zaterdag 3 maart-2007
Om te griezelen kun je goed terecht bij de Enig Ware Kerk. Zo brengt de R.-K. turnvereniging Tinus Aan De Rekstok haar Mascotte graag zo smeuïg mogelijk in beeld met op het Hoofd de nog altijd goed in de reli-beleving liggende bloedtrekkende doornenkroon en in het pikant net niet geheel ontblote Heilige Lijf bloedspuitende gapende gaten door vakkundig daarin gestoken lansen, terwijl handgesmede Romeinse grootformaat spijkers door Handen en Voeten geslagen de hele bloederige Zwik op het kruishout op z’n plek houden. Met tientallen van zulke akelige Exemplaren om zich heen riep een steeds bleker wegtrekkend joch, nog niet aangekomen op een leeftijd om bij zijn uitlatingen aan enige vorm van understatement te doen, in het Gemeentemuseum voor religieuze kunst Jacob van Horne te Weert: “Mamma, het is hier éng, ze hebben ze allemaal gespijkerd. Ik ben misselijk, ik wil naar búíten!”

Toch zijn er mensen die aan dergelijke macabere afbeeldingen hun grootste genot beleven. Sterker nog, de Nieuwsbrief van het Apostolaat van Eerherstel meldt over ene Marthe Robin in februari 2007 zelfs: “(...) Door een innige verbondenheid met de Heer vond ze haar roeping door zich te verenigen met de gekruisigde Jezus en zich totaal over te geven ten bate van de Kerk en de wereld. (...)”
Doordat deze Roomse fundamentalisten het erg druk hebben met bidden om hun Eer hersteld te krijgen, een Sisyfusklus waarbij ieder minder gelovig mens de moed in de schoenen zou zinken, beschikt het Apostolaat niet over een website. Om een en ander toch goed aanschouwelijk te maken ging de Nieuwsbrief vergezeld van een bidprentje met de Afbeelding van de met haar Verenigde, bij de Rechtertepel voorzien van een decimeterbrede steekwond waar het Bloed uitgutst en als extra bij de doornenkroon enkele tientallen in het Hoofd gejaste aangepunte stukken bamboe van elk zo’n twee decimeter lengte. Fijn voor mevrouw Robin dat zij door haar vereniging met deze Fakir haar roeping heeft weten te vinden. Of zij bij de vereniging met haar Heer tegelijk ook van Zijn bloed gedronken heeft, een uiterst wezenlijk deel van de katholieke geloofsbeleving, laat de Nieuwsbrief helaas onvermeld.

Met een wat andere instelling dan Marthe valt het bij zoveel ellende niet altijd mee de Roomse moed erin te houden. Om jaarlijks wat te kunnen bijtanken is er dan ook het carnaval, waaraan je overigens niet zomaar in élk kostuum deel mag nemen. Sinds 14 februari brengt www.katholieknederland.nl, compleet met afbeelding van de omstreden uitmonstering, het hilarische bericht dat in Italië mensen “in een Jezus-kostuum zijn gesignaleerd. De outfit stuitte op hevig protest van christenen. Op hun verzoek is het feestpak in Italië uit de handel gehaald. (...) Het bestaat naast een met bloed bevlekt wit gewaad uit een baard, een doornenkroon en een herdersstaf.”
Interesse voor 2008? Merkwaardigerwijs, want blij zijn ze er bij Katholiek Nederland duidelijk niet mee, meldt het bericht heel hulpvaardig dat de handel voor beneden de dertig euro nog altijd te bestellen is bij onder andere het internetverzendbedrijf www.partypakket in Hamburg. (Tevens nonnen, monniken, de paus, de duivel en verdere geestelijkheid betaalbaar in de aanbieding.)

  • Datum: .

maandag 12 maart-2007
Zelfs de blondage-masochist die tot in de Tweede Kamer de hetze over dubbele nationaliteit en loyaliteit opzweept tot iets wat hopelijk nooit op een pogrom uit zal lopen, vindt het punt loyaliteit duidelijk veel belangrijker dan het bezit van meerdere paspoortboekjes sec. Voor Geert Wilders is hooguit de verwarring en verontreiniging van het “debat”, die ontstaat door het ene begrip en het andere feit met elkaar te verweven, erg handig. De geschiedenis leert immers dat scheppers van zondebokken door zulke verwarring ellendig in de kaart worden gespeeld. Kennelijk kijken dom blondje en zijn medestanders op een andere wijze tegen de gevolgen van die geschiedenisles aan dan (nog altijd) het overgrote deel van zijn collega-parlementariërs.
Voor Wilders c.s. betekent het bezit van meerdere paspoorten een evenredig verminderde loyaliteit, althans: bij volgelingen van de islam en aanverwante stromingen. Tenminste wanneer ze niet netjes autochtoon wit en stropdasdragend zijn zoals, bijvoorbeeld, prominent VVD-politicus dr H.J. Witteveen. Niet dat er in deze discussie van de oud-minister van Financiën en daarna (oud) managing director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te Washington veel wordt vernomen over zijn levenslang aangehangen geloof. Hij zal toch niet onverhoeds door de Opperwezens met stomheid geslagen zijn, want hoe kan dit gezicht van het Nederlandse soefisme dan elke maand de Universele Eredienst in de Murad Hassil Universel (tempel dus) te Katwijk aan Zee leiden? Witteveen is ongetwijfeld keurig in het bezit van één paspoort en zoniet wordt iemand van zijn statuur en positie toch wel ongemoeid gelaten, dus waarom zou je je dan sterk maken voor je geestverwanten als er toch niets te halen valt? Kleinzoon van Wibaut, heeft hij als desondanks diehard-VVD’er immers het spirituele altijd aangenaam met het materiële weten te verenigen: de lijst van 31 (eenendertig!!) nevenfuncties op www.parlement.com vermeldt de meest aantrekkelijke commissariaten, onder (veel) meer bij Koninklijke Olie (Shell), KNPM, NDU, Unilever, (vice-voorzitter) Nationale Nederlanden en voorzitterschappen bij Robeco Groep, IHC Caland en ING. De man bekleedde voorts een scala aan andersoortige functies, waaronder die van lid der Eerste en Tweede Kamer. Op de website worden Witteveens soefi-publicaties, waaronder “Soefisme en economie” (bewust?) onvermeld gelaten. www.soefi.nl: “Dit boek onderzoekt hoe dit universele soefisme de economie kan gaan beïnvloeden(...)”.
Op www.burhaniya.info wordt gesteld: “Het soefisme is het hart van de islamitische openbaring. Islam en soefisme zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden zoals de spaken en een naaf in een wiel.” en: “De betrekking tussen leerling en sheikh is als die tussen een gezel en zijn meester, er moet sprake zijn van gehoorzaamheid en overgave (...) hij moet doen wat de meester hem zegt, zelfs als de opdracht hem op het eerste gezicht onzinnig lijkt; hij moet erop vertrouwen dat de zin van de opdracht later blijken zal(...)” Dat hebben we gewéten, de achtergrond van het “Gat van Witteveen” eindelijk onthuld!
Afsluitend is slechts één conclusie mogelijk: de huidige bezorgdheid over belangenverstrengeling en loyaliteitsconflicten vanuit de extreemrechtse (ook VVD ) hoek is schunnig selectief, want bezwaren tegen zakkenvullers als Witteveen werden en worden altijd weggewuifd.

  • Datum: .

vrijdag 16 maart-2007
De minister-president en zijn vice-premiers maken zich schuldig aan een dubbele loyaliteit, de achtste en zwaarste doodzonde volgens wandelende ariërverklaring Wilders. Voor andere gelovigen geldt immers hetzelfde als voor Soefi de Haas: loyaliteit aan het Opperwezen en in één moeite door meteen ook aan de leidende goeroe en/of organisatie boven loyaliteit aan de Staat. Zowel binnen als buiten INDitland, tot kortgeleden nog gewoon Nederland, zijn daar vele akelige voorbeelden van te vinden. Vanwege “ons” CDA enkele Vaticaan-gerelateerde:
– Nog geen maand geleden viel in Italië de regering-Prodi. NOS-Radionieuws, 10 maart 2007: “(…)De val van Prodi was mede veroorzaakt onder druk van de rooms-katholieke kerk die tegen gelijke rechten voor homo’s is. Het verzet van het Vaticaan was voor senator Andreotti aanleiding zich te onthouden van stemming over het buitenlands beleid dat hij altijd had gesteund.(…)” Prodi werd gedwongen een wetsvoorstel over partnerregistratie dat beoogde homostellen en ongehuwd samenwonenden ongeveer dezelfde rechten te geven als gehuwde heteroparen te schrappen om tot de formatie van een nieuw kabinet te kunnen komen.
– In 2005 reageerde het Vaticaan fel op de Spaanse wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Ambtenaren van de burgerlijke stand werden opgeroepen homosexuele stellen onder geen beding in de echt te verbinden.
– Klop op www.parlement.com "Mandement" in en vind meer informatie over de brutaliteit van de Nederlandse bisschoppen die nog niet heel ver terug katholieken verboden lid van het NVV te worden, naar de VARA te luisteren, socialistische pers te lezen of zulke vergaderingen bij te wonen en die onder meer het humanisme een bedreiging noemden. Sanctie: de eeuwige hel, middels het onthouden van sacramenten. Christenorganisaties met een andere geloofsachtergrond reageerden goedkeurend.

Het belang van God en de geloofsorganisatie, toevallig steeds samenvallend, zal altijd voorop staan. Zoiets zal wat betreft Vaticaan, synode en noem de hele kaarsenwichelarij maar op, niet wezenlijk verschillen. Heel veel partij- en beginselprogramma’s, ook oude van niet meer bestaande politieke partijen, zijn te vinden op www.parlement.com. Enig beginselenstrooigoed:
– KVP: “(…) staat op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke zedewet en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken van het Kerkelijk Leergezag aanvaardt.”
– ARP: “(…) het overheidsgezag (gaat) uit van God en niet van de mensen. Gods woord moet richtsnoer zijn voor het overheidshandelen.”
– CHU: “(…) de Overheid (wordt) als dienares van God beschouwd.”
– Het CDA-beginselprogramma anno nu dus onontkoombaar: “(…) De partij aanvaardt de bijbelse getuigenis van Gods beloften, daden en geboden als de beslissende factoren voor mens, maatschappij en overheid. De overheid is de dienaresse van God.”

Maar slaapt u net als indertijd gerust lekker verder, de regering wórdt niet naar huis gestuurd, zeker niet zolang men “netjes” één paspoort bezit. Maar of die pogrom er óók niet komt?

  • Datum: .

zaterdag 24 maart-2007
Veel dingen zijn katholieken nadrukkelijk verboden en dus vergrijpen zij zich daaraan met des te meer enthousiasme. Zo verpoost de clerus zich tamelijk massaal op, voor hen, aangename wijze met onder meer misdienaartjes en gelovigen die hulp nodig hebben.
Daar kunnen de geestelijken zelf niets aan doen. Het blad Echo der Liefde van de in Den Bosch gevestigde Roomse kruisvaardersstichting Kerk in Nood/Oostpriesterhulp Nederland opent in september 2002 het hoofdartikel met: “Het ‘mysterie van de schuld’ is erin geslaagd het gewaad van heiligheid van de Kerk te besmeuren.” Vertaald: het is de Boze die het Kerkgewaad besmeurt, niet de priesters met hun geile vlekken. Iets verder: “Toch valt het ‘Mysterie van de schuld’ de Kerk opnieuw op boosaardige en dreigende wijze aan, zoals nu in de Verenigde Staten. Uit geld- en machtzucht profiteren gewetenloze tijdgenoten van enkele priesters en kloosterlingen. Media die de Kerk vijandig gezind zijn, overdrijven mateloos het aantal gevallen waarin priesters betrokken zijn. Ze willen het aanzien van de Kerk, waartoe nog steeds een vierde van de bevolking in de Verenigde Staten behoort, ondergraven. Velen vergeven het de katholieke Kerk niet dat ze het celibaat verdedigt en vecht tegen abortus, euthanasie en doodstraf. Ze haten de Kerk zoals de duisternis het licht. Bij de ongeveer één procent die beschuldigd werden van kindermisbruik, betrekken ze de hele clerus. Enkele honderden beschuldigden, van wie weinigen gerechtelijk werden veroordeeld, zijn aangegroeid tot bijna de hele clerus van 46.075 priesters in de Verenigde Staten. Men doet alsof dit vreselijke kwaad alleen de Katholieke Kerk betreft en geen teken is van het morele verval van onze zieke maatschappij. De statistieken tonen aan dat kindermisbruik in de meeste gevallen in familiekring plaatsvindt. Wij willen deze duivelse strategie, die de invloed van de media gebruikt, ontmaskeren. (...)”
Alsof één procent, en dat betreft dan nog slechts degenen van wie bekend is dat zij kinderen en behoeftigen beklimmen, niet al meer dan ruim voldoende is om je heel stilletjes in een hoekje hartstikke dood te gaan zitten schamen!! Maar nee, dan trek je je bek open, roept “dat kindermisbruik in de meeste gevallen in familiekring plaatsvindt” en beschuldigt de media via een zweefkezenkreet als “het mysterie van de schuld” van een satanisch pact. Mag in dít duivels strategische medium even worden opgemerkt dat de naam Echo der Liefde zo wel een héél dubbele bodem krijgt?

Tweeënhalf jaar later opent de Echo der Liefde in januari/februari 2005 het hoofdartikel met: “De jonge priester was moedeloos: ‘Ik verdraag het niet meer’, zei hij tegen de kardinaal. ‘Ik verdraag het niet meer dat ze mij aanstaren omdat ik priester ben en dat ik op hun gezicht de vraag lees: ben ook jij een kinderverkrachter?’ Vele priesters ervaren hetzelfde. De campagnes in de USA en ook in Europa hebben diepe kloven van angst en onzekerheid geslagen in de ziel van vele van deze jongemannen. Het is bijna als een Kaïn-teken. Velen wagen zich niet meer in priesterkledij op straat en wat erger is: ze hebben hun onbevangen verhouding met kinderen en jongeren verloren. Men heeft hen de onbevangenheid van de kinderen Gods ontnomen. In de huidige ideologiestrijd zijn dat de overwinningen van het kwaad.”
Wéér zijn het de anderen, “het kwaad”, dat overal de schuld van is. Tegenwoordig komt het onderwerp in Echo der Liefde nauwelijks meer ter sprake. Volgens de beste Goebbeliaanse traditie wordt thans ter afleiding ingehakt op een zondebok die tot op het bot wordt uitgebeend: de islam.

  • Datum: .

zaterdag 31 maart-2007
Zondigen is in de katholieke kerk zeker niet uitsluitend aan geestelijken voorbehouden, ook de gewone gelovige mag er graag eens goed tegenaan gaan. Het Rode boekje van de Seksuele Revolutie (De Branding, Antwerpen, 1969) geeft uit de “Biechtspiegel ten behoeve van de biechtvaders, dienstig bij de ondervraging van jonge meisjes die hun zonden van onkuisheid niet kunnen of durven belijden”, geschreven door Antonio Maria Claret (Aartsbisschop van Cuba, biechtvader van Hare Majesteit Isabella II) een beeld van “Zonden die de jonge meisjes gewoonlijk op de volgende manier bedrijven.” Via lid I, sub 5: “Door een rond stuk hout in de schede in te brengen (...)” en sub 6: “Door de geslachtsdelen tegen de poot van een tafel of tegen de hoek van een muur aan te drukken (...)” komen we bij lid IV, sub 1 (altijd handig voor een biechtvader om te weten): “Bestialiteit. Door de schoot in aanraking te brengen met enig dier en zich ertegen aan te wrijven om tot orgasme te komen.” Hoezeer jonge meisjes verward kunnen raken door de affaire van Maria met een Duif en een engel waarna zij desondanks Onbevlekt Ontvangen raakte (ooit Onbevlekt onder zo’n schijtlijster doorgelopen?!) blijkt vervolgens onder sub 2: “Door de bek van een kuiken of een kip in het vat in te brengen.” Het woord kippekut etymologisch verklaard! Vol goede moed vervolgt de verdacht goed met de handelwijzen van zondige jonge meisjes bekende eminentie: “Ofwel door de schoot met speeksel te bevochtigen of er brood in aan te brengen en vervolgens een hond aan te lokken ten einde de schaamdelen door het dier te laten likken. Ofwel ook door een hond te masturberen ten einde zijn lid te stijven en dit in het vat in te brengen.”

Op de vraag: “Waartoe is een vrouw, die geweld wordt aangedaan, gehouden wil zij niet schuldig bevonden worden voor God?” vaardigt ene monseigneur Bouvier enkele voorschriften uit. Een kleine greep: sub 1: “Zij moet, welke ook de lichamelijke dwang is waaraan ze is blootgesteld, voor zichzelf elke deelneming aan het zingenot verzaken, zo niet begaat ze een doodzonde.” Dan had je jezelf bij je geboorte ook maar niet met een gleufje moeten laten opzadelen, meid! En gewoon, hoppa, een stoeptegel op de kop van zo een met een slangetje is er al helemáál niet bij, want sub 2 stelt: “Zij moet zich uit alle macht verweren, met haar handen, haar voeten, haar nagels, haar tanden en met alle andere middelen, maar op zodanige manier dat zij haar aanrander niet doodt of hem ernstige verminkingen toebrengt. (...)” Het slot van sub 3: “Zo is ook een jong meisje, dat zich in dergelijke hachelijke omstandigheden bevindt en niet zonder reden vreest dat ze zou kunnen toegeven aan de vleselijke lusten, ertoe gehouden om hulp te schreeuwen, zelfs ten koste van haar leven, wat haar dan tot een martelares van de kuisheid maakt.”
De hoogeerwaarde hellehond vervolgt met de "Liefdevonken vóór en na de Communie", waaruit onder (veel) meer: "Kom, opdat ik u in het oor fluistere dat ik u liefheb... dat ik niet zal aarzelen al te doen wat gij van mij verlangt... want ik ben de uwe, ik ben uw plantje dat behoefte heeft aan de kostbare besproeiing met uw bloed.... "Vandaag zal ik u ontvangen als een spies, mijn welbeminde Jesus! O! Ja! (...) en door een zachte aanraking zult gij me doen branden in de liefde (...).." "Kom, kom en neem mij opdat ik u neme, verleid mij opdat ik u verleide, kom naderbij, ja, opdat ik nader kome tot u en mij in u verliezen kan."

Verknipt en ziek, "onze" christelijke normen en waarden. Kan die peroxide-ariër misschien eens over déze cultuur tekeergaan in de Tweede Kamer?

  • Datum: .

zondag 8 april-2007
Wat in het vorige Van God losse Actueeltje staat geciteerd geldt voor vele fundamentalistisch Roomsgelovigen nog precies zo. Het bezit van het Rode Boekje van de Seksuele Revolutie was overigens voor de R.-K. jongere niet zonder risico. Als scholier ermee betrapt worden gaf op katholieke scholen aanleiding tot zware sancties en zelfs uitsluiting.
Wie tekeergaat over de achterlijkheid van landen met een islamitische cultuur kan zich beter eerst maar eens realiseren dat het nog maar héél kortgeleden is dat niet alleen alle fatsoenlijke vrouwen in Nederland met een hoofddoek rondliepen, maar óók dat toen niet alleen de rechten in de leer maar (vrijwel) alle katholieken dingen heel normaal vonden waarvoor we tegenwoordig met spoed het busje bellen.

Op het adres Lange Putstraat 44 in Den Bosch is de kerkelijke rechtbank van het bisdom, het Officialaat, gevestigd. In een nog niet zo heel erg grijs verleden gaf vanaf dat adres de Nationale R.-K. Commissie voor Jeugdwerklozenzorg een nuttig werkje uit, het “Levenscompas voor Katholieke Meisjes die in Moeilijke Omstandigheden Leven en Arbeiden”. Mag je als vrouw tijdens een verkrachting je slechts verweren op zodanige wijze “dat zij haar aanrander niet doodt of hem ernstige verminkingen toebrengt”, onder omstandigheden waarin van verkrachting geen sprake is maar slechts van iemand die in stervensnood onmiddellijk medische hulp nodig heeft, mag je die rustig wél laten creperen.
Onder het kopje “Wat te doen bij een ernstig ongeluk?” staat dat Katholieke Meisjes d.i.M.O.L.e.A. bij voorkeur wel E.H.B.O. dienen te verlenen en: “Zorg in ieder geval een dokter te waarschuwen.” Maar dan, je gelooft je ogen niet: “Maar zorg toch nog eerder voor zijn ziel. Probeer dus éérst een priester te bereiken in de dichtstbijzijnde pastorie of klooster (...)”. Voorts wordt aangeraden bij de stervende neer te knielen “en zeg dicht bij zijn oor mooi en duidelijk enkele korte schietgebeden”, waartoe van allerlei opbeurends wordt gesuggereerd zoals onder (veel) meer “Lieve Heer, vergeef me mijn zonden” en “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.” Elders in het werkje is een groot aantal andere (schiet)gebedmogelijkheden opgenomen waaronder: “Geestelijk Vat, bid voor ons”, “Eerwaardig Vat, bid voor ons”, “Heerlijk Vat van Godsvrucht, bid voor ons” en nog een onwaarschijnlijk aantal andere Holle, pardon, Heilige Vaten tot Welke gevoodood kan worden.

Hallo, ís u daar nog, snerend over die achterlijke islami’s die nog in de duistere Middeleeuwen verkeren? En het vasten van de baarden en burka’s, dat doen van de weeromstuit steeds meer gelovigen met een andere religieuze achtergrond ook weer. De katholieken voegen daaraan nog een spannende extra dimensie toe, want een Werkelijk Enig Ware Gelovige mag de godganse Aswoensdag voor paal lopen met op het voorhoofd een fors kruis van as dat daar door een priester op gestempeld is. Overigens is (onder meer) Aswoensdag in de meest recente versie van het Roomse kerkelijk wetboek als algemeen verplichte vastendag voorgeschreven. Maar aan voodoo doen we niet, in Nederland!

  • Datum: .

zaterdag 21 april-2007
Zingen behoort tot de geneugten die door de Heilige Moederkerk aan katholieken genadiglijk wel worden toegestaan. De huidige Stellvertreter galmde in zijn jeugd uit volle borst de refreinen mee: “Wir sind die Hitlerjugend, Und helfen euch befrei’n, Wir stehn mit unserm jungen Blut für Volk und Heimat ein!” en na het verheffende “Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not” schalde het “und die Fahne führt uns in die Ewigkeit! Ja die Fahne ist mehr als der Tod!” De ene aanbidding en eeuwigheid of de andere, wat scheelt het?
Ook mogen de Enig Waren een complete negotie rond wonderen voeren. Wie zich daar weinig bij voor kan stellen denkt maar eens aan de handel in relikwieën of loopt binnen bij roofmulti Xenos om daar suikerzoete Maria- en Jezuswindlichten en andere relikul te bekijken. Voor de heidenen en Niet Waren die zich nu afvragen “Wat ís een wonder in godsnaam voor een ding?” een voorbeeld: op 15 maart 1345 zou er het Mirakel van Amsterdam zijn geweest. Een doodzieke man liet een priester roepen. Na het eten van de hostie, voor niet-katholieken een soort flippo van ouwel maar voor de paapsen een hapje Jezus (want er wordt niet alleen flink in Hem gespijkerd, maar ook stevig van genast), geeft hij echter over. Het braaksel verdween in het haardvuur waarin de hostie onbeschadigd bleef zweven. Een vrouw stak haar handen in de vlammen, greep de gebakken uitvoering van Jezus bij de Lurven om Hem ongeschonden uit het vuur te halen zonder haar handen te verbranden (tsjakka tsjakka halleluja!) en legde het bakseltje in een kist. Het wonder ráákt niet op, want nadat de hostie door een priester van de Oude of Nicolaaskerk werd opgehaald keerde deze op wonderbaarlijke wijze tot driemaal toe in het huis van de man terug. Zeker tegenwoordig denkt een normaal mens dan dat zoiets gebeurt, simpelweg omdat het nageslacht van Maria, Duif, Aartsengel, God en wellicht ook nog ergens haar vent Jozef het braaksel van de zieke man wel prettig vond om in te vertoeven; zo vreemd wórdt je ook wel als je via een dergelijke samenwerking tot stand komt! De middeleeuwers echter reageerden met een plechtige processie en zochten er van alles meer achter, waarna het jaar erop door bisschop Jan van Arkel de hele gebeurtenis tot wonder werd uitgeroepen. (Een goedlopende bedevaartplaats was en is een goudmijn.) Nog steeds lopen elk jaar in maart vele duizenden de nachtelijke Stille Omgang.

Tegenwoordig is er niet zo heel veel open vuur meer in huis, maar wie toch graag de hoofdpersoon wil worden in een soortgelijk mirakel hoeft dankzij KRO’s Mikro Gids niet te wanhopen. Onder patronage van Sint Boretti, beschermheilige van de vuilophalers, promoot het blad als puzzelhoofdprijs een “Schitterende Design Afvalunit, verkrijgbaar in elke RAL kleur, dus als u ’m in roze of baby blauw wilt ontvangen dan kan dat!” Heel praktisch van de KRO nu kloosters vrijwel nooit meer een draaideurbakje voor vondelingen hebben. Met een waarde van 595 euro is deze Boretti-vullisbak, want dat is het natuurlijk doodgewoon, voldoende representatief als afvaltabernakel voor een uitgekotste hostie. Bij voorkeur dan wel een bij de prijs passende bladgouden vuilniszak erin, voor het overige: “is geschikt voor normale vuilniszakken.”
De afvalmastodont ziet er op de foto helaas niet naar uit dat-ie in een gewoon huis past, maar misschien wint een dakloze de hoofdprijs wel en kan erin gaan wonen. Bij de KRO en Mikro Gids zijn ze zo van God los dat ze nog nooit van zulke problematiek en voedselbanken hebben gehoord en dus maar vullisbakken met dergelijke prijzen promoten!

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch