Octopussy (612)

15 oktober 2017
Hits: 1309

Zo. We hebben u even de tijd gegeven om onze laatste revelatie te laten indalen. Want het gebeurt niet elke dag, dat een Haagse godheid uit de outfit van Dijsselbloem in de bres springt voor een notaris, die aantoonbaar curieus rondscharrelt met de financiering van een kasteeltje in Frankrijk. En toch deed topambtenaar Ruud Beukers dat (1). Naar aanleiding van een anoniem kattebelletje. Zegt ie.
Om wat helderheid te scheppen in deze kom snert stuurde de bef van Joop van den Hemel op 9 augustus van dit jaar een oekaze aan het adres van FIOD-directeur H. van der Vlist en FIOD's anti corruptiebaasje P. van Leusden in Utrecht. Willen we u niet onthouden. Komt ie:

Tot mij heeft zich gewend Dr. J. van den Hemel ter zake het navolgende:
Zijn echtgenote is vanaf april 2017 verscheidene malen telefonisch benaderd door uw collega de heer R. Beukers via de telefoonnummers 06 1860240 en PRIVE. De heer Beukers deelde de echtgenote van cliënt mee “dat van die gronden van die notaris klopt niet”! De familie Van den Hemel is al jaren in procedures verwikkeld in een erfeniszaak tegen een tweetal notarissen en de weduwe van een derde notaris en is bij deze dus zeer alert! Daarom heeft de familie Van den Hemel op vakantie het besluit genomen hun zaakwaarnemer contact te laten opnemen met de heer Beukers (accountmanager Ministerie van Financiën, bron internetvermelding). Dit heeft geresulteerd in een tweetal telefoongesprekken: 2 augustus en 3 augustus jl., resp.11.15 en 11.00. Deze gesprekken zijn opgenomen en uitgewerkt door de zaakwaarnemer.
In het eerste gesprek deelt heer Beukers mee, zich voorstellende als FIOD-ambtenaar, dat bij hem is binnengekomen een anonieme brief, met de inhoud dat ene notaris J. van der Veen uit Dordrecht een Chateau in Frankrijk heeft gekocht. Cliënt vermoedt dat de gelden waarmee het Chateau is gekocht waarschijnlijk niet op reguliere wijze zijn verkregen, reden waarom door een anonieme aangever hiervan bij uw collega Beukers melding is gedaan. Het bevreemdt cliënt in hoge mate dat de heer Beukers vervolgens de familie Van den Hemel heeft gebeld om hen mee te delen, dat het gestelde in de brief niet klopt. Wellicht ter ontzenuwing van het gemelde in bewuste brief.
Het verslag is door de zaakwaarnemer aan mijn cliënt meegedeeld. Mijn cliënt was overrompeld en uitermate verbaasd. Wel deelde de heer Beukers mee, dat hij op eigen initiatief deze brief in de kast zou leggen en er niks mee zou doen. Hier volgde natuurlijk het tweede telefoongesprek van 3 augustus jl. op, waarin heer Beukers weigerde de zaakwaarnemer inzage in de anonieme brief te geven of een kopie aan hem ter beschikking te stellen. Mochten echter u en uw collega Beukers van mening zijn dat mijn cliënt auteur is van deze zgn. anonieme brief, dan beroept cliënt zich op Artikel 67 lid 2 letter c Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Zoals u bekend bepaalt dit artikel, dat de geheimhouding niet geldt tegenover degene van wie de informatie afkomstig is of namens wie informatie is gegeven. Daarom verzoekt cliënt u derhalve inzage te geven in de anonieme brief dan wel aan hem een afschrift ter beschikking te stellen.
Mijn cliënt deelde mij echter heel nadrukkelijk mee, dat noch hij noch een familielid deze anonieme brief heeft geschreven. Met de eventuele wetenschap over het bestaan van genoemd Chateau en de mogelijke herkomst van de gelden waarmee het is aangeschaft, is cliënt zich terdege ervan bewust dat gebruikmaking daarvan zijn procedures tegen deze notarissen zou vertroebelen en/of verzwakken!
Voor de familie Van den Hemel is het van groot belang te vernemen, uiteraard wie deze brief heeft geschreven, maar bovenal, waarom de heer Beukers de familie Van den Hemel heeft benaderd en hem mededeling heeft gedaan van de inhoud van deze brief. Is er wellicht contact geweest tussen hem en notaris Van der Veen? Gezien de geheimzinnigheid die door de heer Beukers aan de dag wordt gelegd vraagt cliënt zich in gemoede af of er wel een anonieme brief is binnengekomen bij het Ministerie van Financiën. Toeval of niet, maar in deze periode is de belastingdruk op mijn cliënt aanmerkelijk toegenomen.
Tenslotte deelt cliënt hierbij mee, dat hij van zijn recht gebruik wil maken door gehoord te worden.
Gaarne zie ik de ontvangstbevestiging van dit schrijven tegemoet en stel ik er prijs op op korte termijn (binnen 14 dagen) uw reactie te vernemen”.

Toegegeven, dit haalt het (nog) niet bij de “bonnetjesaffaire”. Maar deze “briefjesaffaire” heeft wel degelijk potentie. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 611 dd. 12 oktober 2017.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
15 oktober 2017
Aantal keren bekeken: 1309

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch