Skip to main content

maandag 9 april-2007
In zijn brief van 16 februari jl. aan het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie (CU) had de ongeruste kiezer de door hem geprinte, uitgeknipte en opgeplakte zes op één na (en die ene was bloot méér gekleed geweest dan door wat haar “bedekte”) geheel blote meiden van het Beetsterzwager koetshuisformatiehotel Lauswolt niet voor niets bijgesloten. Om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen zijn wellicht de dames tot op hun toppen en in hun dalen uitgebreid en met rode konen bestudeerd door de bestuursleden en de directeur van het partijbureau. Namens het CU-Landelijk Bestuur gaat directeur partijbureau H.J. van Rhee er per vrijwel kerende post bij brief van 21 februari jl. van uit dat de nieuwbakken programmaminister voor Jeugd en Gezin (strenge) mr. André Rouvoet niet nachtenlang met de monitor heeft liggen spelen. Onder weglating van de gebruikelijke beleefdheidsfrases navolgend de integrale weergave van de brief:
“De locatie Beetsterzwaag voor de formatiebesprekingen was een keuze van formateur Wijffels. U mag ervan uitgaan, dat daar lang en stevig onderhandeld is over een te sluiten regeerakkoord.
De precieze entourage in het Friese koetshuis kennen wij niet, maar er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat onze onderhandelaars daar niet conform christelijke waarden en normen op gereageerd hebben.
Niemand ontkomt overigens in deze geërotiseerde maatschappij aan ongewenste confrontaties. Het komt aan op de manier waarop je daarmee omgaat. En nogmaals, wij hebben wat dat betreft het volste vertrouwen in onze politici.
Wij vertrouwen erop u hiermee enigszins te hebben gerustgesteld.
”

Wat CU-politici doen met hun doordat “overigens niemand in deze geërotiseerde maatschappij aan ongewenste confrontaties ontkomt” opgelopen frustraties is helaas duidelijk: minder gefrustreerden lastigvallen met religieuze fantasterij, hen (in afwachting van het hiernamaals waarin die heidenen nog wel anders zullen piepen) het leven hier op aarde alvast zo zuur mogelijk maken en ze achtervolgen en duperen met benepen wet- en regelgeving op alle terreinen waarop mensen wel eens ontspannen en vrolijk door het leven zouden kunnen dreigen te gaan.
J&G-ridder Rouvoet zelf was minder vlot in de postafhandeling. De eeuwig lachende breedbekkikker kreeg dan ook een stevige rappelbrief voor zijn kiezen. Uit (veel) meer in dit rappel: “Mijn eerdere d.d. 16 februari jl. aan U gezonden van twee bijlagen voorziene brief opende ik met de zin: ‘De eerste minister voor Jeugd en Gezin, nou, dat belóóft wat!’ vanwege de vunze blootplaatjes die aanwezig blijken op de website van het Bilderberg-hotel Landgoed Lauswolt in welks koetshuis mede U de kabinetsformatie inleidde (of hoe ik dat ook precies dien te benoemen). En nu blijkt dus óók nog eens, naast dat U dergelijke naar voos bederf riekende oorden tot zelfs nachtelijk frequenteert, dat U klaarblijkelijk niet het toch hoogst elementaire fatsoen kunt opbrengen om een brief van een burger die zich daarover op een hoogst beschaafde manier zorgen maakt, te beantwoorden. Nou, dat belooft inderdáád wat!” De Programmaminister voor Jeugd en Gezin schoot in actie. Derhalve: wordt vervolgd.

  • Datum: .

zaterdag 7 april-2007
Minstens één kiezer heeft na het lezen van de Kleintje Muurkrant Actueeltjes “De formatie”, meer in het bijzonder de aflevering “Beetsterzwager blote meiden”, een ongeruste brief gestuurd aan het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie (CU) alsook aan de kersverse programmaminister voor Jeugd en Gezin persoonlijk. Vervolgens smeekte men met succes een godswonder af: Kleintje Muurkrant publiceert nu bijna net zo snel uit de ontstane briefwisseling als de deelnemers zelf van elkaars brieven kennis kunnen nemen.
De brief aan CU-bestuursvoorzitter P. Blokhuis opende met: “Naar ik ten diepste hoop en vooralsnog bereid ben aan te nemen zult U mijn mening delen dat uit een zich in een nest van decadentenkrentenbollen wentelende Jezebellenbroei niets goeds kan voortkomen.” In de drie volle kantjes A4 is weinig gristelijke naastenliefde te bespeuren. Over de redactie van “Kleintje Muurkramp” schreef de verontruste kiezer: “(...) wat een bende losgeslagen anarcho-stalinisten is dát!!! Nou, nou, nou, daar kan elke heiden en elke moslim-fundamentalist nog een heel wat steviger punt aan zuigen dan de toch niet geringe die ik als jochie van ’n jaar of acht aan mijn stroopsoldaatjes (alweer zo’n stuk teloorgegaan Hollands Erfgoed!) wist te likken. (Krijgt U als U aan stroopsoldaatjes denkt nou niet ook ineens zo’n onstuitbare trek in duimdrop? Jammer toch dat dat allemaal weg is, hè, en ook wel nooit meer terug zal komen – nee, Turks Fruit is het wat de minaret heden ten dage slaat, indertijd lachte iedereen ons uit toen enkele andere gemeenteleden en ik bij de Haagse Passage-bioscoop waarschuwende teksten over die zedenverwilderende en moraal¬vervagende film van Jan Wolkers uitdeelden. Nou, we zíén wat ervan gekomen is, de jihad! (...)”
André Rouvoet kreeg er in de aan hem gerichte brief van langs tot in het P.S.: “Bent U nu het ministerschap lonkt ineens vergéten dat er tegenwoordig in Nederland voedselbanken en gaarkeukens bestáán? Voor het tarief van één van Uw ‘overnachtingen’ kunnen meerdere gezinnen op een minder-dan-bestaansminimum wékenlang heel wat beter eten dan zij tegenwoordig doorgaans helaas gewend zijn. Uw eigen uitspraak dat ‘de overheid altijd een zedenmeester is, maar dat het slechts de vraag is welke zeden zij meestert’, is plotsklaps blijkbaar geheel tegengesteld interpretabel. Maar wél plaatsnemen in het comité van aanbeveling voor de Nationale Gebedsdag of even overvliegen naar Washington USA voor het National Prayer Breakfast. Dat is toch juist de schíjnheiligheid waar wij vanuit onze Christelijke achtergrond zo tégen zijn...?!”
Hoewel van Normen en Waarden vonden noch het Landelijk Bestuur van de CU noch de nationale Jeugd- en Gezinsvoogd Rouvoet het nodig in hun reacties ook maar met één letter op het zojuist geciteerde in te gaan, laat staan te verzoeken om in het vervolg zaken als het “Hollands Erfgoed” en “de jihad” plus zo nog het een en ander buiten de correspondentie te laten. Waarop wél werd gereageerd was het zestal via de site van het koetshuisformatiehotel door de briesende kiezer geprinte en uitgeknipte “fijne vleeswaren”, opgeplakt op een afgedekt A4’tje waarop in grote letters: “WAARSCHUWING: Dit schutblad dekt onderliggende zedenverwilderde (bijna) blote ‘dames’ af!!!” Lees binnenkort hoe de Grote Hoeksteen voor Jeugd en Gezin “mijn medewerkers” achter de Beetsterzwager blote meiden aan het internet opjoeg tot in de naaktste krochten van koetshuisformatiehotel Lauswolt.

  • Datum: .

woensdag 11 april-2007
Het moet een ChristenUnieke situatie zijn geweest, André Rouvoet die medewerkers vraagt om voor hem op het internet een aantal blote meiden achterna te gaan en over de resultaten van die jachtpartij aan hem te rapporteren. Navolgend de persoonlijke brief d.d. 2 april jl. van de programmaminister voor Jeugd en Gezin aan een ongeruste kiezer:
“Ik dank u voor uw schrijven d.d. 16 februari, dat u hebt verzonden aan de Tweede Kamer. Uw brief is meeverhuisd nadat ik in het nieuwe kabinet als minister ben aangetreden. De beantwoording heeft daardoor enige vertraging opgelopen, waarvoor mijn excuses.
In uw brief wijst u erop dat via de website van het hotelcomplex Lauswolt te Beetsterzwaag, waar een deel van de formatiebesprekingen hebben plaatsgevonden, aanstootgevend beeldmateriaal te vinden is. Ik was mij hiervan niet bewust voordat uw brief mij daarop attendeerde.
Ik begrijp uw bezorgdheid naar aanleiding van de negatieve internet-publicatie waardoor u op dit feit werd geattendeerd. Tegelijk ben ik van mening dat deze publicatie getuigt van weinig oprechtheid en als vooropgezet doel heeft om de betrokkenen – waaronder ikzelf – in een kwaad daglicht te stellen. Ik reken er daarom op dat u het met mij eens bent als ik de gebruikte toon en kwalificaties in de betreffende column ver van mij werp.
Mijn medewerkers hebben overigens uitgezocht dat de foto’s – die ook door u waren bijgevoegd – te vinden zijn via een link naar het bedrijf (Bergman beauty care) dat de producten levert voor schoonheidssalon (‘wellness centre’) van Lauswolt. Er is dus geen direct verband tussen het hotel en dit fotomateriaal. De sfeer van het hotel heb ik als uiterst correct en ingetogen ervaren. Het lijkt mij dan ook ongepast om aan dit uitstekende hotel kwalificaties te verbinden als ‘vunzig’ of wat dies meer zij. Het treft mij pijnlijk als u in uw brief mijn integriteit als christen-politicus in twijfel trekt. Voor mij staat in alles wat ik doe voorop dat het dienstbaar mag zijn aan God en mijn naaste. Ik vertrouw erop dat mensen mij hierin willen steunen.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet, De Minister voor Jeugd en Gezin, (ondertekend:) mr. A. Rouvoet.
”

André Rouvoet in een onverwachte rol als propagandaminister voor een op gemeenschapskosten bezocht “uitstekend hotel” dat van hem uiterst “correct en ingetogen” best blote meiden mag tonen via de hotelwebsite. In zijn “Stichtelijke Uren” verwoordde predikant en hoogleraar kerkgeschiedenis Nicolaas Beets een dergelijke opstelling treffend: “Een farizeeërshart bij een tollenaarshouding”. Over andersdenkenden kunnen immers in een brief aan de Man Van Normen En Waarden grove kreten geslaakt, enge nationalistische gevoelens mogen geuit, smerige opmerkingen over de islam: geen probleem, onderbouwde kritiek op verspilling van gemeenschapsgelden wordt geheel genegeerd, maar een hotel dat hem toevallig erg bevalt en de eigen “integriteit” worden wél uiterst gedecideerd verdedigd op een wijze die volledig haaks staat op de ChristenUnie-hetze tegen de Utrechtse bikiniposter. Het is duidelijk dat André Rouvoet wel met veel genoegen overnacht in Bilderberghotel Lauswolt, maar zijn strings en de lingerie voor mevrouw Rouvoet niet bij Hunkemöller haalt. Zo’n gebrek aan principevastheid belóóft wat voor het programma van deze programmaminister. Hoezee ehh  halleluuuujaaaahhhhh de VOC!!

  • Datum: .

donderdag 18 januari-2007
Uit alle macht doen CDA, PvdA en ChristenUnie hun best het stemvee ervan te overtuigen dat het door Balkenende, Bos en Rouvoet in een Bilderberg-veelsterrenkoetshuis politiek van bil gaan om een staatkundig gedrocht te kunnen baren, van deze staatsruifvreters een welhaast bovenmenselijke krachtsinspanning verlangde. Geen “achterkamertjes”- of “torentjes"overleg meer, zoiets ligt al enige tijd niet goed in de markt, nee, de spindoctors praten ons via de media aan dat tegenwoordig een karossenopslag van niet geringe stand een noodzaak is bij het formeren van een kabinet. Bilderberg-hotel Landgoed Lauswolt over zichzelf en de eigen faciliteiten:
“(...) een van de mooiste van Nederland; ruime kamers met een grote keuze aan suites, een compleet wellness centre en de vooraanstaande Golf & Country Club gelegen naast het hotel. (...) U proeft het vast en zeker: hier regeert de goede smaak.” In ieder geval niet de regering, want die moet nog gevormd worden. “(...) trek baantjes in het riante binnen- of buitenbad. Kom helemaal tot uzelf in het luxueuze Wellness Centre met sauna, kapsalon, solarium en Turks stoombad. (...) Ideaal voor gelegenheden die gevierd dienen te worden in stijl.(...) Groepen die extra privacy wensen, maar niets van de luxe willen missen, kunnen ook terecht in het zeer chique koetshuis in Oud-Engelse landhuisstijl.” Geestig is wel dat een minister-president in huis ook niet altijd gunstig hoeft uit te pakken, hotel-restaurant De Heeren van Harinxma (een ontbijtje begint bij twintig euro, maar daarbij krijg je, naast een scala aan overige heerlijkheden, sappen en dranken, ook “de zeven echt onderscheidende onderdelen: onze Parijse roombotercroissant, het krenten-rozijnenbrood, de huisgerookte of gemarineerde zalm, sappige kalfsworstjes, een ambachtelijke boerenham, biologische muesli én cruesli” – er zijn voedselbanken die het niet dagelijks uitdelen - is net de enige Michelin-ster ontnomen. Zouden de prominente gasten met het eten hebben gegooid? Of zouden er misschien zelfs vlekken op het tafellinnen zijn gekomen door de opwinding over de plaatjes van de uiterst verleidelijke bijna of geheel moedernakend fijne vleeswaren die via de Lauswolt-hotelwebsite bekeken kunnen worden? Kennelijk zijn die vlak in de buurt beschikbaar: bij “ons totaal vernieuwde Wellness Centre, The Art of Beauty, La Prairie” waar “u kunt genieten van allerlei behandelingen (...) Zo verwennend en relaxend, dat spanning en stress wegvloeit.” Zelfs aan de verlangens van de zwaarste masochist kan blijkbaar tegemoetgekomen worden: de laatste blote nimf in het rijtje torst boven haar hoofd iets dat verdacht veel lijkt op het blad van een reuzenberenklauw!! (Zou dat dan tóch waar zijn, die verhalen over steile gristenen en zelfkastijding? Onze toekomstige regeerploeg die vooraf alvast boete doet voor toekomstige nog verder gaande zelfverrijking en nepotisme?!) Voor wie het zich allemaal niet voor kan stellen en ook om misverstanden in deze te voorkomen, mensen kunnen zich immers maar het beste zelf een oordeel vormen over zulke dingen, even hier klikken en je kunt alle “Normen en Waarden” zo bekijken, de overdadige luxe en zelfs de blote juffrouwen als je even doorklikt via de knop "Wellness" in de menubalk. En via deze link wordt de decadentie waar de “bezuinigers” in spe zich op kosten van de belastingbetaler graag in wentelen door middel van foto’s nog duidelijker aan de kaak gesteld.
Deze “gristenen”en “socialisten” beschikken over zát en zwaar beveiligde vergaderruimte met alle faciliteiten en dan is het dus niet “nodig” dat zij ten koste van enorme bedragen in een dergelijke pret-omgeving gaan “vergaderen”. In casual, dat wel, altijd handig als je even wilt gaan zwemmen, golfen of van allerlei behandelingen wilt genieten. Hoezee de VOC!

  • Datum: .

woensdag 24 januari-2007
Toch had JP de MP op 10 januari tijd genoeg om persoonlijk een brief te beantwoorden. De afzender verzoekt hem bij de Belgische regering te willen vragen naar de mogelijkheden om een bepaald familiekasteel (terug) in handen te krijgen. Andere aspecten zijn echter belangrijker. De minister-president: “(...)u schrijft mij naar aanleiding van de campagne in aanloop tot de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november jl. Van de in uw brief verwoorde opvattingen heb ik kennisgenomen.” Wouter Bos, waarmee Jan Peter Balkenende zich pas nog in een veelsterrenkoetshuis opsloot om te verbroederen, mag van hem onbelemmerd een “politieke dombo” worden genoemd, “nog véél dogmatischer dan die van stalinistische komaf zijnde Marijnisschov (die in zijn geliefde Noord-Korea allang aan zijn rooie darmen aan een lantaarnpaal had gebungeld [...])” en “dit politieke jammerhout”. Het Leidse blad “De Fabel van de illegaal” c.q. de uitgevende organisatie worden achtereenvolgens uitgemaakt voor “uitzonderlijk jankerig”, een “weg-met-minister-Verdonk-kommer-en-kwel-verhalen-club”, “kleinzielig pesterig”, “Kinderachtig”, “flauw volk” en “Fabeltjeskrant”. Enkele opvattingen van de briefschrijver over Balkenendes beruchte VOC-speech: “(...)dan snap ik ook werkelijk niet waarover al die Surinamers en hun organisaties en (zelf bloed-!)rode kompanen zich zo opwinden”, hij voert een Surinamer op die “helemaal uit zijn kroeskop ging over Uw toespraak” en zelfs staat erin: “(...)Moet ik me er dan soms óók voor schamen dat mijn zo sociaal betrokken en uiterst zachtaardige grootvader in Nederlands-Indië een stuk beschaving trachtte bij te brengen aan wilden die maar al te vaak nog in het Stenen Tijdperk leefden? (...)” Nog een rechtse directe: “(...)maar probeer dát maar eens over te brengen op de hórden heidenen en erger die er tegenwoordig rondlopen in ons mooie land!” Over Afghanistan: “Belachelijk zoals iedereen zich ineens opwindt over die ‘martelingen’ door onze jongens in Afghanistan! Prima zoals U en minister Kamp in deze kwestie de rug gestrekt houden!! Martelen mag niet, dat is ook mijn mening, maar een beetje met water gooien, pfoe, het zóú wat!! (...)”
De premier heeft dus “kennisgenomen van de in uw brief verwoorde opvattingen” om daarna zijn persoonlijke antwoordbrief te beginnen met “Geachte heer (...)” en af te sluiten met “Hoogachtend”, waartussen hij zich op geen enkele wijze distantieert van de zojuist weergegeven opmerkingen in en de toonzetting van de aan hem gerichte brief en gaat, vanuit het kennelijk binnen zijn “Normen en Waarden-”patroon vallen van het geciteerde, doodleuk over tot het zakelijk beantwoorden ervan. Zelfs de zin: “Mét U roep ik: ‘Hoezee de VOC!!’” blijkt bij Jan Peter Balkenende op geen enkele weerstand te stuiten, terwijl bij ieder ander die deze kreet hoort wel meteen allerlei uiterst akelige associaties opdoemen.
De minister-president noemt “De Fabel van de illegaal” tweemaal en merkt daarbij uitdrukkelijk op: “Overigens wil ik u erop wijzen dat de ‘De fabel van de illegaal’ een gefingeerde tekst heeft afgedrukt en dit geen weergave is van een toespraak zoals ik die uitgesproken zou hebben.” Het zal duidelijk zijn dat die door Beterweter gepersifleerde Houzee-... ehh... Entschuldigung... Hoezee-speech de moeite waard is: klik hier.

  • Datum: .

maandag 22 januari-2007
Jan Peter, we zullen het ermee moeten doen, maar wie herinnert zich niet met weemoed zijn meer illustere gristelijke voorganger de onverschrokken Hendrik Colijn, op welke Westerling avant la lettre en zijn mede-oorlogsmisdadigers het volgende loflied werd geschreven:

Wilhelmus van Nassaue,
ziet gij dien heldenstoet?
Zij schoten op de vrouwen
en drenkten ’t land met bloed.
De kwasten der banieren
zijn darmen van een kind.
Licht dat ge aan hun rapieren,
nog vrouwenharen vindt.


Colijn in een brief aan zijn vrouw: “(...) Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ’t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen.” Het “onaangenaam werk” was voor bevelvoerend officier Colijn zo “verschrikkelijk” dat deze zich tijdens de slachting maar omdraaide om een sigaar op te steken. Als beloning kreeg deze gepatenteerde ploert naast de eresabel voor betoonde dapperheid allerlei hoge onderscheidingen, werd meermalen geridderd en uiteindelijk zelfs vijfmaal minister-president. Wouter Bos zal het wat zijn vooruitzichten betreft beslist deugd doen dat ook Hendrik Colijn, in de tijd dat deze moordmultinational nog Bataafsche Petroleum Maatschappij heette, vele jaren actief was voor olieboer Shell tegen het in de jaren ’10 en ’20 van de vorige eeuw astronomische jaarsalaris van negen ton. Moorden en roven lóónt. In zijn jongere jaren was de niet zo Brave Hendrik met forse schulden bij sigarenhandelaar en drankboer overigens net zo’n pretletter als George Bush jr., terwijl de met zijn nicht getrouwde zogenaamd zo rechtlijnige gristen Colijn er evenmin voor terugschrok om als ruimschoots 65-plusser een affaire met een 35-jarige Duitse te beginnen, door de Sûreté (onder nog meer) ervan verdacht een Duitse spionne te zijn (roept daar iemand: “Hup Remkes!”?). Wie meer wil weten: klik hier en hier.
Bij de huidige stand van de militaire technologie, met een schaalvergroting ten opzichte van het moorden maar desondanks veel afstandelijker “clean”, kan het hooguit gebeuren dat Jan Peter Balkenende eventuele vrouwenharen aan zijn rapier op geheel andere wijze oploopt dan Hendrik Colijn, diens Duitse bijzit even buiten beschouwing gelaten. Nee, bij Balkenende zullen we ons ermee moeten behelpen dat hij zijn te pas en te onpas voor de politieke PR misbruikte Amélie naar eigen Normen-en-Waarden-believen de leerplicht laat ontduiken. Nu we het toch over deze Oilily-larf hebben, zo druk had JP de MP het nou ook weer niet met zijn Beetsterzwager koetshuisformatie dat hij niet bijtijds achter de hotelwebsite met blote meiden vandaan kon komen om thuis haar verjaardag te vieren. Zou er een extra cadeautje zijn: “Uit jouw klas zal pappa geen kindertjes laten deporteren, hoor”? Wat zou regeringsvolk zoals hij en Kampf en Razzia Rita nou toch tegen hun kinderen en/of nichtjes en neefjes zeggen als er gevraagd wordt waarom er meer dan een halve eeuw na de Duitse overheersing weer razzia’s en deportaties plaatsvinden? En waarom er weer bommen gegooid worden waardoor andere kindertjes hun mamma’s en pappa’s kwijtraken of zelf doodgaan of verminkt raken? “Ga maar rustig slapen”, waarschijnlijk

  • Datum: .