• Archivaris
  • 365

Ook gewraakte rechters mogen beslissen!

De Vice-President van de Raad van State mr. H.D. Tjeenk Willink wenst zich niet te houden aan "de aanbeveling inzake afhandeling wrakingsverzoeken" van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Hiermee scheidt mr. H.D. Tjeenk Willink zich af van zijn collega's die zijn verenigd binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, waaronder staatsraad mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, die hun aanbevelingen mede hebben gebaseerd op uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

door Ad van Rooij

Rechters kunnen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechtelijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Al veertien dagen voor de behandeling van het beroep (nummer 199900791/1, op 28 januari 2002 bij de Raad van State), betreffende Sint Oedenrode bestemmingsplan "Buitengebied 1997", heb ik voorzitter mr. R. Cleton gewraakt op de volgende feiten en omstandigheden.

1. De gemeente Sint Oedenrode kent een 5-tal oude vuilnisstortplaatsen, te weten: Rijtvenweg, Mosbulten, Weverspad, Everse Bergen en Wolfswinkel. Deze stortplaatsen heeft de gemeente Sint Oedenrode zo'n 25 tot 35 jaar geleden geƫxploiteerd in strijd met het toentertijd geldende bestemmingsplan buitengebied. Zij hebben toentertijd toegestaan dat er op die stortplaatsen enorme hoeveelheden giftig en kankerverwekkend chemisch afval is gestort, waaronder cadmium, kwik, chloorbenzenen, tolueen, xylenen, fenolen, lood etcetera

  • Hits: 219

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch