Skip to main content

Tussen premies en piraten (054)

28 februari 2017

dinsdag 1 mei-2012
In de vorige aflevering tilden wij de dooie zeerol naar buiten die de ASR-bonzen november vorig jaar door befkantoor Derks, Star, Busmann bij elkaar hadden laten broddelen om te ontkomen aan een getuigenverhoor in de ellendige zaak rond PSL.
Geheel in de truttige traditie van Facebook vonden we het leuk om aan de door ASR listig in de berm gemanouvreerde PSL-voorman Jos Lindhout om een reactie te vragen. Open doel. Komt ie:

"Geachte heer,
Nav uw vraag te reageren op de recente publicatie van het verweerschrift van ASR iz verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor zoals gepubliceerd in aflevering 49 het navolgende:
De leugens en valse aantijgingen zoals opgenomen in het verweerschrift richting de persoon van ondergetekende en de persoon van de zeer integere accountant zijn werkelijk mensonterend.
Ik zal mij hier beperken tot het geven van een korte reaktie, alsmede inzage geven iz mijn reaktie welke ik (nav kennisname mbt inhoud van het verweerschrift van ASR) per mail verstuurd heb aan de heer J. Baeten alsmede de voor ASR optredende advocaat, de heer L. Bohmer.
U heeft mijn toestemming deze mail integraal te publiceren daar ik de vergaande lasterpraktijken alsmede flagrante leugens van ASR inmiddels meer als beu ben.
Omdat het verweerschrift dusdanig veel (aantoonbare dmv documenten/getuigenissen) onwaarheden vermeldt, zal ik ism andere gedupeerden in een later stadium puntsgewijs de stellingen gaan ontkrachten.
We praten hier over een procedure van een tweetal crediteuren welke ASR aansprakelijk gesteld hebben mbt het door ASR (ook bevestigd door de directie/aandeelhouders van Hestia) gearrangeerde faillissement.
Weliswaar reeds daterend van maart 2005, maar nadien zijn er dusdanig veel schokkende feitelijkheden naar boven gekomen mbt de zeer dubieuze rol van ASR/ASAM in dit faillissement dat crediteuren schijnbaar moeilijk hen (soms) substantiële verlies kunnen cq willen nemen.
U heeft inmiddels voldoende informatie cq documenten gekregen van een groot aantal personen, waaronder nb (vergaande) verklaringen van de ex Hestia directie cq aandeelhouders.
Zeer frappant in deze is dat ASR geen melding maakt van dit laatste feit en het nu doet voorkomen alsof alleen ondergetekende samen met zijn accountant louter en alleen voor persoonlijk gewin de troepen aanvoert.
Dit laatste vormde mede de aanleiding voor uw feuilleton “tussen premies en piraten”.
Uiterst lachwekkend is het door ASR gebruikte statement dat ondergetekende zelfstandig alle pers cq websides aanschreef om over deze materie te publiceren.
Ik kan U mededelen dat juist ondergetekende, dit mede gezien de (grote) belangen van derden in deze, juist altijd een “pas op de plaats” mbt publiciteit gemaakt heeft !
Mede als adviseur van PSL Capelle BV alsmede mijn ex personeel iz de “verdwenen” pensioengelden, heb ik inderdaad bij herhaling getracht tot een dialoog met ASR te komen iz een feitelijk correcte weergave mbt het ronduit schokkende “beleid” van met name 1 persoon binnen ASR nl. de heer Beumer.
Bedrijven en personen worden op een werkelijk mensonterende wijze de afgrond ingedreven, louter en alleen om de carriere van de heer Beumer te redden.
Deze ronduit criminele gedragingen, incl het introduceren van zeer duistere personen/netwerken bij nietsvermoedend intermediair, leken ons niet passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid welke een maatschappij zoals ASR nu eenmaal heeft.
Vele verzoeken cq bewijzen van zowel ondergetekende, crediteuren alsmede ex- personeel zijn de afgelopen jaren verzonden naar de RvB.
Nooit kwam er een reaktie van de zijde van de eindverantwoordelijken binnen ASR.
Men accepteerde cq accordeerde schijnbaar dit “beleid” in de veronderstelling dat men veel geld (en dus macht) heeft om het “balletje” uiteindelijk (zoals zo vaak) hun kant te laten oprollen.
Dit laatste is een grote misvatting gebleken, waardoor men zich nu geroepen voelt om mensen persoonlijk (en eindelijk eens direct) aan te vallen.
Dit laatste inclusief ondergetekende, welke in deze procedure nb niet eens partij is !
Ik wil het hierbij even laten en kom later bij U terug met een zeer uitvoerige reaktie (incl bijbehorende documentatie) op de door ASR geventileerde stellingen zoals omschreven in het “verweerschrift”.
Overigens zij vermeld dat het volledige (faillissements) dossier inmiddels ook bij de daarvoor bestemde instanties onder de aandacht gebracht is en binnenkort na completering incl uitvoerige documentatie cq getuigenissen overgedragen zal worden.
Ook hier kan dan op objectieve wijze beoordeeld worden hetgeen nu daadwerkelijk de oorzaak van het faillissement was incl. de (daadwerkelijke) rol van ASR hierin.
Daar mag dan iedereen op objectieve wijze zijn of haar oordeel over geven.
Eerlijker en rechtvaardiger kunnen we het niet maken !

Met vriendelijke groet,
Jos Lindhout mede namens een aantal andere gedupeerden
".

Dat wordt dus zandzakken voor de deur. Wij zijn er klaar voor. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten