Cold Turkey (037)

dinsdag 18 december-2007
Op 12 december 2007 is client, de Koerd Huseyin Baybasin, in de penitentiaire inrichting Alphen a/d Rijn "geisoleerd". Als reden is vermeld dat uit anonieme bron was vernomen dat client gedetineerden aan het ronselen was om te "ontsnappen". De directeur van de gevangenis moest echter tegenover mij toegeven dat over deze van het GRIP ontvangen berichten bij hem niets bekend was. De vraag welke gedetineerden in welke gevangenis Baybasin danwel aan het ronselen was om te ontsnappen, is tot op heden niet beantwoord.
Het is de zoveelste maal dat op grond van anonieme, volstrekt oncontroleerbare berichtgeving wordt getracht client monddood te maken middels "isolatie". Vanaf maart 1998 t/m december 2003 is client in de EBI geisoleerd geweest op grond van vergelijkbare, zelfs later nooit geverifieerde, informatie dat hij zou willen ontsnappen. Vervolgens is tot driemaal toe een nieuwe poging gedaan hem op deze wijze opnieuw te isoleren. De laatste poging lijkt succes te hebben. Client is vrijdagmiddag, 14 december j.l. overgeplaatst naar de landelijke afzonderingsafdeling in Vught. Hij verblijft daar 24 uur per dag alleen in een cel, zonder mogelijkheid van telefonische of andere contacten. Kleding en documenten zijn hem afgenomen. Zijn advocaat mag hij slechts van achter een glaswand spreken. De bewakers weigeren te antwoorden op vragen die niet in het Nederlands worden gesteld, ondanks het feit dat eerdere verzoeken van client om een cursus Nederlands te mogen volgen werden afgewezen, omdat hij 'illegaal' in Nederland zou verblijven.
Justitie heeft aangegeven voornemens te zijn client terug te plaatsen in de EBI, ondanks voorliggende psychiatrische rapportage dat zijn eerdere verblijf daar tot ernstige posttraumatische stress-stoornissen heeft geleid. Client heeft vanaf woensdag 12 december j.l. geweigerd voedsel aan te nemen. De reden hiervoor is dat hij in "isolatie" geen enkele controle meer heeft over het voedsel dat hem wordt verstrekt. Hij vreest voor vergiftiging. Deze hongerstaking is in de LAA echter gebroken door client in de kelder van het gebouw een smerige kruipruimte te tonen waar hij naakt in zou worden gegooid totdat hij weer zou eten. Deze dreiging vond plaats in aanwezigheid van een verpleegster van de medische dienst van de gevangenis.
Het bewijs dat clients veroordeling tot levenslang het resultaat is van een vanaf hoog politiek niveau in Turkije en Nederland geinitieerde "set-up", stapelt zich ondertussen op. In april van het afgelopen jaar diende Baybasin in dit verband reeds een strafklacht in tegen enkele (hoge) Nederlandse justitieambtenaren die bij de totstandkoming van deze "set-up" waren betrokken. Op korte termijn zal het Gerechtshof te Den Haag worden verzocht het Openbaar Ministerie te gelasten terzake tot strafvervolging over te gaan. Ook zal op basis van de nieuwe feiten een herzieningsverzoek worden ingediend bij de Hoge Raad.
Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe actie naar client toe een soort van laatste stuiptrekking is vanuit Justitie om de "droeve" waarheid in deze zaak bedekt te houden.

Bijgesloten treft u aan het schorsingverzoek dat op 13 december j.l. is ingediend bij de Voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing, tot opheffing van de opgelegde isolatie en mijn brief van dezelfde dag aan het GRIP van de KLPD over de kwestie. Dit verzoek is op 17 december jl. afgewezen omdat de beslissing tot 'isolatie' naar het oordeel van de Voorzitter niet zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om tot schorsing ervan over te gaan.

Adele G. van der Plas, Advocaat
Amsterdam, 18 december 2007

Cold Turkey

  • Hits: 374
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch