Skip to main content

donderdag 17 september-2009
Morgen, vrijdag 18 september doet het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak over het voornemen van het Nederlandse kabinet om alle vingerafdrukken op een ID-kaart of paspoort in een centraal archief op te slaan. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze gegevens ook ter beschikking worden gesteld aan de Officier van Justitie, bijvoorbeeld als men u verdenkt van een strafbaar feit waarop hechtenis staat. Het niet voldoen aan de identificatieplicht kan al tot een verdenking leiden en tot het afnemen en vergelijken van foto's en vingerafdrukken. De vereniging Vrijbit legde zich niet neer bij deze verregaande inbreuk op de privacy en heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof. Vrijbit vroeg om een "interim measure", een voorlopig besluit met schorsende werking. Als de Europese rechter besluit in het voordeel van Vrijbit, dan zit de huidige regering met een behoorlijk probleem. Binnenlandse zaken wil niet ingaan op de vraag wat er dan gaat gebeuren. Het was de bedoeling volgens de nieuwe paspoortwet dat vanaf 21 september als u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, de baliemedewerker op het gemeentehuis gelijk vier vingerafdrukken opneemt voor registratie in de paspoortdatabase. Zie dit stukje. Een uitspraak in het voordeel van Vrijbit doorkruist deze procedure en heeft zelfs mogelijk tot gevolg dat ook de opname van vingerafdrukken in het paspoort zelf wordt uitgesteld.

* Zie ook ravagedigitaal, verdachte.web-log en vrijbit-artikel.

  • Datum: .

zondag 20 september-2009
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft eergisteren aan Vrijbit bevestigd dat er geen interim-maatregelen kunnen worden genomen tegen de registratie en opslag van vingerafdrukken van Nederlanders vanaf 21 september a.s. (zie vorige aflevering). Vrijbit had deze week haar eerdere verzoek om schorsing van de registratie en opslag van biometrische gegevens herhaald en verder juridisch onderbouwd. Het Hof in Straatburg legde dit evenals 24 augustus 2009, zonder hier inhoudelijk op in te gaan, opnieuw terzijde.
Interimmaatregelen door het Hof worden alleen getroffen als er onherstelbare schade dreigt door een vermeende mensenrechten-schending. Bijvoorbeeld als een vluchteling dreigt te worden uitgezet naar een land waar zijn leven in gevaar komt, kan het Hof ingrijpen. Naar analogie hiervan had Vrijbit aangevoerd dat door de privacy-schendende opslag van foto en vingerafdrukken de 'digitale persoonlijkheid' van de Nederlander in levensgevaar komt als deze vanaf 21 september wordt uitgeleverd aan de onveilige wereld van de databanken.
Onherstelbare schade dreigt in dat geval. Algemeen bekend is dat vooral het terughalen en achteraf verwijderen van biometrische gegevens uit de verschillende datasystemen en –bestanden, in binnen- en buitenland, in de praktijk een illusie is. Technisch is dit herstel niet voor honderd procent te garanderen en zijn foutmarges onvermijdelijk. Wet- en regelgeving zijn er bovendien niet op toegerust om te bepalen onder wiens bevoegdheid en verantwoordelijkheid dit terughalen en verwijderen zou dienen te gebeuren. En indien gegevens in handen vallen van onbevoegden, is het glashelder dat de Nederlandse regering aan slachtoffers geen garantie kan geven dat zij de (inmiddels gekoppelde, doorgegeven of doorverkochte) gegevens nog verwijderd kunnen krijgen.
Daarom eiste Vrijbit een schorsing van de opslag van biometrische gegevens in het paspoort en de Identiteitskaart, totdat de bodemprocedure hiertegen is afgesloten. Het Hof is niet inhoudelijk op deze argumentatie ingegaan, maar verklaarde - zonder opgaaf van redenen - het schorsingsverzoek van Vrijbit niet-ontvankelijk.

Desondanks ziet Vrijbit de bij het Hof aangespannen rechtszaak tegen de Paspoortwet met vertrouwen tegemoet.

  • Datum: .