Skip to main content

Riool (019)

26 maart 2017

vrijdag 6 januari-2006
Steve Brown is boos. En dan gaat ie door roeien en ruiten. Zo kreeg de onderneming Kaartenhuis, een adverteerder op de site van Hij/Zij Online, gisteren de volgende e-mail voor haar mik:

“Naar aanleiding van uw advertentiecampagne op www.hijonline.nl bericht ik u alsvolgt: Medio december 2005 heeft ondergetekende geconstateerd dat Hijonline.nl zich middels de openbaarmaking van “Vijfde aanslag op drugsbaron Steve Brown” schuldig heeft gemaakt aan smaadschrift/laster, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert alsmede een strafbaar feit.
Ondergetekende heeft dd. 24 december 2005 Hijonline.nl schriftelijk verzocht deze openbaarmaking te verwijderen en dit verzoek sindsdien diverse malen herhaald, waarop geen enkele reactie van Hijonline.
Ondergetekende heeft in kopie een brief van RTL-4 en Bureau Misdaad overlegd aan Hijonline.nl, waarin deze stelt dat hetgeen openbaar wordt gemaakt inzake Brown onwaar is (bijgevoegd).
Bovendien heeft ondergetekende bij herhaling verzocht om een vestigingsadres in Nederland van Hijonline.nl, waarop niet is gereageerd tot heden. Kennelijk heeft Hijonline.nl domicilie in Thailand en is dus buiten de rechtsbetrekking van Nederland.
Inmiddels heeft ondergetekende dd. 2 januari 2006 een klacht ingediend bij de Raad van de Journalistiek en komende week zal ondergetekende een klacht indienen jegens Hijonline.nl cq. de heer Leo van Rooyen bij het Parket Amsterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie, de heer De Wit, op grond van opzettelijke gevaarzetting, lid criminele organisatie, smaadschrift/laster, uitlokken van moord, deelneming strafbare feiten, te weten de artikelen 47, 48, 51 (rechtspersonen) Sr., en 140 Sr., deelneming misdadige organisatie en verboden rechtspersonen, belediging, de artikelen 261, 262, 266 Sr.
Aangezien Hijonline.nl op herhaaldelijke schriftelijke verzoeken niet reageert en om duistere redenen zich gevestigd heeft met/bij de bekende Nederlandse penoze/georganiseerde misdaad aldaar kan Hijonline.nl niet normaal in rechte worden betrokken.
Derhalve heeft ondergetekende geen andere keus dan u te verzoeken mij te informeren hoeveel u betaalt aan Hijonline.nl en op welke bankrekening u deze betalingen doet.
Indien u geen gehoor geeft aan dit verzoek, gaat ondergetekende ervan uit dat ook u, nu u bent geïnformeerd, te kwader trouw handelt en zal u dan mede of alleen in rechte aanspreken in deze teneinde een derdenbeslag te doen als borg voor de komende procedures jegens Hijonline. In afwachting van uw antwoord,
Met de meeste hoogachting, S. Brown.
”

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017