, opgelegd door de Gemeente, veel allochtonen zijn gehuisvest. Dit is een tendens die de laatste jaren in snel tempo is doorgevoerd zonder dat de samenleving de gelegenheid heeft gekregen daar op de juiste wijze mee om te gaan. Voor de autochtoon is het een gevoel geweest van een inbreuk op de gevestigde orde, terwijl anderzijds de allochtoon niet direct bij aanvang is geleerd dat de Nederlandse cultuur totaal anders is. Samengevat kan gesteld worden dat er te weinig aandacht is geschonken aan een goede manier van integratie. Dit roept de volgende vragen op:
1. Hoe zijn en worden de allochtonen door de Gemeente opgevangen?
2. Is en wordt er door de Gemeente aandacht besteed en hulp verleend door mensen met kennis van zaken om allochtonen te integreren in de wijk en de Nederlandse samenleving?
Er zal op aangestuurd moeten worden dat de allochtonen moeten leren dat zij uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun doen en laten. Er kan en mag geen sprake zijn van de buurt of wijk de schuld te geven dat het fout loopt. Iedereen moet een positieve kijk kunnen hebben op het gebeuren in de wijk. Alleen met uiterlijke verfraaiing van de wijk komt men er niet; het is uiteindelijk de bewoner die het leefgenot bepaalt."

Bovenstaande redeneertrant hoor je steeds vaker om je heen. De zinsnede "de allochtonen moeten leren dat zij uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun doen en laten" speelt de allochtoon en autochtoon (wat een verschrikkelijke woorden zijn dit toch!) uit elkaar. Alsof de witte Hollander (want daar doelt men natuurlijk op) zichzelf verantwoordelijk acht voor al zijn doen en laten en de gekleurde buitenlander (want dat is de gesuggereerde 'andere') dit nog moet leren. AFA-DenBosch protesteert met klem tegen bovenstaande stigmatisering van "de" allochtonen. Het zou de wijkraad sieren indien zij terugkomt op bovenstaande typering en het hoofdstukje "heterogene samenleving" herschrijft, rekening houdend met de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die de Gemeente, de Wijkraad, en ALLE wijkbewoners hebben om alle boontjes te doppen. Even stigmatiserend stellen wij dat het wel om een witte wijkraad zal gaan...

AFA-DenBosch, p/a Postbus 703, 5201 AS, DenBosch.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 284, 7 april 1995