Skip to main content

Kafka in Zeist (006)

11 januari 2017
Hits: 640

woensdag 18 maart-2009
Wij verlieten u en Kafka op 19 februari jl. Voor wat snuffelwerk. En op 5 maart wendden wij ons met een flink neusje vol opnieuw tot Roland Beenen, hoofdastronaut bij de produktgroep Ruimte van de gemeente Zeist. Komt ie:

"Wij hebben ons oor te luisteren gelegd bij de provincie. Inmiddels hebben wij ons oor weer terug met de bijbehorende info. Ten aanzien van de toverformule werd ons verzekerd dat die niet bedoeld is om het bestemmingsplan van een gebied te pas en te onpas te wijzigen ten behoeve van 1 pand cq. de wensen van 1 individu. Verder is bij de provincie in het betrokken jaar 1997 niets gepasseerd met betrekking tot voornoemde procedure ten behoeve van de huisvesting van De Terp. Dat sterkt ons vermoeden dat het zwaaien met het toverstokje juridisch gezien niet helemaal volgens de regels heeft plaatsgevonden. Maar misschien is dat ten onrechte en kunt u ons van het tegendeel overtuigen".

Dezelfde dag nog werd de bal uit Zeist geretourneerd. Komt ie weer:

"Op grond van de voorschriften van het toenmalig geldende bestemmingsplan Bosch en Duin is een standaardbepaling opgenomen ten aanzien van de toverformule. Deze bepaling week niet af van de andere toverformule bepalingen die in den lande werden gebruikt. Op grond van de voorschriften waren B en W bevoegd om middels een vrijstellingsprocedure deze bepaling toe te passen. Het is ook gepubliceerd in de Nieuwsbode (plaatselijke krant in Zeist). Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend en is vervolgens vrijstelling verleend. Op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan was het niet nodig de provincie Utrecht te informeren. Het bestemmingsplan waar deze bepaling op is gebaseerd is ook goedgekeurd door de provincie Utrecht.
Ten aanzien van het standpunt van de provincie dat de toverformule niet voor individuele percelen zou worden gebruikt ben ik het niet met u eens. Het is juist het tegendeel. Wel is het zo dat de toverformule niet veel wordt toegepast. In ieder geval is de gemeente van mening dat de procedure correct is verlopen. De stukken zijn in het bouwdossier opgenomen. U kunt het bouwdossier inzien voor deze locatie en overigens voor alle locaties in de gemeente Zeist. Er zijn hier wel kosten aan verbonden
".

Open deur voor de satellietbewoners van De Terp. Hop, hop naar het gemeentelijk bureel en naar het lokale sufferdje. Naar aanleiding van die hopactie zonden wij op 16 maart de volgende missive naar Roland:

"Op uw aanraden hebben de bewoners inmiddels het bouwdossier [gratis, red. KM] doorgenomen. Zonder resultaat. Volgens hen geen woord over de toverformule. Verder hebben ze over het onderhavige ook niets kunnen vinden in de Nieuwsbode. Komt nog bij dat de Nieuwsbode in de betrokken periode nog niet werd bezorgd in Bosch en Duin. Daarnaast zou volgens een doorgestudeerde getuige de heer Terpstra naar eigen zeggen nooit tot aankoop van het perceel zijn overgegaan als hij niet zeker was geweest van de door de gemeente te voeren procedure, in casu het zwaaien van het toverstokje. Dat riekt sterk naar voorkennis en andere minder fraaie praktijken, zoals wij die kennen uit de vastgoedwereld en hier en daar al zijn omschreven in onze serie "Verdacht geknerp rond De Terp". Wij hebben niet de overtuiging dat deze mailwisseling verder tot iets zinnigs leidt, maar in ieder geval staat deze affaire daardoor wel geboekstaafd.
U hartelijk dankend voor uw bereidwilligheid om deze serieuze correspondentie te voeren, Hoogachtend, Jan Portein redactie Kleintje Muurkrant
".

Zo. Mocht u van dit alles pukkeltjes krijgen en/of andere crisisverschijnselen, dan kunt u zich liefst in groepsverband aanmelden voor een behandeling in De Terp te Zeist. Velen, onder wie een stel hoofdfiguren van de Bouwfraude, gingen u voor. Succes.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 januari 2017
Kafka in Zeist